Fotoğraf: Evrensel

Grev ertelemesinin alt?nda kal?rlar

THY A.O. ve THY Teknik A? y?netimini ??sa?duyuya? davet eden Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in, i?verene ?n?m?zdeki hafta sonuna kadar s?re tan?d?klar?n? a??klad?.


THY A.O. ve THY Teknik A? y?netimini ??sa?duyuya? davet eden Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in, i?verene ?n?m?zdeki hafta sonuna kadar s?re tan?d?klar?n? a??klad?. Bakanlar Kurulu taraf?ndan al?nabilecek bir grev erteleme karar?n? da de?erlendiren Ay?in; ?Erteleme ancak siyasi bir kararla, siyasi hesapla?ma olarak olur. E?er grevi erteleme karar? ??karsa, haberleri olsun bir tek u?a?? bile saatinde kald?ramazlar. Yasal bir grev karar?n? antidemokratik bir kararla engellerseniz, bunun bedeli a??r olur. A??k ve net bir ?ekilde s?yl?yorum, alt?nda kal?rs?n?z, kalkamazs?n?z? ?eklinde konu?tu.
Hava-?? Genel Merkezi?nde d?n bas?n toplant?s? d?zenleyen Atilay Ay?in, THY A.O. ve THY Teknik A??de per?embe g?n? sona eren 4 g?nl?k grev oylamas?nda her iki ?irkette toplam 12 bin 345 oy kullan?ld???n? ve ?al??anlar?n y?zde 99?unun oylamaya kat?ld???n? hat?rlatt?. Ay?in, THY A.O?da ?al??anlar?n y?zde 54??n?n greve ?evet? y?zde 46?s?n?n ?hay?r? dedi?ini; THY Teknik A??de ise ?al??anlar?n y?zde 57?sinin ?evet?, y?zde 43??n?n de ?hay?r? oyu verdi?ini kaydetti.
?Galip-ma?lup yakla??m? ile bakm?yoruz?
Hava-?? Sendikas??n?n olaya galip-ma?lup yakla??m? ile bakmad???n? ifade eden Ay?in, ?Ulusal hava yolumuz bizim i?in ?zelle?tirilirse de de?erlidir ve ?nemlidir; ancak ?u kabul edilmelidir ki ?al??anlar?n hak ve talepleri de ?nemli ve de?erlidir. ?imdi ciddiyetle ve acil olarak, ??z?me katk? sa?layacak ortak noktalar? arama bulma ve k?r inatla?maya girmeme zaman?d?r? dedi.
Anla?mazl???n ?cret art??? ile s?n?rl? olmad???n? belirten Ay?in, ?THY A.O. ve THY Teknik A? ?al??anlar?na tatminsiz, a?g?zl? insanlar muamelesi yap?lmas?na derhal bir son verilmelidir? diye konu?tu. ??verenlerin uzla?maz tavr? s?rd??? takdirde greve haz?r olacaklar?n? belirten Ay?in, 14 A?ustos?ta Geni?letilmi? Ba?kanlar Kurulu?nu, 15 A?ustos?ta ise Genel Temsilciler Kurulu?nu toplayarak s?re? i?in kararlar alacaklar?n? ve bu kararlar? kamuoyuna a??klayacaklar?n? kaydetti.
?Grev yasa??n?n cevab? ?ok sert olur?
Bir bas?n mensubunun e?er Bakanlar Kurulu karar alarak grevi erteleme gibi bir karar al?rsa, buna ?al??anlar?n nas?l bakaca??n? sormas? ?zerine ise Ay?in, ??n?m?zdeki hafta sonuna kadar THY y?netimine d???nmeleri i?in m?saade ediyoruz. Kendilerini bekleyece?iz. Ancak yaz sezonunu bitirecek kadar 60 g?n beklemeyece?iz. Her ?eyin bir s?n?r? var. 5 ayd?r bekliyoruz, bir 5 ay daha beklemeye tahamm?l?m?z yok. ?te yandan kural ve yasalar? yok sayan bir anlay??tan grev erteleme gibi bir karar? da bekliyorum. Ancak yasa a??k, genel sa?l?k ve genel g?venlik a??s?ndan tehdit olu?tu?u takdirde grev yasaklanabilir. Ancak b?yle bir durum da s?z konusu de?il. Erteleme ancak siyasi bir kararla olur, siyasi bir hesapla?ma olarak olur? yan?t?n? verdi.
Turizm sezonunda seferlerin kaliteli yap?lmas?n?n esas oldu?unu belirten Ay?in, ?E?er grevi erteleme karar? ??karsa, haberleri olsun bir tek u?a?? bile saatinde kald?ramazlar. Bizim sekt?r?m?z bu bask?lar? kald?rmaz arkada?lar. Bunca bask?n?n sonunda yapacaklar? tek ?ey vard?r, o da uzla??, bar?? ve imzad?r. Yasal bir grev karar?n? antidemokratik bir kararla engellerseniz, bunun bedeli a??r olur, alt?nda kal?rs?n?z. Kalkamazs?n?z a??k ve net bir ?ekilde s?yl?yorum? dedi. Hala ho?g?r? ve sab?rla beklediklerini ifade eden Ay?in, ?Ancak bu grevden uzak durdu?umuz anlam?na gelmesin. ?mzaya ne kadar yak?nsam, greve de o kadar yak?n?m. ?yenin sand?kta reddetti?i bir s?zle?meyi imzalayacak bir sendikac? yoktur? ?eklinde konu?mas? ?zerine salonda bulunan i??iler alk??larla, ????iyiz hakl?y?z kazanaca??z? ve ?S?zle?me hakk?m?z s?ke s?ke al?r?z? sloganlar?n? att?lar. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net