Ankara?n?n su ?ebekesi ??kt?

Ankara?da su kesintilerini bile y?netemeyen B?y?k?ehir Belediyesi, ?ehrin su ?ebekesini de alt?st etti.


Ankara?da su kesintilerini bile y?netemeyen B?y?k?ehir Belediyesi, ?ehrin su ?ebekesini de alt?st etti. Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nden yap?lan t?m a??klamalar? yalanlarcas?na, kentin ?nemli bir b?l?m? d?n de suya kavu?amad?. Ar?tma tesislerinden kente d?zenli su pompalanmas?na ra?men pek ?ok b?lgeye su ula?mamas?, Ba?kent?in su ?ebekesinin Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in uygulamalar? kar??s?nda ??kt???n? ortaya koyuyor.
Ankara?ya su getiren iki ana hatt?n pe? pe?e patlamas?n?n ard?ndan t?m ?ehir susuz kal?rken, suyun cumartesi g?n?nden itibaren sorunsuz bir ?ekilde Ankara?n?n her yerine ula?aca?? s?ylenmi?ti. Ancak belediyenin a??klamalar?, mahallelerden gelen haberlerle yalanlan?yor. Hafta sonunu da susuz ge?iren Ankaral?lar, isyan ediyor.
Cumartesi g?n? baz? mahallelere ula?an su, ak?am saatlerinde yeniden kesildi. Baz? mahallelerde ise ancak alt katlarda su akabiliyor. Birka? mahalle, su kesintisinden hi? etkilenmezken, baz? mahalleler 12 g?nd?r su y?z? g?rm?yor. Suyun ne zaman kesilip ne zaman gelece?ini bilmeyen Ankaral?lar, ellerinde bidonlarla dola??yor; su aksa da ne zaman ne olaca??n? kestiremedikleri i?in her kab? suyla dolduruyor.
Mamak kurudu
Bat?kent?te, cumartesi sabah ?lkyerle?im, Kardelen ve Kent-Koop mahallelerine su ula??rken, U?ur Mumcu gibi mahallelerde h?l? su akm?yor. Mamak, su kesintilerinden en ?ok etkilenen yerlerin ba??nda geliyor. Bir haftad?r sular? akmayan Mamakl?lar, belediyenin ?Cumartesi her yerde su akacak? a??klamas?n? d?rt g?zle beklediler, ama yine de baz? yerlerde umutlar? bo?a ??kt?. Natoyolu Caddesi?nin baz? sokaklar?nda su bulunurken, di?er yerlerine ula?mad?. ?oban?e?mesi?ne ay?n ba??ndan bu yana ilk kez cumartesi ak?am? su geldi. General Zeki Do?an Mahallesi?nde oturanlar, 12 g?nd?r su alam?yor. Dikimevi?nde ara ara kesintilere ra?men hafta sonu su akt?. Akdere?nin y?ksek yerlerine ise h?l? su ula?mad?.
Yenimahalle-?ar?? Mahallesi?nde be? g?nd?r akmayan su, cumartesi ak?am? geldi, pazar g?n? de aral?klarla akmaya devam etti. Demetevler Ye?ilevler Mahallesi?nde ise hafta sonu suyun gelmesine ra?men k???k aral?klarla kesintiler ya?and?. Ufuktepe ve ?entepe mahallelerinde ise su akm?yor.
Y?ksek yerler ma?dur
Ke?i?ren ?ncirli?ye, alt? g?nd?r akmayan su, cumartesi ak?am ula?t?. G??l?kaya Mahallesi?nde oturanlar, 12 g?nden beri ilk kez cumartesi g?n? saat 04.30 gibi suyla bulu?tu. Bu sevin?leri de kursaklar?nda kalan mahalle sakinlerinin suyu, pazar g?n? de akmad?. Ovac?k Mahallesi?nde ise suyun hafta sonu ula?t???, ancak ?ok ince akt??? ??renildi.
Alt?nda? Yenido?an Mahallesi?nde uzun bir kesintinin ard?ndan hafta sonu su akt?. Bentderesi?nde ise cuma ve cumartesi g?n? az gelen su, pazar g?n? mahalleye ula?t?. H?seyin Gazi Mahallesi?nde cumartesi gelmeyen su, ?al??kanlar?da hafta sonu akt?.
?ayyolu ?elikkent Sitesi?nde, sitenin deposu ve i?inde kuyu olmas? nedeniyle su hi? kesilmedi. Beysukent?e ise su, d?n sabah ula?abildi. Sincan Elvankent?e, cumartesi akmayan su, pazar g?n? ula?t?. Eryaman?da ise cuma g?n?nden beri su ak?yor. Fatih?te de baz? b?lgelerde akt?, baz? b?lgelerde akmad?.
Su kesintilerinin d?zenli olarak s?rd??? Dikmen Sokullu?da cumartesi ve pazar g?n? s?k s?k kesilmeler olsa da su akt?. ?lker?e ise cumartesi ak?am? su geldi.
Ba?kent?in merkezi K?z?lay?da, su kesintileri ?al??anlar? bezdirdi. K?z?lay??n baz? sokaklar?na h?l? su ula?mad?. Baz? yerlerde ise aral?klarla su verildi.
Borular patl?yor
Ankara?da iki ana hat su borusunun patlamas?na benzer, lokal boru patlamalar? da ya?an?yor. K?z?lay Ziya G?kalp Caddesi?nde de ?nceki g?n su borusu patlad?. Caddeyi dereye ?eviren patlamaya, B?y?k?ehir Belediyesi g?revlileri m?dahale etti. Belediye ?al??anlar?, bas?n? dolay?s?yla borular?n zarar g?rd???n? ve Ankara?n?n bir?ok b?lgesinde boru patlamalar?n?n ya?and???n? belirttiler.
?Biz anlamad?k?
Ankara?daki su kesintileri, ?ebekenin ?al??ma sistemi uzmanlar?n? da ?a??rtt?. ?n?aat M?hendisleri Odas? eski Ankara ?ube Ba?kan? Kemal T?rkaslan, ?nemli bir uzmanl?k alan? olan su ?ebekesi hatt?n?n, belediye ba?kan?n?n iki duda?? aras?nda ?al??t?r?lmas?na tepki g?sterdi. T?rkaslan, uzmanl???n?n in?aat m?hendisli?i olmas?na ra?men, ?ebekenin nas?l ?al??t???n? anlayamad?klar?n? dile getirerek, ??ebeke hakk?nda benim tahminim net de?il, ??nk? teknik olarak do?ru d?r?st bir bilgi aktar?lm?yor. Suyu bardakta g?ren belediye ba?kan?m?z uzman oldu ??kt?. ?ehir su ?ebekesi tamamen bilimsel bir konu? dedi. Su ?ebekelerinin ?ok tehlikeli, ciddi riskler ta??d???na de?inen T?rkaslan, ?Adam gibi ?al??t?rmam?z gerekir? dedi.
Su borular?n?n, bo?al?nca d??ar?daki pis sular? i?ine ?ekme riski ta??d???na dikkat ?eken T?rkaslan, ?Bunlar? d?zenli yapmak gerekir. Yapamay?nca san?r?m hafif hafif vermeye ?al??t?lar. Sistem i?indeki bas?nc? kontroll? vermeye mi ?al???yorlar, o da belli de?il? diye konu?tu.
Baz? b?lgelerdeki kesintilerin, hatlar?n kapat?lm?? olmas?ndan kaynaklanabilece?ini, ama b?lgelerin hatlar?n?n ayr? oldu?unu, neden kesinti ya?and???n? bilemedi?ini dile getiren T?rkaslan, ?Bunlar tamamen uzmanl?k konusu. Benim uzmanl?k alan?m ama ben bile fazla konu?muyorum. Belediye ba?kan?, nas?l ?Ula?t?rmada uzman?m? deyip yollar? k?rd???m haline getirdiyse, ?imdi de ayn? ?eyi suda yap?yor? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
EMEP: ?Halk y?netsin?

Emek Partisi Ankara ?l ?rg?t?, su kesintileriyle ilgili haz?rlad??? bildiride, G?k?ek?in istifa etmesini, bir kent konseyi olu?turulmas?n? ve kenti kentlinin y?netmesini istedi. Bildiride, kesintilerin nedeninin, kurakl?k de?il belediyenin su politikas? oldu?una dikkat ?ekilerek, 15 y?ld?r y?netimde bulunan belediyenin, su da??t?m ?ebekesinin bak?m? ve yenilenmesi i?in hi?bir yat?r?m yapmad???na de?inildi. Bildiride, G?k?ek?in g?revden al?nmas?, Ankara?n?n afet b?lgesi ilan edilmesi, halk?n temiz su ihtiyac?n?n giderilmesi ve Gerede Projesi?ne bir an ?nce ba?lanmas? talep edildi. EMEP, bug?n 12.30?da G?venpark?taki belediye binas? ?n?nde G?k?ek?i protesto edecek.
M?ge Tuzcuo?lu - ?iar Can ?ener
www.evrensel.net