ANAP?da ortak bildiri yay?nland?

Anavatan Partisi Merkez Karar Y?netim Kurulu (MKYK) ve il ba?kanlar?n?n yay?nlad??? ortak bildirgede, Genel Ba?kan Erkan Mumcu?nun ola?an?st? kongre ?a?r?s?n?n yeniden yap?lanma s?recinin ba?lang?c? i?in olumlu bir ad?m oldu?u belirtildi.


Anavatan Partisi Merkez Karar Y?netim Kurulu (MKYK) ve il ba?kanlar?n?n yay?nlad??? ortak bildirgede, Genel Ba?kan Erkan Mumcu?nun ola?an?st? kongre ?a?r?s?n?n yeniden yap?lanma s?recinin ba?lang?c? i?in olumlu bir ad?m oldu?u belirtildi.
Yeni se?ilen Meclis?e ba?ar? dileklerinin ifade edildi?i bildirgede, ??yle denildi:
?Bu d?nemin, T?rkiye?nin gecikmi? ve birikmi? de?i?im ve demokrasi ihtiya?lar?n?n kar??lanabildi?i bir reform ve at?l?m d?nemi olarak ger?ekle?mesini dileriz. Bu u?urda t?m birikimlerimizi seferber etmeye haz?r oldu?umuzu kamuoyumuza arz ederiz.
T?rkiye?yi, i?inde bulundu?umuz y?zy?l?n ?nc? ve ileri ?lkelerinden biri k?labilmek i?in, milli ve demokrat merkezin T?rk siyasetine y?n veren bir cazibe ve birlik alan? olarak olu?mas? zaruridir. Toplant?lar?m?zda, milli demokrat merkezin yeniden g?? kazanmas?n?n, T?rkiye?nin ?uzun d?nemli vizyonunun bir gere?i oldu?una? d?n?k inan?? bir kez daha teyit edilmi?tir.
Bu ?er?evede; Anavatan Partisi?nin ?ola?an?st? kongre? ile ba?lataca?? yeniden yap?lanma s?recinin, yine Anavatan Partisi?nden ba?layarak topyekun siyaset kurumunu etkileyecek bir anlay?? do?rultusunda ger?ekle?tirilmesi ilke ve hedef olarak benimsemi?tir.?
Kongre ?a?r?s? olumlu
Bildirgede, Genel Ba?kan Erkan Mumcu?nun ola?an?st? kongre ?a?r?s?n?n ?Hem demokratik bir icap, hem de yeniden yap?lanma s?recinin ba?lang?c? i?in olumlu bir ad?m? oldu?u g?r???ne yer verilerek, ola?an?st? kongre takviminin, ?n?m?zdeki Ramazan ay?n? dikkate alan bir anlay??la belirlenmesi gerekti?i kaydedildi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net