Mahkeme kime hizmet ediyor?

Almanya?da hukuk tarihine ge?ecek kararlar al?n?yor. N?rnberg ?? Mahkemesi, yetkilerini a?arak ?lke ?ap?ndaki makinist grevini yasaklad?, ard?ndan sendikaya ?uzla?ma? teklif etti


Almanya?da ge?en ?ar?amba g?n? N?rnberg ?? Mahkemesi taraf?ndan al?nan ?lke ?ap?ndaki grev yasa?? karar?, yine ayn? mahkeme taraf?ndan kald?r?ld?.
Alman Makinistler Sendikas??n?n (GDL) itiraz? ?zerine ?nceki g?n g?r?len itiraz davas?nda, N?rnberg ?? Mahkemesi Hakimi Silja Steindl ?uzla?ma? ad?na g?r?lmemi? bir teklif sundu. Sendikaya atfen ?uzla?ma g?r??meleri devam etti?i s?re boyunca grev yapmayaca??n?za dair s?z verirseniz, grev yasa??n? kald?rabiliriz? diye konu?an hakim, Alman Demiryollar??n?n da (DB), farkl? mahkemelere yapt??? grev yasaklama ba?vurular?n? geri ?ekmesini ?nerdi. B?ylece arabulucular?n ?rahat bir ortamda? g?r??meleri s?rd?rebilece?ini ileri s?ren Steindl, ?nerinin her iki taraf i?in ?olumlu? oldu?unu da iddia etti.
GDL karar? onaylad?
?ki saatten fazla s?ren dava oturumunda DB?nin avukat? ile Almanya?daki grev hakk?n?n gelece?i y?n?nde ciddi bir s?zl? at??ma ya?anmas?na kar??n GDL daha sonra, hakimin ?uzla?ma? ?nerisini kabul etti. GDL Ba?kan? Manfred Schell, ?27 A?ustos g?n?ne kadar grev yok. Arabulucular sakin bir ortamda uzla?ma ?nerisi haz?rlayabilirler? dedi.
Yasa??n kalkmas?na kar??n esasa ili?kin dava devam edecek. N?rnberg ?? Mahkemesi?nin haks?z gerek?eler ileri s?rerek grevi yasaklad???n? s?yleyen GDL, 8 A?ustos g?n? al?nan karar?n esastan bozulmas?n? talep ediyor.
DB tekelinin hukuk b?rosundan yap?lan a??klamada ise, GDL sendikas?n?n ?uzla?ma?ya yana?mas? grev yasa??n?n hukuksal oldu?unun kan?t? diye savunuldu. A??klamada, ?DB?nin de bu konuda esas karar?n al?nmas?ndan ve mahkemenin ilk karar?n?n korunmas?ndan yana oldu?u? bildirildi.
S?z konusu kararda, ?Alman ekonomisinin a??r? zarar g?rece?i? ve ?tatil d?nemi oldu?u i?in yolcular?n eziyet ?ekece?i ve turizm bran??nda ekonomik kayba neden olaca??? gerek?elerinin yan? s?ra taraflar aras?nda ?g?? dengesi? olmad??? ileri s?r?lm?? ve ?Kararla dengesiz bir m?cadeleyi ?nl?yoruz? denilmi?ti.
Patronlar daha fazlas?n? istiyor
Bu arada N?rnberg ?? Mahkemesi?nin grevi yasaklama gerek?eleri, bir b?t?n olarak sermayenin ve politikac?lar?n a?z?n? suland?rd?. Alman ??verenleri Birli?i (BDA) Ba?kan? Dieter Hundt, ?h?k?mete yapt??? bir ?a?r?da, grev yasas? en k?sa zamanda yeniden d?zenlenmeli? ifadelerini kulland?.
N?rnberg?de al?nan karar?n y?n g?sterici oldu?unu savunan Hundt, ?Hukuksal olarak ?ok net bir yasa ??kart?lmal? ve grev hakk?n?n k?t?ye kullan?lmas? engellenmeli? diye konu?maktan ?ekinmedi.
Toplumsal ekonominin ??karlar?n?n grevden daha ?nemli oldu?u s?yleyen Hundt, ?Top ?imdi h?k?mette? ifadelerini kulland?. BDA?n?n bu talebini ileri s?rmesinin ard?ndan CDU ?yesi bir grup politikac? da, ?Grev yasas?n?n ?a?a uygun hale getirilmesini? talep etti.
Bu arada ?arabulucu? olarak se?ilen CDU?lu politikac?lar Heiner Geissler ve Kurt Biedenkopf en k?sa zamanda bir araya gelip, ?zel bir uzla?ma form?l? haz?rlayacaklar?n? a??klad?. Geissler, ?As?l g?revimi DB ile GDL aras?ndaki zedelenen g?ven ortam?n? yeniden sa?lamak olarak g?r?yorum? diye konu?tu. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net