G?k?ek?e istifa ?a?r?s?

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Cevdet Selvi, Ankaral?lar?n susuzluk nedeniyle salg?n hastal?klarla kar?? kar??ya kald???n? belirterek, Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?i istifaya ?a??rd?.


CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Cevdet Selvi, Ankaral?lar?n susuzluk nedeniyle salg?n hastal?klarla kar?? kar??ya kald???n? belirterek, Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?i istifaya ?a??rd?.
CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Cevdet Selvi yapt??? a??klamada, ba?kentin G?k?ek?in tedbirsizli?i nedeniyle susuzlukla m?cadele etmek zorunda kald???n? s?yledi. Gerekli tedbirlerin al?nmamas? halinde Ankara?n?n susuzluk tehlikesiyle kar?? kar??ya kalaca??n?n ?nceden bilindi?ini ifade eden Selvi, ??lkbahar ya???lar?n?n yetersizli?i nedeniyle ?lke genelinde ciddi bir kurakl?k tehlikesinin ya?anaca??, tar?msal ?retimin d??ece?i ve ?ehirlerin susuz kalaca?? aylar ?nceden ortaya ??kt?. Bu konuda t?m yetkililer uyar?lm?? olmas?na kar??n hi?bir ciddi ?nlem al?nmad?? diye konu?tu.
H?k?met kriz masas? olu?turmal?
Selvi, G?k?ek?in ithal a?a? getirmek, f?skiye yapmak, ??le vakti havai fi?ek atmak gibi i?lerle u?ra?maktan ya?amsal ?nem ta??yan hizmetlere zaman bulamad???n? belirtti. H?k?metin derhal kriz masas? olu?turmas? gerekti?ini dile getiren Selvi, belediyelerin israf i?inde oldu?unu ve hesap veremeyecek duruma geldiklerini s?yledi. Selvi, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Daha ?imdiden hastaneler hasta kabul edemez duruma geldi. Halk ciddi bir felaketle kar?? kar??ya olman?n korku ve tedirginli?ini ya??yor, G?k?ek?in bu konudaki gayri ciddi tavsiyeleri ve davran??lar? ise adeta halk? tahrik ediyor. Ramazan ay?n?n ba?lamas? ve okullar?n a??lmas?yla sorunun daha da b?y?mesi ka??n?lmaz olacak. Bu nedenle h?k?met, yeni kurulacak h?k?meti bile beklemeden sorunu en ?st d?zeyde bir an ?nce ele almal? ve kriz masas? olu?turmal?d?r.? (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net