Bridget Jones?un G?nl??? show 23.30

?Bridget Jones?s Diary? (2001)Y?netmenSharon MaguireOyuncularRen?e ZellwegerHugh GrantColin Firth


Biraz farkl? bir romantik komedi, g?sterime girdi?i d?nemde epey tart??ma yaratm??, devam? da ?ekilmi?ti. Bridget Jones Londra?da bir yay?nevinde ?al??an 32 ya??nda gen? bir kad?nd?r. ??ki ve sigaray? son derece fazla kullanan, ayn? zamanda akl?na gelen her ?eyi hi? ?ekinmeden s?yleyen biridir. Yeni bir y?la girerken hayat?n?n karar?n? verir. Ya?am?n?n kontrol?n? kendi eline alacak ve hi? vakit ge?irmeden bir g?nl?k tutmaya ba?layacakt?r. G?nl???nde, evlilik budalas? k?z arkada?lar?ndan erkeklere, egzersizlerden yedi?i yemeklere ve cinselli?e kadar her konuda tam bir a??kl?kla yazd??? konular vard?r. Bu arada iki erkek aras?nda s?k???p kalm??t?r. Helen Fielding?in, film kadar ?nl? olan roman?ndan uyarlama.
www.evrensel.net