Fotoğraf: Evrensel

Sar? Mercedesler yine yollarda

Almanya'da ?al??an gurbet?ilerin, o zamanlar T?rkiye'de ?ok az bulunan Mercedes otomobille yaz tatiline geli?lerini anlat?rd? "Sar? Mercedes" filmi...


Almanya'da ?al??an gurbet?ilerin, o zamanlar T?rkiye'de ?ok az bulunan Mercedes otomobille yaz tatiline geli?lerini anlat?rd? "Sar? Mercedes" filmi... Adalet A?ao?lu'nun "Fikrimin ?nce G?l?" roman?ndan uyarlanan Tun? Okan'?n y?netti?i, ba?rol?nde ?lyas Salman'?n oynad???, "Sar? Mercedes" filmi de Almanya'da tuvalet temizleyerek hayat?n? kazanan bir T?rk i??isinin, k?y?ne g?c?r g?c?r bir sar? Mercedes'le d?nme hayalini anlat?yordu. ?lyas Salman'?n, k?y?ne bu otomobille girme hayali, k?ye az bir mesafe kala ge?irdi?i trafik kazas? nedeniyle h?sranla sonu?lan?yordu.
Almanya'dan T?rkiye'ye gelen turist say?s?n?n artmas?yla u?akla yolculuk da eskisine g?re hem ucuzlam??, hem de kolayla?m??t?. Almanya'daki gurbet?ilerimiz de art?k son y?llarda T?rkiye'ye ucuz charter u?ak seferleriyle gelir olmu?lard?. Almanya'daki ekonomik kriz ve u?ak bileti fiyatlar?n?n artmas?, vatan ?zlemini gidermek, akrabalar?yla kucakla?mak i?in yurda d?nen gurbet?ilerin, yeniden otomobili tercih etmesine neden oldu. Otomobille seyahat, u?a?a g?re daha ekonomik olmas?n?n yan?nda, T?rkiye'deki ula??m ihtiyac? da g?z ?n?ne al?nd???nda tercih edilir oldu.
Avrupa'da i?sizlik art?nca...
Akdeniz Turistik Otelciler Birli?i (AKTOB) Ba?kan? Osman Ay?k, gurbet?ilerin son y?llarda havayolu yerine karayolu ile T?rkiye'ye gelmeyi tercih etti?ini s?yledi. Osman Ay?k, Avrupa'daki ekonomik krizin gurbet?ileri de etkiledi?ine dikkat ?ekerek, "Avrupa'daki i?sizlikten en ?ok etkilenen kesim T?rklerdir. T?rkler aras?ndaki i?sizlik oran? y?ksek. Her y?l tatile T?rkiye'ye gelen gurbet?iler, art?k vatanlar?n? daha az ziyaret eder oldu" dedi.
Gurbet?ilerin T?rkiye'ye tatile ya da aile ziyaretlerine geldiklerine i?aret eden Ay?k, "Ekonomik kriz nedeniyle gurbet?iler art?k u?ak yolculu?unu daha az tercih ediyor. 4 ki?ilik bir aile u?akla T?rkiye'ye gelmeye kalkarsa 2-3 bin Avro ?demek zorunda kal?yor. Halbuki otomobille yap?lacak T?rkiye seyahatinin maliyeti bin Avro'yu bulmuyor. Bu nedenle havayolu ile Antalya'ya gelen gurbet?ilerin say?s? ge?en y?la oranla azald?" dedi. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net