Fotoğraf: Evrensel

SADEDE GELEL?M

 • Ankara?da hastahenelerdeki ameliyatlar? durduran, emek?ileri belediye havuzlar?ndan su alma?a mecbur b?rakan su sorununa iki yakla??m g?ze ?arp?yor. Birincisi kabahati Ankara Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?e y?klemek. ?kincisi, sebep olarak k?resel ?s?nmay? g?stermek


  Ankara?da hastahenelerdeki ameliyatlar? durduran, emek?ileri belediye havuzlar?ndan su alma?a mecbur b?rakan su sorununa iki yakla??m g?ze ?arp?yor. Birincisi kabahati Ankara Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?e y?klemek. ?kincisi, sebep olarak k?resel ?s?nmay? g?stermek.
  Ankara?y? besleyen baraj ve boru sisteminin hik?yesini okuyunca k?sa vadeli bir perspektiften Ankara Belediyesinin sorumlulu?u apa??k ortaya ??kmakta. Anla??ld??? kadar?yla Belediye, Devlet Su ??lerinin uyar?lar?n? dikkate alsa ve bununla gerekli i?birli?ini yapsa idi, Ankara?n?n su sorunu bu h?le gelmezdi. Siyas? ahl?k G?k?ek?in istifa etmesini gerektirir. ?ktidar?n siyas? sorumlulu?u, ??i?leri Bakanl???n?n G?k?ek?i g?revden almas?n? gerektirir.
  Ancak mesele bununla bitmemektedir. Zira G?k?ek y?netiminde Ankara Belediyesi DS? ile birlikte gerekli barajlar? zaman?nda tamamlasa Ankara?n?n su sorununu ??zerken ba?ka y?relerde sorunlar yaratacakt? ... ve yaratacak. Gazetemizde 10 A?ustos?ta 4. sayfada ?Akara?y? kurtar?rken b?t?n ?evre yok olacak? ba?l?kl? s?tunda bu anlat?l?yor. B?t?n barajlar?n havzalar?nda ?evresel sorunlar yaratt??? bilinmektedir.
  B?t?n T?rkiye?yi ve d?nyay? etkileyen ortalama s?cakl?k de?i?meleri, kurakl?k ve sellerin gerisinde ortak bir sorun mevcuttur: kapitalizm ile tabiat?n uyu?mazl???. Bunu modern sanayi toplumu ile tabiat?n uyu?mazl??? ?eklinde ifade etmek de m?mk?nd?r. ?eli?kinin ??z?m? ise b?t?nsel, sosyal ve siyas? bir yakla??m gerektirmektedir.
  G?k?ek?in veya DS??nin veya ge?mi? h?k?metlerin su konusunda yat?r?m tedbirsizli?ini te?hir edenlerden baz?s?nda, sadedi Ankara?n?n suyundan genel ve b?t?nsel soruna getirme isteksizli?i, veya sorunu b?t?nselli?i i?inde g?remedikleri ortaya ??kmaktad?r. Soruna dar bir teknik perspektiften bak?p T?rkiye?de kentlerin su sorununu ?rne?in ar?tma tesislerinin yetersizli?ine ba?lad???n?zda, ar?tma tesislerinin de enerji t?ketti?ini ve ?klimin ?s?nmas?na yapaca??n? g?rmezden geliyorsunuz.
  G?k?ek gibileri ise, k?resel ?s?nma a??klamas?na s???narak, sanki bunda kendi politikalar?n?n etkisi yokmu? gibi bir havaya sokuyorlar.
  K?resel ?s?nma diye bir sorun oldu?u ve bunu insan faaliyetlerinin yol a?t??? g?n gibi a??k bir ger?ektir. (Ger?i burjuva s?n?f?nda para olduk?a, bunu ink?ra y?nelen ?bilimsel? ara?t?rmalar?n arkas? kesilmeyecektir.)
  K?resel ?s?nma sorunu, biraz etrafl? d???nen her insan? ister istemez kapitalist ?retim tarz?n? sorgulamaya g?t?rmektedir. Tabiat? tahrip eden, atmosferi tahrip eden, ekolojik dengeleri bozan, insanlar?n ?retim ve t?ketim faaliyetleridir. Sonsuz k?r g?d?s?yle, sonsuz sermaye biriktirme g?d?s?yle tabiata y?klenen kapitalizm ile, s?n?rlar? ve kaynaklar? belli d?nyam?z aras?nda bir ahenk kurmak m?mk?n de?ildir.
  Yoksulluk sorununun, istihdam sorununun ??z?m?n? iktisad? b?y?mede g?steren kapitalizm, tabiat?n katilidir. D?nyan?n ekolojik dengelerini bozmaks?z?n, atmosferi tahrip etmeksizin yoksulluk ve i?sizlik gibi sorunlar?n ??z?m? vard?r ve de basittir: her insana i? vermek, ve her insan?n temel ihtiya?lar?n? e?itlik esas?na g?re sa?lamak. Bu ??z?m i?sizli?i de, israf? da, yoksullu?u ve mahrumiyeti de ?nler. Ama bunun ?n?ndeki engel kapitalist toplumsal yap?d?r; burjuva s?n?f?d?r.
  Bir yandan ?lkede her y?l 600 k?sur bin binek otomobili ?retip otomobil stokuna ekliyorlar; ?ehirlerde reklam panolar?nda, geceleri i?yeri bina ???kland?rmalar?nda d?nyan?n elektri?ini t?ketiyorlar vs.; ?te yandan ?lke kurakla??rken neden daha fazla baraj ve ar?tma tesisi kurulmuyor diye sorup akarsular? ?zelle?tirerek emek?ilere suyu satmaya niyetleniyorlar.
  Gazetemizde ?Susuzlu?un sorumlusu kim?? yaz? dizisinde ?evre m?hendisi Eylem Tuncaeli, meslek odalar?n?n ortak bir ?al??mas? olmad???n? ifade ediyor. ?u s?ra ?n plana ??kan m?hendis ?rg?tlerinin beraber ?al??arak ve sorunu b?t?nselli?i i?inde inceleyerek i?in ger?ek boyutlar?n? ortaya koymas? umulur. Bu suretle kiminin barajlar?, kiminin t?nelleri, kiminin ar?tma tesislerini, kiminin ekolojik dengeleri vurgulad??? karga?an?n ?n?ne ge?ilip ger?ek?i bir bilgilendirme ve tart??ma ba?lat?labilir.
  Cem Somel
  www.evrensel.net