Yoksulluk ?ocuklar? vuruyor

Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu?nda (SH?EK) kalan ?ocuklar?n y?zde 71.6?s?, aileleri ?ekonomik ve sosyal yoksunluk? ya?ad??? i?in koruma alt?na al?n?yor.


Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu?nda (SH?EK) kalan ?ocuklar?n y?zde 71.6?s?, aileleri ?ekonomik ve sosyal yoksunluk? ya?ad??? i?in koruma alt?na al?n?yor.
SH?EK taraf?ndan, 7-12 ya? ?ocuk yuvalar?nda bak?m alt?nda bulunan 4 bin 163 ?ocu?u temsil etmek ?zere 38 kurulu?tan ?rnekleme se?ilen 835 ?ocuk ?zerinde yap?lan inceleme sonunda haz?rlanan SH?EK ?ocuk Koruma Sisteminin De?erlendirilmesi Raporu?nda yer alan bilgilere g?re, ?ocuklar?n yurtlarda koruma alt?na al?nmas?n?n en ?nemli nedenini, ?ailelerin ekonomik ve sosyal yoksunluk ya?amas?? olu?turuyor. Raporun ortaya koydu?u veriler, yoksullu?un sadece anne babay? de?il ?ocuklar? da vurdu?unu ortaya koyuyor. Yoksulluk nedeniyle yeterince beslenemeyen ve sa?l?kl? geli?im olanaklar?na sahip olmayan ?ocuklar, yoksulluk nedeniyle ailelerini de kaybediyorlar.
Yoksulluk y?z?nden yuvada kalmak istiyorlar
?ocuklardan y?zde 48.9?u, b?y?y?nceye kadar yuvada kalmak istedi?ini, y?zde 49.2?si ise istemedi?ini belirtiyor. Raporda, bu duruma neden olarak, ?ocuklarda ailenin maddi imkans?zl?klar?n?n uyand?rd??? kayg?lar ve ailelerinin kendilerini istemeyece?i inanc?n?n yan? s?ra yuvadaki arkada?lar?ndan, gerek yuvadaki gerekse okuldaki ??retmenlerinden ve genel olarak okuldan ayr?lmay? istememeleri g?steriliyor.
Koruma alt?ndaki ?ocuklar?n y?zde 35.1?inin k?z, y?zde 64.9?unun erkek oldu?u bildirilen raporda, ?ocuklar?n y?zde 59.6?s?n?n gerekli ortam ve destek sa?land???nda ailelerinin yan?na d?nebilecek ko?ullara sahip oldu?u vurgulan?yor.
Yuvalarda bak?m alt?nda bulunan ?ocuklar?n y?zde 86.6?s?, evlilikleri devam eden anne babalar?n?n ya da anne ve babadan birinin, y?zde 1.1?i ise SH?EK yetkililerinin velayeti alt?nda bulunuyor.
Yuvalarda kalan ?ocuklar?n y?zde 57.3??n?n hem annesi hem de babas? ya??yor. Anne babas? sa? olan ?ocuklar?n y?zde 81.5?inin ebeveynlerinin evlili?i devam etmiyor.
?ocuklar?n ?evreleri ve arkada?lar?yla ili?kileri
Yuvadaki ?ocuklar?n rahats?zl?klar?n?n ba??nda, y?zde 20.3??nde rastlanan ?i?e kapan?kl?k?, ??z?m?nde hi? ilerleme kaydedilemeyen sorunlar?n ba??nda ise ?e?yaya zarar verme? davran??? geliyor.
?ocuklar?n y?zde 5.2?si dayaktan, y?zde 4.4?? yasak ve k?s?tlamalardan, y?zde 3?? g?revlilerden ve onlar?n davran??lar?ndan yak?n?yor.
G?r???len ?ocuklar?n 72.9?u, yuvada kald??? s?re i?inde yuva arkada?lar?n?n hi?bir bask?s?yla kar??la?mad???n? belirtirken, y?zde 18.2?si ilk geldi?inde di?er ?ocuklarca d??land???n? d???n?yor.
?ocuklar?n y?zde 65.3?? okullar?ndaki di?er ??renciler taraf?ndan herhangi bir d??lay?c? tutumla kar??la?mad?klar?n? s?ylerken, okullar?nda kendileri i?in ?yuvac??, di?er ?ocuklar i?inse ?evci?? nitelemesinden kaynakl? b?y?k ?z?nt? ya?ad?klar?n? dile getiriyorlar. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net