Memur-Sen 250 YTL zam istedi

Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, 2007 y?l? toplu g?r??melerinde, t?m memurlara 250 YTL seyyanen zam ve enflasyon fark?n?n verilmesini talep etti.


Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, 2007 y?l? toplu g?r??melerinde, t?m memurlara 250 YTL seyyanen zam ve enflasyon fark?n?n verilmesini talep etti.
Memur-Sen, toplu g?r??me s?recini g?r??mek ?zere d?n il temsilcileri ve ba?l? sendikalar?n ba?kanlar?n?n kat?ld??? geni?letilmi? Ba?kanlar Kurulu?nu toplad?. Toplant? ?ncesinde Memur-Sen y?neticileri, 15 A?ustos?ta ba?layacak toplu g?r??me s?recine ili?kin taleplerini Ba?bakanl?k yak?nlar?nda yapt?klar? eylemle duyurdular.
?tfaiye ve zab?talar?n ?y?pranma pay?? talepli pankart a?t?klar? eylemde, ?Memura siyaset hakk??, ???yeri sa?l?k g?vencesi?, ?Toplu g?r??me de?il, toplus?zle?me ve grev hakk?? yaz?l? d?vizler ta??nd?.
Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, toplu g?r??me d?neminde sendikalar?n en b?y?k ??kmaz? olan sendika yasas?na ra?men, alabilecekleri en y?ksek verimi almak i?in gayret g?stereceklerini dile getirdi. Aksu, bu y?l ki toplu g?r??melerde grevli toplu s?zle?me hakk?n?n verilmesi, adil ?cret ve kurumlar aras? ?cret dengesizli?i, son ?? y?ld?r mutabakat alt?na al?nan maddelerin tamam?n?n hayata ge?irilmesi ve 4688 say?l? Yasa?da de?i?ikliklerin yap?lmas? gibi konular?n ?ncelikli konular? olaca??n? belirtti.
?60??nc? h?k?metin ilk s?nav?n? memur sendikalar? ile verece?ini? s?yleyen Aksu, masada sonuna kadar oturacaklar?n? dile getirdi. Aksu, h?k?metten demokratik ve sivil anayasa de?i?ikli?i yapmas?n? beklediklerini belirterek, ?Bu de?i?iklikte; ?al??ma hayat? ile ilgili olarak ?i??i memur? tan?mlar?n?n yerine ??al??anlar? tan?m?n?n getirilmesini, siyaset yasa??n?n kald?r?lmas?n? ve ?al??ma hayat? ile ilgili yasaklar?n kald?r?lmas?n?, i?yeri sa?l?k g?vencesinin sa?lanmas?n? talep ediyoruz? dedi. Memur zamm?nda y?llard?r g?r?len milli gelir art???ndan da faydalanmay? isteyen Aksu, t?m memurlara 250 YTL seyyanen zam ve enflasyon fark?n?n verilmesini talep etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net