Barajlara kar?? y?r?y??

7. Munzur Do?a ve K?lt?r Festivali program? kapsam?nda d?n sabah saatlerinde Yeralt? ?ar??s? ?zerinden Kemerbel?e (Dikilita?) kadar y?r?y?? yap?larak barajlar ve b?lgede yap?lan operasyonlar protesto edildi


7. Munzur Do?a ve K?lt?r Festivali program? kapsam?nda d?n sabah saatlerinde Yeralt? ?ar??s? ?zerinden Kemerbel?e (Dikilita?) kadar y?r?y?? yap?larak barajlar ve b?lgede yap?lan operasyonlar protesto edildi. Ger?ekle?en y?r?y??e Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil, Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa Ta?kale, ?air Hicri ?zg?ren, EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ender ?mrek, ?evreci eylemleri ile tan?nan Don Ki?ot olarak adland?r?lan Osman Akku??un da i?inde yer ald??? bine yak?n ki?i kat?ld?. ?Munzur ?zg?rd?r ?zg?r akacak?, ?K?resel ?irketler Munzur?dan defol?, ?Dersim onurdur onuruna sahip ??k? sloganlar? at?larak Kemerbel?de bas?n a??klamas? yap?ld?. Munzur Nehri?nin i?inde ?Munzur diyor ki! T?rkiye Kyoto?yu imzala? ve ?Ba?ka bir enerji m?mk?n ba?ka Munzur yok? pankartlar? da a??ld?. Y?r?y??e kat?lanlar ad?na festival komitesinde yer alan Tunceli Dernekleri Federasyonu Munzur Kurulu Temsilcisi Hasan ?en yapt??? a??klamada, yap?lmak istenen barajlarla Munzur Vadisi?nin ekolojik dengesinin bozulaca??n? vurgulad?. Yap?lmak istenen barajlar?n ekolojik dengeyi bozaca??n? yineleyen ?en, yap?lan askeri operasyonlardan sonra ??kan orman yang?nlar?n?n da ayn? tehlikeyi yarataca??n? s?yledi. ?en, Munzur?a sahip ??k?lmas? gerekti?ini belirterek, yar?n bunun ge? olabilece?ini ifade etti. Irak Sava??, ABD ?sleri, enflasyon, NATO politikalar?n? protesto eylemleriyle tan?nan ?Don Ki?ot? Osman Akku? k?sa bir a??klama yapt?. Ya?am?n Munzur?un toprakla bulu?tu?u yerde ba?lad???n? ifade eden Akku?, ?Ya?am?m?za sahip ??kal?m, barajs?z ve sava?s?z bin Munzur i?in hep beraber do?am?za sahip ??kal?m. Ve her zaman buralara gelelim. Hep Munzur?da olal?m? diye konu?tu. Yap?lan a??klamalar?n ard?ndan Dersim D?rt Da? ??inde t?rk?s?n? okuyan binlerce ki?i, slogan ve pankartlarla ?ehir merkezine kadar y?r?d?.
?iir dinletisi
Ayr?ca festival program?nda yer alan ?iir dinletisi, Reiana Bi Cafe?de yap?ld?. ?iir dinletisine A. Hicri ?zg?ren ve Kemal Vural Tarlan kat?ld?. Kendi ?iirlerini seslendiren ?airler, daha sonra dinletiye kat?lanlar?n sorular?n? yan?tlad?lar. Tarlan, ?iir anlay???n? eme?in yan?nda olarak yorumlad?. ?zg?ren de ?iirin kendisinin politik oldu?unu belirtti. ?te yandan Hrant Dink i?in de eski K??la Binas??n?n giri?inde, cenaze t?reninden ?ekilmi? foto?raflar?n oldu?u foto?raf sergisi de festival boyunca a??kt?. (Tunceli/EVRENSEL)
www.evrensel.net