Eme?in ve karde?li?in sesini Meclis?te duymak istiyoruz

?alkant?l? bir d?nemden sonra nihayet milletvekili se?imleri yap?ld?.


?alkant?l? bir d?nemden sonra nihayet milletvekili se?imleri yap?ld?. Verilen e muht?ralar, cumhuriyet?ilerin (s?zde) ba??n? ?ekti?i ordu destekli mitingler ve cumhurba?kan?n?n se?ilememesi gibi ayak oyunlar? ile halk bir secime g?t?r?ld?. ?ktidar partisinin sevgili beyefendisi ve muhalefetin h?r??n adam? T?S?AD ?n?nde secdeye durmak i?in s?raya girdiler. Tabii hedeflerine ula?t?lar da. B?y?k babalar?n yanlar?na gidip talimatlar? ald?lar ve ??yle dediler: ?Yapt?klar?m?z yapacaklar?m?z?n teminat?d?r.? Bug?ne kadar pa?alar gibi satt?lar, ?zelle?tirdiler, pe?ke? ?ektiler, sa?l?kta devrim deyip sa?l?k ocaklar?n? kapatt?lar vs... Babalar ?n?nde vatana millete hizmet s?z? verdiler ve icazet al?p kul?belerine d?nd?ler.
Ondan sonraki g?nlerde medyada b?y?k puntolar ile AKP?nin iktidar? ve CHP-MHP muhalefetinin oldu?u bir meclisi insanlara sundular. Medya, h?k?meti bir g?nde kurup ak?am?st? ise muhalefeti kendi kurdu?u h?k?metin kar??s?na dikti. Se?imler oldu ve medyan?n dedi?i gibi AKP, a??k ara farkla iktidar oldu ve muhalefet olarak da C(M)HP partileri beliriverdi. A?ar bir yana, Uzan bir yana savruldu bu s?re?te.
Fakat bu se?imler umutlar?m?z? ye?ertti. Bin Umut Adaylar? Meclis?e girdi. Halk?n Meclis?e girmesini engellemek i?in konulan y?zde on baraj? delindi. K?rt halk?n?n ve T?rk emek?ilerinin destekledi?i Bin Umut ba??ms?z adaylar? Meclis?e girdi. K?rt halk?n?n temsilcileri girdi, insan haklar? savunucusu olan Ak?n Birdal girdi, ?DP eski Ba?kan? Ufuk Uras da girdi Meclis?e.
Biz emek?iler olarak Ufuk URAS?tan emek ve karde?lik ?iarlar?n? Meclis k?rs?s?nden hayk?rmas?n? bekliyoruz. Halk d??man? yasalarda s?z al?p d?zen partilerini te?hir etmesini istiyoruz. Grevdeki i??ileri ziyaret etmesini, onlara destek vermesini bekliyoruz ve umuyoruz. E?er bunlar? yaparsa, onu oraya ??karan halka olan borcunu ?der; e?er ?s?radan? bir ?solcu? gibi hareket eder de oy veren insanlar? hayal k?r?kl???na u?ratm?? olursa, bu, m?cadeleyi bir ad?m daha geriletir, halk?n g?veni azal?r. Eme?in ve karde?li?in sesini art?k Meclis?ten duymak istiyoruz?
Bir i??i (Sultanbeyli/?STANBUL)
www.evrensel.net