Emek g?ndemi s?cak

Deri-?? Sendikas??n?n 30 y?ld?r genel ba?kanl???n? yapan Yener Kaya sendikac?l?k hayat?na veda etti.


Deri-?? Sendikas??n?n 30 y?ld?r genel ba?kanl???n? yapan Yener Kaya sendikac?l?k hayat?na veda etti. Petrol-?? genel merkezinde d?n ba?layan Deri-?? 29. Ola?an Genel Kurulu?nda Genel Ba?kan Yener Kaya sendikac?l?k hayat?n? bitirdi?ini a??klad?.
T?rk-??, Deri-?? ve Deri ??verenleri Sendikas??n?n hizmetlerinden dolay? plaketler verdi?i Kaya, bu plaketleri deri i??ilerine verilen bir ?d?l olarak kabul etti?ini ifade etti. Kongrenin ilk g?n? konuklar?n konu?malar?yla ge?ti.
Veda konu?mas?nda Kaya, ?Bu konu?ma genel ba?kan olarak yapt???m son konu?ma. G?n?l isterdi ki Deri-???in ?ok daha iyi bir durumda oldu?u, ?lke halk?n?n daha iyi ko?ullarda ya?ad??? bir d?nemde veda edeyim. Ama olmad?. Sendikalar?n ?ye kay?plar? artarak s?r?yor, emek?iler yoksulla??yorlar, ?rettiklerinden ald?klar? pay g?n ge?tik?e azal?yor? diye konu?tu.
35 y?ld?r deri sekt?r?n?n i?inde yer ald???n?, bu s?rede sendikan?n daha iyi bir noktaya gelmesi i?in kavgalar?n, k?rg?nl?klar?n oldu?unu an?msatan Kaya?n?n ?Benim arkamdan ?deri i??ilerine hizmet etmi?ti? derseniz en b?y?k onuru bah?etmi? olursunuz? s?zleri ?Deri-?? seninle gurur duyuyor? slogan? ile kar??l?k buldu.
?Siyaset y?nlendirilmeli?
35 y?ld?r s?n?f m?cadelesinin i?inde yer alan Yener Kaya?ya i??iler ad?na te?ekk?r ederek s?zlerine ba?layan T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l??, i??i s?n?f?n?n en ?nemli sorunlar?n?n ba??nda ?rg?tlenme sorunu oldu?unu, bunu da en ?ok ya?ayan sendikalardan birinin Deri-?? oldu?unu s?yledi. ?Hava-???in ald??? grev karar?, Haber-???in uyu?mazl???, TEKS?F?in grev karar?, Harb-???in uyu?mazl???, ?eker-???in, Petrol-???in uyu?mazl?k kararlar?n?n ?n?m?zdeki d?nemde emek g?ndemini s?cak tutacak? diyen K?l??, bu g?r??melerin uzla?ma ile bitmesini arzulad?klar?n?, bitmemesi durumunda T?rk-?? olarak sendikalar?n?n yan?nda olacaklar?n? s?yledi.
Petrol-?? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n, Yener Kaya?n?n sendikal hareketin abisi oldu?unu ifade etti. Bir se?im d?neminin daha tamamland???n? ve bu se?imlerde emek?ilerin emek ad?na hi?bir olumlu program? olmayan AKP?ye oy verdi?ini belirten ?zta?k?n, emek?ilerin olaylara kar?? s?n?fsal bakamad?klar?n?, siyaseti y?nlendiremedikleri i?in b?yle sonu?lar?n ortaya ??kt???n? ifade etti.
?zelle?tirmelere ve sendikalara y?nelik bask?lara kar?? art?k birle?ilmesi gerekti?ini s?yleyen ?zta?k?n, bu birle?menin sa?lanamamas? durumunda bitme noktas?nda olan sendikalar?n tamamen bitece?ini belirterek, ?Bu konu sendikalar aras?nda tart???lmal? ve T?rk-?? Genel Kurulu?nda g?ndem haleni getirilmelidir? dedi. ?zta?k?n, Hava-?? grevinin sadece onlar?n de?il Petrol-?? ve T?rkiye i??i s?n?f?n?n grevi oldu?unu ifade etti.
Deri ??verenleri Sendikas? 2. Ba?kan? Hakk? Mata?, uzun bir s?redir Yener Kaya ile birlikte ?al??t?klar?n?, i??iler i?in inan?lmaz m?cadeleler yapt???n? s?yledi.
?Tek yumruk mesaj? verin?
?lk kez ?zel sekt?rde toplus?zle?me imzalad?klar?n? s?yleyen Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, arabulucu a?amas?nda olduklar?n?, ?n?m?zdeki haftadan sonra grev karar?n?n al?naca??n? kaydetti. Bu s?re?te yerel g??leri bir araya getirmeye ?al??t?klar?n? ancak bu durumun destek a??klamalar?n?n d???na ??kmad???na dikkat ?eken Dokuyucu, THY grev s?recinde sendikalar?n s?n?fta kald???n? belirterek, ?Grev oylamas?n?n ba?lad??? g?n genel ba?kanlar, konfederasyon ba?kan? THY?de olsalard?, i??ilere ?yan?n?zday?z? mesaj? verselerdi al?nan evet oyu kendini katlayacakt?. Dokuyucu?nun s?zleri salonda ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? slogan? ile kesildi. Dokuyucu, Hava-??, Haber-??, Harb-?? ve TEKS?F ba?kanlar?n? bir bas?n toplant?s? d?zenleyerek ?tek yumru?uz? mesaj? vermeye ?a??rd?.
Hava-?? Ba?kan? Atilay Ay?in, ?THY?de ba?ar?l? olabilmenin yolu daha sa?lam bir ?rg?tl?l?k, di?er sendika ve i??ilerin deste?i ile olacakt?r? diye konu?tu.
Genel-?? 3 No?lu B?lge ?ube Ba?kan? Veysel Demir ise Dokuyucu?nun konu?mas?n? kat?ld???n? belirterek, sendikal m?cadelenin yeniden ?rg?tlenebilmesi i?in sendikalar?n birle?mesini istedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net