Harry Potter??n b?y?s? 1

Harry Potter??n b?y?s? 1

Neredennereye/gelirortaklari

B?y?n?n merkezinde oldu?u hikayeler anlatan kitap, film ve diziler Harry Potter?dan sonra h?zla yayg?nla?t?


Birka? farkl? ku?a?a kitap ve film kahraman? olarak hizmet veren Harry Potter, milyonlar? ?b?y?lemeye? devam ediyor. Cuma g?n? g?sterime giren serinin be?inci filmi Harry Potter ve Z?mr?d?anka Yolda?l??? b?y?k ilgi g?r?nce, bir kez daha gen? b?y?c?y? g?ndeme getirdi. Ayn?, iki hafta ?nce serinin yedinci ve son kitab? ?Harry Potter ve ?l?mc?l Takdis?, en h?zl? sat?lan kitap rekorlar?n? alt ?st edince oldu?u gibi...
Nas?l olmu?tu da, ?ngiltere edebiyat?nda do?an bu gen? b?y?c? k?sa s?rede b?t?n d?nyada ilgi g?ren bir efsaneye d?n??m??t?? Potter??n hikayesi, elbette yazar? J.K. Rowling?in anlatt???na g?re, ??yle ba?l?yor: Harry Potter, 11 ya??na gelinceye kadar hi?bir zaman sevemedi?i teyzesi, eni?tesi ve en ?ok nefret etti?i kuzeniyle ya?amak zorunda kalm??t?r. Anne ve babas?n?n bir trafik kazas?nda ?ld???n? d???nen Harry, beyaz bir bayku?un getirdi?i mektupla ba?layan olaylarla durumun b?yle olmad???n? anlayacakt?r. Harry?nin cad? annesi Lilly Potter ve b?y?c? babas? James Potter, Harry daha bir ya??ndayken Voldemort taraf?ndan ?ld?r?lm??lerdir. Harry, Hogwarts Cad?l?k ve B?y?c?l?k Okulu?na hi? ba?vurmamas?na ra?men ordan kabul? gelmesiyle kendisinin de bir b?y?c? oldu?unu anlar. Yedi sene boyunca okuyaca?? bu gizemli ve devasa okulda onu bekleyen birbirinden tehlikeli ve heyecanl? ser?venler vard?r.
Rekorlar k?r?yor
B?ylece serinin yedi kitab? Harry Potter ve Felsefe Ta??, Harry Potter ve S?rlar Odas?, Harry Potter ve Azkaban Tutsa??, Harry Potter ve Ate? Kadehi, Harry Potter ve Z?mr?d?anka Yolda?l???, Harry Potter ve Melez Prens, Harry Potter ve ?l?mc?l Takdis, bu garip okuldaki yedi y?l? anlat?r. Yazar, birka? hafta ?nce yay?nlanan son kitapla seriyi bitirdi?ini a??klad?. Bu son kitab?n T?rk?e?de Ekim ay?nda yay?nlanmas? bekleniyor. Kitaplar?n ilk be?i de farkl? y?netmenler taraf?ndan sinemaya uyarland?. ?u s?ralar be?incisi d?nya sinemalar?nda merakl?lar?yla bulu?uyor.
Ama as?l dikkat ?eken son kitab?n rekor k?rmas? oldu. Harry Potter serisinin son kitab?, beklendi?i gibi hayranlar?n? gece yar?s? sokaklara d?kt?, kendi rekorunu k?rarak ABD ve ?ngiltere?de 24 saatte 11 milyon satt?. Okurlar? o kadar merakl?yd? ki, ?evirisi i?in sabredemeyen bir Frans?z lise ??rencisi, par?a par?a yap?p internete koydu?u ?eviri nedeniyle tutukland?.
Harry Potter??n filmleri de kitaplar? kadar ilgi g?r?yor. Son filmin ge?en hafta i?inde ?stanbul?da yap?lan galas?nda binlerce Harry Potter hayran?, yan rollerdeki oyuncular? g?rmek i?in s?raya girmi?ti.
Harry Potter serisinin ilk kitab?, Harry Potter ve Felsefe Ta??, 1997 y?l?nda piyasaya ??km??t?. Yani bir kurgu karakter olarak Harry, hen?z 10 ya??nda. ?nl? serinin kitaplar?, ?D?nyan?n En H?zl? Satan Kitab?? ve ?D?nyan?n En ?ok Sat?lan ?ocuk Roman?? ?nvanlar?n? ?imdiden ?stlerine ald?. ?stelik kitaplar?n ve filmlerin sadece ?ocuklar?n de?il her ya?tan okurun, izleyicinin ilgisini ?ekti?ini biliyoruz.
Pop?ler k?lt?r b?y?s?
B?y?n?n merkezinde oldu?u hikayeler anlatan kitap, film ve diziler ise Harry Potter?dan sonra h?zla yayg?nla?t?. ?zellikle Sihirli Annem?le ba?layan dizi furyas?, epeyce tart??ma yaratt?. ?u anda En ?yi Arkada??m, Acemi Cad?, Selena gibi fantastik diziler hemen her kanala yay?lm?? durumda. Yay?nland?klar? g?nlerde en ?ok izlenen programlar s?ralamas?na giriyor, b?y?k ilgi g?r?yorlar. Hatta ?ocuk oyunlar?na konu oluyor: Sihirli Annemcili?in bir d?nem okullarda oynanan en yayg?n oyunlardan biri oldu?una dair haberler ??km??t?.
K?sacas? pop?ler k?lt?r taraf?ndan giderek b?y?leniyoruz ve Harry Potter bu b?y?c?lerin ba?? olmu? gibi g?r?n?yor?
G?ksel Aymaz (Marmara ?niversitesi ?leti?im Fak?ltesi Ara?t?rma G?revlisi)

Fantazyalar manip?le ediliyor

Fantazyalar ?zerine d???nmek, ?zg?rl?k sorununun vazge?ilmez bir boyutudur. Modern insan?n, Marx??n deyimiyle, ?gece karanl???nda g?rd??? k?buslar?n nedeni? haline gelmi? olan ?g?n ?????nda ya?ad??? hayat?, onu ?rselenmi? ?mitlerini d??lerde ya?atmaya sevk etmektedir. Bu y?zden fantazyalar, ger?eklik kar??s?nda hayal k?r?kl???na u?ram?? insan?n hayata dair ?midinin hen?z t?mden yitirilmemi?li?ini, yani insan bilincinin hen?z ele ge?irilmemi? yan?n? ifade ettiklerinde, ilerici bir nitelik ta??rlar, ?zg?rle?imcidirler. Fakat k?lt?r end?strisinin (edebiyattan sinemaya, ?ark? kliplerinden televizyon dizilerine uzanan) pop?ler ?r?nlerince y?nlendirilip s?n?rland?r?ld?klar?nda, fantazyalar bu kez ?o?unlukla tutucu bir i?eri?e b?r?n?rler. Harry Potter ve benzeri fantastik ?r?nler, ger?eklik kar??s?ndaki savunmac? tutumlara ili?kin insani bir ihtiyac? kar??lad?klar? i?in bu denli yayg?n bi?imde t?ketilmekteler. Ne var ki, bir ?Gargantua? ya da bir Bosch tablosu gibi sakl? ger?ekli?in estetik ters y?z edili?ine de?il de, tam aksine, ger?ekli?in k?lt?r end?strisi taraf?ndan ideolojik gizleni?ine denk d??t?klerinden, fantazyalar?n manip?le edili?ini temsil ederler.
Manip?le edilmi? fantazyalar arac?l???yla d??lerin ele ge?irili?i, neo liberalizm ?a??na ?zg?, yaln?zca bu ?a?da g?r?lm?? bir ?ey de?ildir. ?lkel mitoloji, Orta?a?da ?Aziz? s?ylenceleri, dini menk?beler, hatta bir bak?ma b?t?n resm? tarih s?ylemleri, manip?le edilmi? fantazyalar? temsil ederler. Dolay?s?yla, Harry Potter ve benzerlerinin, bu t?r fantazyalar?n neo liberalizm ?a??ndaki ?rnekleri olduklar? s?ylenebilir.
Kutlukhan Kutlu (Harry Potter kitaplar?n?n ?evirmenlerinden)

Eski bir anlat?m bi?imi

1990?lardan sonra fantastik ?yk?lerde bir patlama oldu. Harry Potter bir b?y?me yolculu?unu temsil ediyor. ?ocukluktan orta ??retime liseye kadar denk gelen geli?im s?recini; sembollerle ve parlak imgelerle anlat?yor. Fantastik ??eler kal?n kal?n imgelerle dev aynas?nda g?steriliyor. ?nsan?n ya?ad??? deneyimler, renkli, fantastik bir ?ekilde yans?t?l?yor. Harry Potter g?ncel ve ?u andaki d?nyayla i? i?e olan ?ocuklar?n hayal d?nyas?n? dile getiriyor. ?ok tutulmas?n?n nedeni yazar?n tutturdu?u dil. ??nk? yazar didaktik bir dil kullanm?yor. Samimi bir yaz? dili var. B?y?kler de ?ok okuyor. ??nk? ?ok y?ksek tempoda, daha ?ocukken ?l?m temas? ile en ba?tan kar??la??lmas? ve ?ocuklar?n ?l?m temas? ile ya?amay? ??renmesi, bir nevi bar??mas?d?r. Bu anlamda pop?ler bir tema se?ilmemi?, ama i?leyi? tarz? daha rahat, yorucu de?il. H?zl? ve ?abuk okunuyor. S?ra d???, orijinal ve komplike bir kurgusu yok. Fantastik edebiyat?n genel konsepti ?er?evesinde bir eser. Fantezi ile s?slenerek, s?cak ve sempatik bir karakter se?ilmi?. Daha ?ok kahraman?n ba??ndan ge?en olaylar?n geli?imi ?zerinden yedi kitapl?k bir seride, s?r?kleyici bir tarz tutturmu?.
D?nyada en eski anlat?m bi?imlerinden biridir do?a ?st? anlat?m bi?imi. Ticari taraf? ise, eser tutuldu?u i?in hemen takip etme d?rt?s? a??lan?yor insanlara. ?ok okunmas?, bestseller olmas?n?n olumsuz bir taraf? da yok. Bence kal?c? olabilecek bir eser. Ursula K. Leguin ve Tolkien de eserlerini yazd?klar?nda kal?c? olup olmad?klar?n? kestirebilmek zordu. Ama ?u an ?ok kal?c? edebi eserler.
?ocuklardan Harry Potter?a mektuplar

?Sevgili Harry,
Bir b?y?c? oldu?un zaman ilk olarak kendini nas?l hissettin? Hogwarts?a gitme konusunda hi? korktun mu? Her ne kadar Hagrid seni ikna etmi? olsa da korktu?unu, Hogwarts?a uygun olmad???n? d???nd???n? ve bir b?y?c? olabilece?inden emin bile olmad???n? biliyorum. Ron?la ilk kar??la?t???nda neler hissettin ve neden kimsenin asl?nda kim oldu?unu bilmesini istemedin? Ayr?ca ilk senende Noel?de neden Fred ve George?a G?r?nmezlik Pelerini?nden bahsetmedin?
Ayn? zamanda, b?t?n d?nyadaki en sevdi?im insan oldu?unu s?ylemek istiyorum. Bir Muggle olabilirim ama senin hakk?nda ?ok ?ey biliyorum. Ebeveynlerin b?y?c? halinle gurur duyard?. Bundan sonra neler olaca??n? g?rmek i?in sab?s?zlan?yorum. Seni izliyorum.
Tan?mad???n arkada??n,Lindsay?Ya? 12?Sevgili Harry Potter,?nl? bir b?y?c? olmak nas?l bir duygu? M?kemmel bir ?ey olmal?!
Her neyse, ben 10 ya??nday?m. ?? tane k?pe?im var. En sevdi?im hayvanlar kurtlar, atlar ve ejderhalar.
Kitaplar?na hayran?m. Cad?lar Bayram??nda Hermione gibi giyindim. ?Beni Rahat B?rak? isimli yeni bir b?y? biliyorum. Bunu s?yledi?in zaman istedi?in ki?inin ?zerine devasa bir ?im?ek iniyor!
?oooook ?ansl?s?n! Ejderha, tek boynuzlu at ve anka ku?u gibi b?y?l? hayvanlarla dolu bir yerde ya??yormu?um gibi hayal etmeyi ?ok seviyorum.
Sayg?lar?mla,Acacia Arkansas
Not: Quidditch ve b?y?c?l?k ?zerine bana birka? ipucu verebilir misin??
(Mektuplar, ?ocuklardan Harry Potter?a Mektuplar ba?l?kl? kitaptan al?nd?. Bill Adler, Pegasus Yay?nlar?, 2006)
?a?da? G?nerb?y?k - ?nan K?z?lkaya

İLGİLİ HABERLER

25 Eylül 2018 16:16
Trabzon’da işitme kaybı nedeniyle biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyen Minik Elif'in ameliyatı dövizdeki artış yüzünden iptal edildi.

Toplam Query: 32