YA?AMA K?LT?R

 • Halka nas?lsa kalabilmi? bir k?y?dan denize girece?im.?unun ?uras?nda iki g?n?m var denize girebilmek i?in...


  Halka nas?lsa kalabilmi? bir k?y?dan denize girece?im.
  ?unun ?uras?nda iki g?n?m var denize girebilmek i?in... Yap?c? yan??? kollar?mdan, y?z?mden ?tesini g?ne?e g?sterebilmek i?in...
  S?z?m ona k?y?ya yap? yapmak yasak ya... Adam otel yap?p, tel ?rg?ler, adamlar koyup, ?n?nden denize girmenizi ?nl?yor...
  Belediye yok mu?
  Var...
  Ama ?unca da borcu var devlete... Parayla, ?unla bunla kand?r?lmas? ?yle kolay ki...
  Ald?rma gir!
  Kavga etmekten ?ekinmem... ?lle de girerim oradan... Ama iki g?n i?in kavga edecek, ?ekerimi, kan bas?nc?m? y?kseltecek ya?? ?oktan a?t?m.
  ?unca y?l, ben herkes i?in her ?eyi g?ze al?p kavga ettim. Art?k birileri de benim i?in kavga etseler ya...
  Politikac?lar?n "halk?m" dedikleri insanlar?mla birlikte denize girece?im...
  Bug?n erkenden gittim k?y?ya...
  Giysilerimi dibine b?rakt???m a?ac?n g?vdesine bir yaz? as?lm??:
  "Daha insanla?mam?? hayvanlar?n, ??plerini atarak yerleri kirletmelerini engellemek, onlar? uyarmak da insanl?k g?revidir."
  Kim bilir nas?l tepesi atm??t?r bunu yazan ki?inin, bir metrekarede y?zlerce izmariti g?r?nce...
  On metre ?tede ??p kab? dururken pet ?i?elerini, plastik torbalar?n?, ?unlar? bunlar? ortal??a b?rakanlar?n hi? umurlar?nda m? bu durum?
  Onlar, mangallar?n? yak?p kokular?n?, dumanlar?n? ?evreye salanlar... Herkesin ortas?nda ?ocuklar?n? d?venler, ana avrat k?f?rl? konu?anlar... Tombul tombul, l?p?r l?p?r, kat kat ya?l? butlu han?mlar?n?, sekiz-dokuz ya??nda k?z ?ocuklar?n?, ?zerlerine yap??an torbalara sokanlar... Bu s?cakta ancak ?yle denize girmelerine izin verenler... Kendileri, sark?k g?beklerinin alt?na inmi? ?ortlar?n?n i?ine soktuklar? elleriyle oralar?n? buralar?n? ka??y?p, i?ren? erkekliklerini sergileyenler...
  Onlar s?z?n? ettiklerim...
  B?t?n bunlara dayanamay?p d?nme?e kalk???yorum...
  Bir de bak?yorum ki, arabam?n arkas?na biri ?yle bir yana?m?? ki arabas?yla... ??kmam olanaks?z... K?y?ya d?n?p bir bir soruyorum: "?u say?l? araba sizin mi?" Nas?lsa buluyorum... Soruyorum: "Benim nas?l ??kaca??m? d???nmediniz mi?"
  Yan?t:
  "Ben senin ??kaca??n? ne bileyim lan!"
  ?unun ?uras?nda iki g?n?m var dedim ya... Birincisi bitti bile...
  B?t?n okurlar?ma bu t?rl? insanla?mam??lar kar??s?nda "sab?r"lar diliyorum.
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net