Fotoğraf: Evrensel

Toptan??n g?rev s?resi tart???l?yor

T?rkiye B?y?k Millet Meclisi Ba?kanl????na 450 oy alarak se?ilen K?ksal Toptan??n g?rev s?resinin ne zaman dolaca?? ?imdiden tart??ma konusu oldu.


T?rkiye B?y?k Millet Meclisi Ba?kanl????na 450 oy alarak se?ilen K?ksal Toptan??n g?rev s?resinin ne zaman dolaca?? ?imdiden tart??ma konusu oldu. Baz? ?evreler Toptan??n g?rev s?resinin 2 y?l oldu?unu iddia ederken, baz? ?evreler de bu s?renin 14 ay olaca??n? belirttiler. Toptan??n g?rev s?resinin 14 ay oldu?unu iddia edenler, ilk kez yaz d?neminde se?ime gidildi?ini ve 1 Ekim ?ncesinde Meclis a??larak yeni yasama d?nemi gibi ?al??ma yap?ld???na dikkat ?ekerek ?1 Ekim?e kadar olan s?re de yasama d?nemi say?lacak. Bu nedenle ikinci yasama d?neminin sonunda Toptan??n g?rev s?resi dolmu? olacak? yorumunu yapt?lar. Meclis ba?kanlar?n?n 2 art? 3 olmak ?zere toplam 5 yasama y?l? g?rev yapt?klar?na dikkat ?eken kaynaklar, Toptan??n 14 ay sonunda g?rev s?resinin dolmas? halinde ikinci yasama d?neminde se?ilecek TBMM ba?kan?n?n 4 y?la yak?n g?rev yapaca??n? hat?rlatt?lar.
Meclis kaynaklar?, Toptan??n 1. yasama y?l?ndaki g?revinin se?ilir se?ilmez ba?lad???n? ve 1. yasama y?l?n?n, milletvekillerinin yeminiyle ba?lad???n? belirttiler. 1. yasama y?l?n?n 1 Ekim tarihinde ba?layacak ikinci yasamayla birlikte sona erece?ini belirten kaynaklar, ?Dolay?s?yla 2008 y?l? 1 Ekim tarihinde tekrar Meclis Ba?kan? se?imi yap?lacak. E?er Toptan, Meclis Ba?kan? olarak yeniden se?ilebilirse 2. d?nemde de bu g?revi y?r?tecek ve bu kez de 4 y?l, e?er erken genel milletvekili se?imi olmazsa Meclis Ba?kanl??? yapacak. 1 yasama y?l? 1 Ekim-30 Haziran olarak i?t?z?k ve Anayasa?da yer al?yor. Se?imlerin zaman?nda yap?lmas? halinde Meclis 5 yasama y?l? g?rev yap?yor. Toptan, tekrar Meclis Ba?kan? se?ilmezse 14 ay Meclis Ba?kanl??? yapm?? olacak? g?r???n? dile getirdiler.
?Yasama y?l? ba?lamad?? iddias?
Di?er g?r??e g?re ilk yasama y?l? hen?z ba?lamad?. Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan??n iki y?l g?rev yapmas? gerekti?ini savunanlar 1. yasama y?l?n?n 1 Ekim tarihinde ba?layaca??n? belirttiler. E?er bu y?l 3 Kas?m tarihinde se?imler yap?lm?? olsayd? yasama y?l? 6 y?la sarkm?? olacakt?. TBMM eski Ba?kan? Ar?n? da, 6. y?l?na giren ilk Meclis Ba?kan? olarak tarihe ge?ecekti.
Bu konudaki bilinmezlik ve tart??ma s?rerken bununla ilgili 2. yasama d?neminde Dan??ma Kurulu?nun bir karar alabilece?i de belirtiliyor. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net