G?ND?N?M

 • THY emek?ileri, h?k?met ve patronlar?n?n i?birli?i ve bask?lar?na ra?men, yap?lan grev oylamas?nda sendikan?n ald??? grev karar?na evet dedi.


  THY emek?ileri, h?k?met ve patronlar?n?n i?birli?i ve bask?lar?na ra?men, yap?lan grev oylamas?nda sendikan?n ald??? grev karar?na evet dedi. Greve karar vermek, i??iler ad?na sendikan?n yetkisindeyken; o nedenle grev oylamas? yap?lacaksa buna da sendikan?n karar vermesi gerekirken, THY i?vereni bask? ile i??ilerden imza alarak grev oylamas?na gitti. ???ilerden hak etti?i yan?t? da ald?. Ancak s?re? devam ediyor. Toplus?zle?me g?r??meleri t?kanan THY, Telekom ve Askeri i?yerlerinde ?al??an i??iler, hem ?cretleri ve sosyal haklar?n?n iyile?tirilmesi, hem de ?al??ma ko?ullar?n?n i??i sa?l??? ve i? g?venli?i kurallar?na uygun olarak d?zenlenmesi i?in birlikte m?cadeleyi s?rd?rmek durumundalar. Aksi halde i?veren, h?k?met ve sendika b?rokratlar?n?n yeni oyunlar?yla kar??la?acaklar.
  H?k?met ve THY i?verenlerinin oyunu tutmay?nca, ?al??ma Bakan? solu?u T?rk-???de ald?. Muhtemeldir ki bakan, kapal? kap?lar ard?nda T?rk-?? b?rokrasisinden i??ileri ve ba?l? sendikalar? ?ikna etmesini?, grevleri engellemesini istemi?tir. Oysa grevlerin engellenmesi son derece kolayd?r. Oturup sendika ile pazarl???n?z? yapar, sendikan?n sa?l?k ve g?venlik i?inde ?al??may? sa?layacak taleplerini ve istenen makul ?cret ve sosyal haklar? da verirsiniz, greve gerek kalmaz. Fakat THY i?vereni, b?yle davranmad??? gibi bir yandan h?zla b?y?d???n? ve k?rl?l???n? artt???n? ilan ve reklam ederken, bu b?y?meyi ve k?rl?l??? yaratan emek?iler hak talep edince birdenbire ?ok zor ko?ullarda olduklar?ndan, emek?ilere istedikleri haklar? verirlerse batacaklar?ndan s?z etmeye ba?l?yor.
  Telekom emek?ilerinde de durum ayn?. Emek?ilerin yaratt??? y?ksek k?rl?l??a ra?men Telekom i?vereni, i??ilerin kazan?lm?? haklar?na sald?r?yor ve esnek ?al??may? dayat?yor. Askeri i?yerlerinde de ?zellikle grev yasa??ndan yararlanan i?veren, emek?ilerin esnek ?al??mas?n? zorunlu hale getirmeye ?al???yor.
  Benzer durum tekstil sekt?r?nde de g?r?l?yor. Tekstil patronlar? da rekabet ko?ullar?ndan, kriz tehlikesinden dem vurarak i??ilerden fedak?rl?k bekliyorlar.
  Kimi yerlerde asgari ?cretin de alt?nda ?cretlerle ?al??an i??ilerin yapmad?klar? tek fedak?rl?k kald?. O da canlar?n? vermek. Kald? ki bir?ok i?yerinde patronlar?n k?rlar?n?n eksilmemesi u?runa i? g?venli?i ?nlemleri al?nmad??? i?in i??iler, i? cinayetlerinde canlar?n? da veriyorlar.
  Sald?r?lar her yerde ve patronlarla h?k?met, i??ilere birlikte sald?r?yorlar. Bunun kar??s?nda i??ilerin de birlikte ve ?rg?tl? kar?? durmalar? gerekiyor. Son zamanlarda T. Harb-??, T. Haber-?? ve Hava-?? sendikalar?n?n birlikte davranmalar? ?nemli bir ?rnek olmakla birlikte, gerek konfederasyonlarda, gerek ba?l? sendikalarda birlik y?n?nde bir geli?me g?r?lm?yor.
  Son aylarda bir?ok i?yerinden Emek Partisi?ni ve beni arayan i??iler, sendikalara ?ye olmak istediklerini, ilgili sendikaya gidip g?r??t?klerini, ancak kendileriyle ilgilenilmedi?ini belirterek ?rg?tlenebilmeleri i?in yard?m istiyorlar.
  Durum ilgin?. Gidip i??iyi ?rg?tlemesi gereken sendikalar, i??iler sendikaya kadar gelip ?rg?tlenmek istedikleri halde ilgilenmiyorlar.
  15 A?ustos?ta da kamu emek?ilerinin toplu g?r??meleri ba?layacak. Kamu emek?ileri bak?m?ndan bu d?nemin ge?mi? y?llarda oldu?u gibi h?k?metin kabul etti?i, ama uygulamad??? kararlar?n al?nd??? toplu g?r??me komedisi ?eklinde de?il, ba?lay?c? s?zle?me imzaland??? ve uyulmamas? halinde yapt?r?m uygulanabilecek toplus?zle?me ba??tlanmas? ?eklinde de?erlendirilmesi ve i??ilerle kamu emek?ilerinin m?cadelesinin de birle?tirilmesi belirleyici ?nemdedir.
  AKP ve di?er sermaye partilerinin halk ve emek d??man? y?z?n?n a???a ??kar?lmas? bak?m?ndan a?ustos ve sonras? turnusol i?levi g?recektir.
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net