MERCEK

 • 6-9 A?ustos 2007, Hiro?ima ve Nagazaki?ye atom bombalar?n?n at?lmas?n?n 62. y?l d?n?m?yd?.


  6-9 A?ustos 2007, Hiro?ima ve Nagazaki?ye atom bombalar?n?n at?lmas?n?n 62. y?l d?n?m?yd?. Japonya ba?ta, d?nyan?n bir?ok ?lkesinde bu emperyalist barbarl?k bir kez daha lanetlendi. Bir?ok konu?mac?, Amerikan barbarl???n?n bug?n?ne de i?aret ederek Irak ve Afganistan i?gallerine kar?? m?cadelenin ?nemine de?indi. ABD emperyalizmi Japon kentlerine atom sald?r?s?n? ger?ekle?tirdi?i 1945?ten itibaren d?nya kapitalizminin jandarmal??? rol?n? ?stlenme konumunu da elde etti. O g?nden bu yana y?zlerce sald?r?da milyonlarca insan? katletti. ?lkelerin zapt?na giri?ti, darbeler d?zenledi, katliamlarla politikalar?n? dayatt?. Her seferinde de bunlar? ??zg?rl?k ve demokrasi i?in zorunlu giri?imler? olarak g?sterdi. Bug?n ?ok daha azg?n bi?imde ve sald?rgan s?m?rgeci politikalar?n? yo?unla?t?rm?? olarak d?nya halklar?n?n kar??s?nda duruyor. Egemenli?ini dayat?yor, tehdit ediyor, sald?r?yor, kitle k?r?m?na giri?iyor.
  GEORGES LABICA, ?zg?rl?k D?nyas??n?n 184. say?s?nda yay?nlanan ?Irak??n G?sterdikleri? ba?l?kl? makalesinde, ABD?nin Irak i?galiyle ilgili ?unlar? s?yl?yor: ?.... Klimal? b?rolardayken ??l s?ca??ndakinden daha rahat olan Pentagon stratejistleri, temiz ve h?zl? bir sava?, kay?plar?n neredeyse ?s?f?r? olaca?? bir ameliyat hassasl???nda operasyon ?ng?r?yorlard?. Kar?? taraf yok say?l?yordu. Ama ?imdi, bir sava??n klasik ve baya?? g?r?nt?leri olarak, y?k?lan ?ehirler, katledilen siviller, en ?stten verilen emirle sistematik olarak yap?ld??? a???a ??kan i?kencenin yan? s?ra g?zler ?n?ndedir. Y?zlerce insana hukuk kurallar?n? uygulamay? reddeden ve ?d?zensiz sava???? terimini icat eden Guantanamo?dan sonra, Ebu Garip?te fiziki ac?lara bir de ?say?sal? a?a??lama eklendi. ??yi?nin k?t??ye kar?? sava??? ve ?insan haklar?na sayg?? teorisinin kahramanlar?, barbarl???n ?n?n? a?arak ?uygarl?klar ?oku?nun ne demek oldu?unu ortaya koydular. Cahil Teksasl?, Petrol Bakanl????n? hemen g?venceye al?p, d?nyan?n en eski m?zesini ise ya?malatt?rarak, bir uygarl??? y?kmaya giri?ti. Bu ?zenti asker bozuntusu, arkeologlar?n t?m itiraz?na ra?men, askeri karargahlar?n? da eski Babil?in tam merkezine kurdu.?
  Labica, Amerikan i?gal ve ya?ma politikas?nda ?ok net olarak belirginle?ti?i ?zere emperyalistlerle i?birlik?ilerinin ?ter?r? ve ?ter?re kar?? sava?? s?ylemiyle politik erklerini g??lendirmeyi ve ekonomik olarak kaynaklara el koymay? kolayla?t?rmay? hedeflediklerine dikkat ?ekerek ??yle devam ediyor: ?Ter?rizme kar?? sava? ve bu sava??n ideolojik dayana??n? olu?turan ter?rizm s?ylemi, ?nemli avantajlar sa?l?yor. Sadece savunma sanayi tam kapasite ile ?al??m?? olmuyor, ayn? zamanda ara?t?rma alan?nda (biyoter?rizme kar?? m?cadele alan?nda ?imdiden 2000 kadar bilim insan?n?n istihdam edildi?i s?yleniyor), teknolojik geli?imde (n?kleer teknoloji, f?zeler, dronlar vb.), acil uyar? sistemlerinin geli?tirilmesinde (sadece Afganistan?da 7 milyar dolarl?k) b?y?k yat?r?mlar yap?l?yor. ?te yandan, ultra g?venlik ?nlemlerini te?vik eden abart?l? yakla??mlar, se?imlerde de iyi bir silah olarak kullan?l?yor.
  ABD?nin de ?tesinde d?nyan?n her taraf?nda her an meydana gelebilecek sald?r? tehdidinin s?rekli g?ndemde tutulmas?, ordunun, polisin ve gizli servislerin b?t?elerindeki a??r? art??, keyfi, bask?c? ve otoriter ?nlemlerin yo?unla?mas?, sosyal haklar?n bu geli?melere kurban edilmesi ve Lenin zaman?ndan beri, en b?y?k d??man? emperyalizm olan demokrasinin, giderek artan gerileyi?i de buna eklenmelidir. Avrupal? h?r ve kalk?nm?? ?lkelerin hi?biri, asl?nda keskinle?tirdi?i s?n?f ?at??malar?n? yok g?steren ve sa?c? ya da sosyal demokrat iktidarlar? peki?tiren bu geli?menin d???nda de?ildir.?
  Amerikan sava? ayg?t?, ??zg?rl?k ve demokrasi g?t?rme? ad?na Irak ve Afganistan?da kitlesel imhalar ger?ekle?tirdi. Kaynaklar?n ya?mas? buna e?lik etti. ??galciler, geli?en direni? kar??s?ndaki a?mazlar?n? ise daha b?y?k sald?r?larla, kitlesel ?l?mlere yol a?an sabotaj ve suikastlarla; bunlar ?zerinden mezhep ve milliyet ?at??malar?n? k?r?kleyerek gidermeye ?al??t?lar. Bunun sonucu olarak ve resmi olarak a??klananlar veri olarak al?nd???nda Irak?ta 800 bin ki?i ?ld?, bu say?y? birka? kat a?acak kadar ki?i sakat kald?, 3 milyon ki?i topraklar?n? terk etti. 24 milyon n?fuslu Irak?ta kitlesel a?l?k, katledilenlerle ?lke d???na ??kanlar d??ta tutulduklar?nda, n?fusun yar?s?na ula?t?. ??sizlik ve ?aresizlik t?m halk kesimlerini sard?. Amerikan-?ngiliz i?galcileriyle T?rkiye egemenleri dahil t?m i?birlik?ilerinin i?galin ?demokrasi, insan haklar? ve ?zg?rl?k tesisi i?in yap?ld???? y?n?ndeki s?ylemleri, i?galcilerle destek?ilerinin as?l ama?lar?n? gizlemeye y?nelik bu i?ren? yalan inand?r?c?l???n? giderek yitirdi. ??galcilerin Irak ba?ta olmak ?zere t?m b?lgenin yeralt?-yer?st? zenginliklerine el koyarak buralar?n ger?ek efendileri olmaya ?al??t?klar? halklar?n daha geni? kesimleri a??s?ndan a??kl?k kazand?. Uluslararas? tekeller Irak??n i?gali ve kaynaklar?n?n ya?mas?ndan ald?klar? pay? b?y?tme ?abalar?n? art?rd?lar. Dick Cheney?in Halliburton?u ba?ta olmak ?zere Bechtel?in, Mobil?in; Shell, Nestle, Pepsi, Philip Morris ve Teksaco, milyon dolarlar? kasalar?na aktard?lar. Amerika?dan Asya?ya ??r?yen? fetih ordular? s?m?rgeci ??karlar d???nda hi?bir de?er tan?m?yorlard?. Irak ve Afganistan?? bombalayanlarla Hiro?ima ve Nagazaki?ye atom bombas? atanlar?n ama? ve hedefleri aras?nda d?ped?z paralellik vard?.
  Daha fazla a??kl?k kazanan bir di?er ?ey ise en ileri teknolojiyle donanm??, en y?k?c? ve kitlesel imha g?c?ne sahip d?nyan?n en sald?rgan g?c?n?n, d?nyan?n en g??l? ordusuyla ve ??karlar? i?in t?m insani ve ahlaki de?erleri ayaklar alt?na alarak s?rd?rd??? i?galin, y?k?ma u?rat?lm?? bir ?lke ve halk kar??s?nda tutunamad???yd?. ?Ter?re kar?? sava?? propagandas?yla halklar? aldatmaya ?al??anlar, ter?r ?reten kendi ter?rist politikalar?yla ?korunaklar??n? da y?k?yorlard?. Emperyalistlerle her t?rden u?aklar? asla halklar?n dostu olamazlard?. Onlar ?zg?rl???n ve ba??ms?zl???n d??manlar?yd?lar. E?er Hiro?ima t?r? olaylar?n ya?anmas? istenmiyorsa, Ba?dat??n zapt?na da kar?? ??k?lmal?yd?.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net