Fotoğraf: Evrensel

Piyasalar hala tedirgin

Merkez bankalar?n?n son y?llar?n en b?y?k mali operasyonlar?na kar??n d?nyan?n ?nde gelen borsalar?nda keskin d????ler cuma g?nk? kapan??da da s?rd?

Merkez bankalar?n?n son y?llar?n en b?y?k mali operasyonlar?na kar??n d?nyan?n ?nde gelen borsalar?nda keskin d????ler cuma g?nk? kapan??da da s?rd?.Amerika Birle?ik Devletleri, Avrupa, Japonya ve Avustralya merkez bankalar?n?n milyarlarca dolar nakit pompalamalar? dahi piyasalardaki tedirginli?i gidermeye yetmedi. ABD Merkez Bankas? bir g?nde ?? kez piyasalara m?dahale etmeyi uygun buldu. New York Borsas??nda ?nde gelen ?irketlerin hisse senedi fiyatlar?n?n bug?n y?zde 1,5 oran?nda azald??? g?zlendi. Tokyo ve Sydney borsalar? da, Japonya ve Avustralya merkez bankalar?n?n m?dahalelerine ra?men de?er yitirdiler.IMF mali piyasalardaki t?kan?kl???n a??labilece?i, ortada ?y?netilebilcek? bir sorun oldu?u g?r???nde. Uzmanlar mali piyasalardaki tedirginli?in, Amerikan ekonomisinde ya?anan geli?melerden kaynakland??? s?yl?yor. ?lkede, gelir d?zeyi d???k ve kredi ge?mi?leri zay?f ki?ilere verilen konut kredilerin geri ?demelerine ili?kin kayg?lar, mali piyasalar? zorluyor. Bu noktada bankalar, ?irketler ve t?keticilerin nakit paraya, krediye eri?im imkanlar?n?n azalabilece?i belirtiliyor. Mevcut trendin s?rmesinin k?resel d?zeyde bir ekonomik durgunlu?a yol a?abilece?i ?eklinde yorumlar yap?l?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net