K??k i?in s?cak hafta

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin, yeni Meclis?in 11. cumhurba?kan?n? se?meye haz?rland???n? belirterek, ?Bu se?imlerde bir problem ya?ayaca??m?z? tahmin etmiyorum? dedi.


Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin, yeni Meclis?in 11. cumhurba?kan?n? se?meye haz?rland???n? belirterek, ?Bu se?imlerde bir problem ya?ayaca??m?z? tahmin etmiyorum? dedi. 22 Temmuz bask?n se?imlerine yol a?an, ?e-muht?ra?lar?n ya?and??? gerilimli Cumhurba?kanl??? s?recini bir kez daha ya?amamak i?in AKP bu kez birden fazla aday g?sterecek. Adayl?k konusunda Abdullah G?l??n yan? s?ra Vecdi G?n?l ve Murat Ba?esgio?lu?nun adlar? ge?iyor.
Bakan ?ahin, 22 Temmuz se?imlerinin ard?ndan Antalya?n?n il?elerine d?zenledi?i te?ekk?r ziyaretleri kapsam?nda Ka??a geldi. ?l?e giri?inde Belediye Ba?kan? Halil Kocaer, AKP ?l?e Ba?kan? Yusuf Avc? ve partililer taraf?ndan kar??lanan Bakan ?ahin, Ka? Kaymakam? S?leyman Y?lmaz?? ziyaret etti. Daha sonra Ka? Belediye Ba?kanl????na ge?en ?ahin, toplant? salonunda vatanda?lara seslendi. T?rkiye?nin ?imdi de Cumhurba?kanl??? se?imlerine haz?rland???n? vurgulayan ?ahin, ??Yeni Meclis, 11. cumhurba?kan?n? se?ecek. Bu se?imlerde bir problem ya?ayaca??m?z? tahmin etmiyorum?? diye konu?tu.
Yal??nta??tan ?ankaya tepkisi
Bu arada, Cumhurba?kanl??? se?im s?recini yaz?l? bir a??klama ile de?erlendiren ?stanbul Ticaret Odas? (?TO) Ba?kan? Murat Yal??nta?, ?Adaylara ipotek konulan bir rejimin ad? demokrasi olmaz. T?rkiye her anlamda tam anlam?yla demokrasiyi ya?amak ve ya?atmak istiyorsa, korkulardan uzak bir ?ekilde demokrasisini g??lendirme yolunda kararl? ad?mlarla hareket etmek zorundad?r? g?r???n? savundu.
?Cumhurba?kan?, 22 Temmuz se?imlerinde halk?n ortaya koydu?u irade do?rultusunda se?ilmelidir? diyen Yal??nta?, gerek TBMM i?inde, gerekse TBMM d???nda cumhurba?kan? se?ilme yeterlili?ine sahip herkesin, hi?bir ?n ?art olmaks?z?n cumhurba?kanl???na aday olma hakk? bulundu?unu vurgulad?.
T?rkiye?nin, ?meydanlar?n dili farkl?, Meclis?in dili farkl?? ikileminin i?ine sokulmamas? gerekti?ini kaydeden Yal??nta?, yenilenmi? Meclis?in Cumhurba?kanl??? se?im s?recinden ba?ar?yla ??kaca??na inand?klar?n? s?zlerine ekledi.
?ankaya?ya 3 aday
Ba?bakan Erdo?an??n, cumhurba?kanl???nda ?adaylar? olabilece?inden s?z etmesinin ard?ndan AKP?nin Cumhurba?kanl??? se?iminde izleyece?i taktik ortaya ??kt?. Abdullah G?l??n cumhurba?kan? adayl???n?n yan?nda AKP?den Vecdi G?n?l ile Murat Ba?es?io?lu da aday olacak.
11. Cumhurba?kanl??? i?in adayl?k s?reci 19 A?ustos?ta tamamlanacak ve 20 A?ustos?ta 1. tur oylamaya ge?ilecek.
Cumhurba?kanl??? se?iminin 1. tur oylamas?n?n ard?ndan en ?ok oy alan aday lehine az oy alan adaylar adayl?ktan ?ekilecek. Se?imlerde Abdullah G?l??n en ?ok oy almas?na kesin g?z?yle bak?ld??? i?in di?er adaylar G?l lehine adayl?ktan ?ekilecek.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Cumhurba?kanl??? se?imi s?recinde muhalefet liderleriyle g?r??meyecek. Cumhurba?kanl???na adayl???n? koyan isimler muhalefet liderleri ile g?r??ecek. CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, Murat Ba?es?io?lu?nun cumhurba?kan? adayl???na destek verebileceklerini a??klam??t?.
D??i?leri Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Abdullah G?l ise cumhurba?kan? adayl???n? iki g?n i?inde bas?n toplant?s? ile ilan edecek. (HABER MERKEZ?)
G?zler AKP?nin yar?n yap?lacak toplant?s?nda

Cumhurba?kanl??? se?imi takviminin belli olmas?yla birlikte g?zler Ba?bakan Erdo?an ve AKP y?netimine ?evrildi. AKP y?netiminin cumhurba?kan? se?im s?reci ile ilgili kararlar?n? yar?n yap?lacak TBMM grup toplant?s?nda a??klayabilece?i bildirildi.
Se?im s?recinde nas?l bir strateji izleyece?i ve aday ya da adaylar?n?n kim olaca?? hakk?nda ?imdiye kadar bir a??klama yapmayan AKP?nin, yar?n Bakanlar Kurulu toplant?s? ard?ndan toplanacak olan MYK?da ?nemli kararlar almas? bekleniyor. Toplant?larda h?k?met kurma s?recine ili?kin takvim de netle?ecek.
Cumhurba?kan? Sezer?e istifas? sunulan 59. h?k?metin, mevcut bakanlarla bug?n son toplant?s?n? yapaca?? belirtiliyor. Toplant?da ayr?ca, ba?ta Ankara olmak ?zere T?rkiye?nin ya?ad??? su ve kurakl?k sorununun da t?m boyutlar?yla ele al?nabilece?i kaydediliyor.
Bakanlar Kurulu?nun bir ?nceki toplant?s?na milletvekili se?imlerinde aday olmayan Ba?bakan Yard?mc?s? ve Devlet Bakan? Abd?llatif ?ener ve Sanayi ve Ticaret Bakan? Ali Co?kun, yurtd???nda olduklar? gerek?esiyle kat?lmam??t?. ?ener ve Co?kun?un da toplant?ya kat?lacaklar? bildirildi. Ba?bakan Erdo?an, Bakanlar Kurulu?nun ard?ndan AKP Genel Merkezi?nde MYK?y? toplayacak. Toplant?da 60. h?k?metin kurulma s?recine ili?kin takvim ve ayr?nt?lar netle?ecek. Cumhurba?kan? se?im s?recinde AKP?nin nas?l bir yol izleyece?i ve aday ya da adaylar?n kim olaca?? da bu toplant?da kesinlik kazanacak. MYK?da kesin bir karar al?nmas? durumunda Erdo?an??n, karar? yar?n d?zenlenecek AKP grup toplant?s?nda a??klayaca?? bildirildi. Nisan ay?ndaki cumhurba?kan? se?im s?recinde Erdo?an, Abdulah G?l??n adayl???n? yine grup toplant?s?nda a??klam??t?. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net