Bah?eli, ilk kez Erciyes Kurultay??na kat?lmad?

MHP?nin Erciyes Da???n?n Tekir Yaylas??nda geleneksel Erciyes Zafer Kurultay?, bu y?l ilk kez kars?z ve genel ba?kans?z yap?ld?.


MHP?nin Erciyes Da???n?n Tekir Yaylas??nda geleneksel Erciyes Zafer Kurultay?, bu y?l ilk kez kars?z ve genel ba?kans?z yap?ld?. Kurultay, ?nceki y?llara g?re s?n?k ge?erken MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?nin bu y?l gelmemesine genel merkez ?evreleri, Ankara?da Meclis ve Cumhurba?kanl??? se?imiyle ilgili ?al??malar? neden g?sterdi. Ancak Bah?eli?nin, Kayseri?den MHP?nin bir milletvekili ??karmas?na tepki ve kat?l?m?n azl??? nedeniyle bu y?l Erciyes Zafer Kurultay??na gelmedi?i ileri s?r?ld?. Erciyes Da???na, Zafer Kurultay? i?in gelenler, k?resel ?s?nma nedeniyle 3916 metrelik zirvesindeki karlar? ve buzullar? eriyen zirveyi hayretle izledi.
Zafer Kurultay??na da ge?mi? y?llara oranla gurbet?ilerin kat?l?m?n?n az oldu?u dikkati ?ekti. Yakla??k 60 bin ki?inin kat?ld??? kurultayda, son g?n etkinlikleri s?ras?nda bir?ok ki?inin ?ad?rlar?ndan ??kmad??? g?zlendi. Kat?l?m?n bu y?l az olmas?n?n, kurultay tarihinin ileriye kayd?r?lmas? ve izinlerini ?nceden ayarlayan gurbet?ilerin ?al??t?klar? ?lkelere d?nmelerinden kaynakland??? belirtildi. Kurultayda, MHP?nin Kayseri?den ??kard??? tek milletvekili olan eski bakanlardan Sabahattin ?akmako?lu ve tertip komitesi ba?kan? olan MHP Kayseri ?l Ba?kan? S?leyman Korkmaz birer konu?ma yapt?. Konu?malar s?ras?nda yine bir?ok kat?l?mc? ?ad?rlar?nda oturmay? tercih ederken alanda yakla??k 15 bin ki?i topland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net