Nevval Sevindi DP?nin ba?kanl???na aday

Gazeteci-Yazar Nevval Sevindi, Demokrat Parti (DP) Genel Ba?kanl????na adayl???n? resmen a??klad?.


Gazeteci-Yazar Nevval Sevindi, Demokrat Parti (DP) Genel Ba?kanl????na adayl???n? resmen a??klad?.
Adayl???n? a??klayan Gazeteci-Yazar Nevval Sevindi, ?Yenilik?iler? olarak adland?rd??? hareketle ?yeni politikalar, yeni y?zler ve yeni hedefler? ilkesiyle yola ??kt?klar?n? s?yledi. DP?nin bir d?n?m noktas?nda oldu?unu vurgulayan Sevindi, ?Ya k?kl? bir yenilenme ile K?rat yeniden ?ahlanacak ve DP, AKP?ye alternatif tek parti olarak yeniden iktidara y?r?yecek, ya da yok olup eriyip gidecektir. DP?nin yeniden canlan??? da kendi saflar?ndaki de?erli ve nitelikli isimlerin ciddi ?ekilde el ele vermesi ve partiye sahip ??kmas? ile olacakt?r? diye konu?tu.
T?m te?kilatla yo?un bir diyalog ba?latt???n? savunan Sevindi, ?ok say?da il ve il?e ba?kan?n?n da buna destek verdi?ini kaydetti. Sevindi, 15 A?ustos?tan itibaren de te?kilatlar? gezerek genel ba?kan adayl??? konusunda g?r?? al??veri?inde bulunaca??n? bildirdi. Sevindi, 22 Temmuz se?imlerinde DP?den ?stanbul 1. B?lge 1. s?ra aday? idi.
Sevindi, Fethullah G?len cemaatine yak?n bir isim olarak biliniyor.
?te yandan, DP?de yar?n il ba?kanlar?, ?ar?amba g?n? de Genel ?dare Kurulu toplanacak. Mehmet A?ar??n yak?n ?evresinin ?srar?yla partinin ba??nda kalabilece?i iddia edilirken, H?samettin Cindoruk?un ge?en hafta A?ar?a istifas?n?n DP?ye daha yararl? olaca?? telkininde bulundu?u belirtildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net