GER?E??N G?Z?YLE

 • Uluslararas? sermayenin medya ?zerinde yo?unla?an bask?s?, d?nyan?n d?rt bir yan?nda ileti?im alan?na kafa yoran akademisyen ve ba??ms?z gazetecileri yeni aray??lara y?nlendiriyor.


  Uluslararas? sermayenin medya ?zerinde yo?unla?an bask?s?, d?nyan?n d?rt bir yan?nda ileti?im alan?na kafa yoran akademisyen ve ba??ms?z gazetecileri yeni aray??lara y?nlendiriyor. Gazetecili?in g?r??, haber ve yorumlar?n serbest?e dola??m?n? sa?lama g?revinin yan? s?ra medya t?keticisine bu unsurlar? yans?z, do?ru ve g?venilir bir bi?imde ula?t?rabilmesinin yollar?, ??z?mleri aran?yor. K?lt?r tarih?isi, ele?tirmen ve gazeteci Ignacio Ramonet ge?en y?lki konu?malar?ndan birinde, g?n?m?z gazetecili?inin birincil sorununu ?Gazetecinin Kimli?i?nin olu?turdu?unu s?ylemi?, Fransa ve AB ?yesi ?lkelerden ?rnekler vermi?ti. Aradan ge?en k?sa s?rede Ramone?nin hakl?l??? daha bir elle tutulur bi?ime d?n??meye ba?lad?. Kapitalist d?zenin ?arklar?, T?rk medyas?n?n globalle?me yolundaki uygun ad?m y?r?y???ne yeni kurbanlar ekleyerek ivme kazand?r?rken, an?msad?k ?stad?. Art?k bizde de holdinglere kar sa?lamayan medya gruplar? duraksamadan kapat?l?yordu. Nitelikli eleman yerine ucuz emekten yararlan?l?yor ve nihayet serbest gazetecilik d?nemi de ba?lat?l?yordu. Mesle?i b?rakm?? ya da gazetecilik mesle?i ile ilgisi hi? olmam?? birileri evlerinden, b?rolar?ndan sermayenin kocaman gazetelerine haber, yorum, k??e yaz?lar? ?retiyorlard?. Sahi etraf?n?za bak?n bir. Gazeteci kim? Gazeteci ile i? takip?isini, gazeteci ile banka, borsa y?neticilerini, gazeteci ile spor kul?pleri y?neticilerini, gazeteci ile ?ark?c? ve mankenleri ya da ajanlar?n?, gazeteci ile kolluk g??lerini ay?rabilir misiniz birbirinden. ?rnekleri ?o?altmak olas? elbette. Oras? da size kalm??.
  Peki, t?m bu geli?melerde medya t?keticisinin durumu ne? Magazinle?tirilen habere prim veren, televizyonu e?lencelik diye alg?layan, vars?l gen? k?zlar?n a?k dramlar?na g?zya?? d?ken, en ?ok da dedikodu i?eren programlara vurgun medya t?keticisinin hi? mi g?nah? yok? Gazetelerin yaln?zca ???nc? sayfa haberleri ile spor sayfalar?na odaklanm?? kalabal?klara ne demeli? Bu a??dan bak?ld???nda halklar? su?lamak i?in kolay?. Oysa toplumdaki bu olumsuzluk kendili?inden ??kmad? ortaya. ?zellikle de 1980?den bu yana edilgin k?l?nan, sinikle?tirilen, bask?yla y?ld?r?lan insanlardan sorgulayan, hak arayan, sat?r aralar?nda kendilerine yutturulmaya ?al???lanlar? sezebilen bir toplum nas?l olu?abilirdi ki?
  Bunlar?n t?m?n? d???nd???mde bizde hen?z yeni bir ileti?im dal? olan ?Medya Okur Yazarl????n? ?ok ?nemsiyorum. ?lk??retimin her kademesinde, ?niversitelerde ders olarak okutulmas?n?n gen? ku?aklara yarar sa?layaca??n? d???n?yorum. Say?lar? otuzu bulan ileti?im fak?ltelerinin ancak birka??nda bu dersin okutulmas?n? ise ?ok ?z?c? buluyorum. Bir ba?ka yaz?da ?Medya Okur Yazarl????n? daha geni? bi?imde okurla tart??may? d???nd???m? de s?ylemek isterim.
  ***
  T?rk ?iirinin ?nemli bir ismiydi Turgut Uyar. Belki de bizdeki gazetecili?in anatomisini ?iirle ??karabilen tek ?airimizdi. 22 A?ustos 1985?te yitirdik. 22?nci ?l?m y?ld?n?m?nde ?Gazete I ? II ? III? ?iiriyle anmak isterdim usta ?airi. Ne var ki bir yaz?n?n ?er?evesine s??mas? olanaks?z. ?ok sevdi?im bir ba?ka ?iirini payla?mak istedim sizlerle, be?enece?inizi umarak:
  Sonsuz ve ?b?r?
  en de?erli vakitlerinizi bana ay?rd?n?z
  sa?olunuz efendim
  g?ky?z?n?n sonsuz oldu?unu bana ??rettiniz
  ??rendim
  yery?z?n?n sonsuz oldu?unu ??rettiniz
  ??rendim
  hayat?n sonsuz oldu?unu ??rettiniz
  ??rendim
  zaman?n boyutlar?n?n sonsuzlu?unu
  ve havan?n bazen ku?a d?nd???n? ??rettiniz
  ??rendim efendim
  ama sonsuz olmayan ?eyleri ??retmediniz
  efendim
  bask?n?n, zulm?n, k?y?m?n, a?l???n
  bir yerlere k?st?r?l?p kalman?n susturulman?n
  a?k mutlulu?unun ve eski hesaplar?n
  aritmeti?in bile
  bunlar? bulmay? bana b?rakt?n?z
  size te?ekk?r ederim.
  Turgay Olcayto
  www.evrensel.net