Van G?l??ne sahil yolu projesi tart??ma yaratt?

Erci? Belediyesi taraf?ndan Do?u Anadolu Kalk?nma Projesi (DAKP) kapsam?nda Van G?l? sahilinde yap?lan Karata? Park Yolu Projesi, do?al kumluklar? ortadan kald?rd??? gerek?esiyle vatanda?lar?n tepkisine yol a??yor.


Erci? Belediyesi taraf?ndan Do?u Anadolu Kalk?nma Projesi (DAKP) kapsam?nda Van G?l? sahilinde yap?lan Karata? Park Yolu Projesi, do?al kumluklar? ortadan kald?rd??? gerek?esiyle vatanda?lar?n tepkisine yol a??yor. Karata? Park Yolu Projesi, Proje Koordinat?r? A. Vahap ?all?, sahilin do?al ve tabii g?zelli?inin korundu?unu savunuyor.
Erci? Belediyesi?nin DAKP kapsam?nda Van G?l? sahilinde ba?latt??? Karata? Park Yolu Projesi?ne 580 bin Euro hibe kredi sa?lan?yor. Proje 13.5 kilometre uzunlu?a sahip olup, 60 metre geni?likte bir yol a??n? kaps?yor. 6 kilometresi biten projenin 8 Eyl?l?de tamamlanaca?? belirtiliyor. Projenin sahil yolunun g?l?n do?al yap?s?n? bozdu?unu, do?al kumluklar? ortadan kald?rd???n? belirten vatanda?lar, y?llard?r g?ne?lendikleri kumluklar?n ta? y???nlar? haline gelmesine tepkili. Belediye yetkilileri ise, vatanda?lar?n aksine, projenin Erci??i de?i?tirece?ini savundu.
?G?le uzaktan bak?yoruz?
Erci??te oturan Mirze Durmaz(50), sahilin do?al g?zelli?ini kaybetti?ini belirterek, bunun ?z?nt? verici oldu?unu s?yledi. Sahilin ?i?gal? edildi?ini ifade eden Durmaz, eskiden insanlar?n daha rahat denize girdi?ini ve yap?lan bu yeni ?al??mayla art?k bunun m?mk?n olmad???n? belirtti. Durmaz, ?Her y?l ailece gelip g?le ?denize? giriyorduk. Sahilde bulunan muhte?em kumluklarda g?ne?leniyorduk. Ama art?k bu imkan?m?z kalmad?. G?le art?k uzaktan bak?yoruz. Binlerce y?ll?k g?zellikleri bir anda yok ettiler? dedi.
Gaziantep?ten Van G?l??ne girmek i?in geldi?ini s?yleyen Akif G?ltekin ise, her y?l Van G?l??ne girmek i?in Gaziantep?ten Van?a geldi?ini s?yledi. Daha ?nce sahilde kumluklar?n oldu?unu kaydeden G?ltekin, ?Bu do?a harikas? sahil, ?imdi ta? y???n? haline geldi. Sahilde g?ne?lenecek kum bulmak ?ok zor. Bu g?zel sahilin b?yle bir ?ekilde ortadan kald?r?lmas? ?z?nt? vericidir? diye konu?tu. Patnos?tan Van G?l??ne girmek i?in gelen ?mer Durmaz isimli vatanda? da, yazlar? ailece g?le gelip tatil yapt?klar?n? ama art?k bu imkanlar?n ve g?zelliklerin kalmad???n? s?yledi.
Belediye projeyi savundu
Tepkilerin yersiz oldu?unu s?yleyen Karata? Park Yolu Projesi, Proje koordinat?r? A. Vahap ?all?, sahilin do?al ve tabii g?zelli?inin korundu?unu belirterek, kumluk alan?n ve do?al g?zelli?in korunmas? i?in sahil yolunun sahilden geriye ?ekildi?ini s?yledi. (Van/D?HA)
Ercan ?ks?z
www.evrensel.net