Fotoğraf: Evrensel

Bolu?da ?lk?c? sald?r? k?nand?

E?itim Sen Bolu ?ubesi son zamanlarda Abant ?zzet Baysal ?niversitesi Meslek Y?ksek Okulu?nda ya?anan ?lk?c? sald?r?lar?na ili?kin ?ube binas?nda bas?n a??klamas? d?zenledi.


E?itim Sen Bolu ?ubesi son zamanlarda Abant ?zzet Baysal ?niversitesi Meslek Y?ksek Okulu?nda ya?anan ?lk?c? sald?r?lar?na ili?kin ?ube binas?nda bas?n a??klamas? d?zenledi. A??klamay? yap?n ?ube ba?kan? Ahmet ?zkan, kendisine reis, ?lk?c? diyen bir grubun, yaln?z yakalad?klar? iki ??renciye ?niye yan bakt?n?z? diyerek sald?rd???n? ve ??rencilerden birini hastanelik ettiklerini belirtti. ??rencileri rahats?z etmek ve huzurlar?n? bozmak isteyenlerin ?iddetten ve kandan beslendi?ini s?yleyen ?zkan, sald?r?y? k?nad?klar?n? belirtti. ?nsan aras?ndaki k?lt?r ve d???nce farkl?l?klar?n?n kendileri i?in bir zenginlik oldu?unu dile getiren ?zkan, bilimin ?retildi?i ve geli?tirildi?i, d???ncelerin tart???ld??? ?niversitelerde bu sald?r?lar?n olmas?n?n d???nd?r?c? oldu?unu belirtti. Abant ?zzet Baysal ?niversitesi?nde her y?l olay ??karan ve karga?a yaratmak isteyenlerin hep ayn? ki?iler oldu?una dikkat ?eken ?zkan, bu ki?ilerin hem ?niversite y?netimince hem de g?venlik g??lerince bilindi?ini s?yledi. ?niversitelerin huzurunun korunmas? i?in yetkililerin bir an ?nce tedbir almas? ve su?lular?n gereken cezalara ?arpt?r?lmas? gerekti?ini ifade eden ?zkan, ?E?er bunlar g?rmezden gelinirse, yapan?n yapt??? yan?na kar kal?rsa daha ?ok cesaretlenirler, sorun ?niversite y?netimini ve g?venlik g??lerini de a?ar? dedi. (Bolu/EVRENSEL)
www.evrensel.net