Fotoğraf: Evrensel

KONUM

 • Ad?yaman?dan Giresun?a giden f?nd?k i??ilerini ta??yan minib?s?n yapt??? kazada 24 i??inin ?lmesinden sonra, g?n ge?miyor ki mevsimlik i??ileri ta??yan ara?lar?n yapt??? kaza haberi olmas?n.


  Ad?yaman?dan Giresun?a giden f?nd?k i??ilerini ta??yan minib?s?n yapt??? kazada 24 i??inin ?lmesinden sonra, g?n ge?miyor ki mevsimlik i??ileri ta??yan ara?lar?n yapt??? kaza haberi olmas?n. ?Diyarbak?r?dan Adapazar??na f?nd?k i??isi ta??yan arac?n yapt??? kazada 1 i??i ?ld?, 22 i??i yaraland?.? ???rnak?tan Adapazar??na i??i ta??yan arac?n yapt??? kazada yine 1 i??i ?ld?, 19 i??i yaraland?.? ??anl?urfa?dan Giresun?a i??i ta??yan kamyonetin yapt??? kazada 29 i??i yaraland?.? ?Siverek?ten Ordu?ya i??i ta??yan minib?s?n yapt??? kazada 15 i??i yaraland?...? Mevsimlik i??iler, bas?n yay?n organlar?ndan ilk kez bu kadar ilgi g?r?yor! ??i?leri Bakanl??? ard? s?ra gelen kaza haberlerinden sonra, sigortas?z ara?larla i??i ta??nmas?n? engellemek amac?yla s?k? denetim yap?lmas? i?in bir genelge yay?nlad?. Mevsimlik i??iler, medya i?in yollara sa??lan ?l? ve yaral?larla bir ?kaza haberi? ve devlet i?in ?adli bir vaka? olman?n ?tesinde bir de?er ta??m?yor. Onlarca i??inin bir minib?ste veya bir kamyonetin kasas?nda t?k?? t?k?? saatlerce yolculuk yapmas?n?n nedeni ise hep muamma olarak kal?yor.
  Ankara Ticaret Odas??n?n (ATO) T?rkiye ?statistik Kurumu (T??K) verilerinden yararlanarak haz?rlad??? 2004-2006 y?llar?nda ???sizli?in ve G???n Co?rafyas?? raporu, K?rt illerindeki i?sizlik ve yoksullu?un boyutunu ortaya koyuyor. Rapor, K?rt halk?n?n bar?? ve demokrasi taleplerini ?b?l?c?l?k? olarak g?steren egemenlerin, sadece dil, k?lt?r, kimlik gibi ulusal demokratik istemler konusunda de?il i?, a?, e?itim, sa?l?k, bar?nma gibi konularda da K?rt halk?na kar?? ayr?mc? politikalar uygulayarak her bak?mdan ger?ek b?l?c?ler olduklar?n? b?t?n a??kl???yla ortaya koyuyor. Rapora g?re, bir i?te ?al??anlar?n ?al??abilir n?fusa oran?n? g?steren istihdama kat?l?m oran? Mardin-Batman-??rnak ve Siirt?te y?zde 25.8, ?anl?urfa ve Diyarbak?r b?lgesinde y?zde 28.4 ve Gaziantep-Ad?yaman-Kilis b?lgesinde de y?zde 34.3 olarak ger?ekle?ti. G?r?ld??? gibi, mevsimlik i??i olarak hi?bir sosyal g?vence olmadan ve en ilkel ko?ullarda 20 YTL yevmiyeyle ?al??mak i?in yollara d?k?len K?rt yoksullar?n?n ya?ad??? kentlerde ?al??abilir n?fusun y?zde 75 ile 65?i i?siz. Bu kentler, ayn? zamanda en fazla g?? veren iller s?ralamas?nda en ba?larda yer al?yor. K?rt illeri e?itim, sa?l?k, bar?nma gibi konularda da e?itsizli?in en dibinde yer al?yor.
  Bu ayr?mc? politikalar?n ve derin e?itsizli?in temelinde K?rt sorunu bulunmaktad?r. Egemenlerin ve sermaye medyas?n?n g?rmezden geldi?i, saklamaya ?al??t??? ger?eklik budur. Cumhuriyet tarihi boyunca K?rt halk?n?n ulusal demokratik istemlerine kar?? cumhuriyet rejimi, b?lgedeki gerici feodal unsurlarla i?birli?i yaparak bir yandan halk?n ?eyhlik, a?al?k gibi gerici g??lerin bask?s?yla denetim alt?na al?nmas?na; ?te yandan i?siz, topraks?z kalarak yoksullu?un pen?esine s?r?klenmesine neden olmu?tur. 1980?li y?llarda geli?en ulusal hareket ve ya?anan ?d???k yo?unluklu sava?? d?neminde b?lgedeki gerici, i?birlik?i unsurlar, ?koruculuk sistemi?yle bir sava? g?c? haline getirilmi?; halk?n ulusal demokratik istemlerinin bast?r?lmas? i?in binlerce k?y yak?l?p zorla bo?alt?lm??, milyonlarca K?rt evinden, yurdundan edilmi?tir. Bu politikalar nedeniyle kendi ya?am alanlar?ndan kopar?lan milyonlarca K?rt, i?, e?itim, sa?l?k, bar?nma gibi imkanlardan yoksun bir ?ekilde b?lge illerine ve b?y?k kentlere s???nmak zorunda b?rak?lm??t?r.
  Egemenlerin uygulad??? halk d??man? politikalardan K?rt emek?ilerin pay?na, yollara sa??lm?? ?l? ve yaral? g?r?nt?lerindeki yoksulluk ve ?l?m d???yor. Ve bu ?kader?i de?i?tirmek i?in halk g??lerini ekmek ve demokrasi m?cadelesinde birle?tirmekten ba?ka bir ??kar yol bulunmuyor.
  ?etin Diyar
  www.evrensel.net