T?rkiye Tiyatro Bulu?mas? sona erdi

T?rkiye Tiyatro Bulu?mas? ?zmir?de ba?lad?. ?rkmez beldesinde ger?ekle?en bulu?maya Ankara, ?stanbul, Mu?la, Bart?n, Mardin, ?zmir, Azerbaycan ve Hollanda?dan sanat??lar kat?l?yor.


T?rkiye Tiyatro Bulu?mas? ?zmir?de ba?lad?. ?rkmez beldesinde ger?ekle?en bulu?maya Ankara, ?stanbul, Mu?la, Bart?n, Mardin, ?zmir, Azerbaycan ve Hollanda?dan sanat??lar kat?l?yor. 9 A?ustos sabah? ?zmir Bornova?da bulu?an sanat??lar, buradan otob?slerle ?rkmez beldesindeki kamp alan?na g?t?r?ld?ler. A??l?? konu?mas?n? yapan Y?netmen Mehmet Esato?lu, 22 Temmuz se?imleri sonras? morali bozulup ya?ama ve m?cadeleye k?sen kimi ayd?nlar?n aksine yeni bir bulu?mayla ?d?v??e devam? dediklerini ifade etti. A??l?? konu?malar?n?n ard?ndan yazar ve d???n?r Temel Demirer ?A?k, Hayat ve Sanat? ba?l?kl? konu?mas?n? yapt?. ?80?ler sonras? de?i?en d?nyan?n toplumu, sanat? ve insan? ??r?meye mahkum etti?ini s?yleyen Demirer, elimizdeki tek direnme silah?n?n ?umut? oldu?unu belirtti.
??leden sonra yap?lan bir ba?ka etkinlikte ise Devlet Tiyatrosu sanat??s? oyuncu Turgay Tan?lk?, cezaevinde tiyatro ?al??malar?n? anlatt?. Yakla??k 25 y?ld?r duvarlar?n arkas?nda ya?amaya mahkum edilmi? insanlarla tiyatro ?retti?ini anlatan Tan?lk?, burada ya?ayan insanlara tiyatronun yeniden ya?ama sevinci a??lad???n? s?yledi.
AT? deneyimi
Tan?lk??n?n konu?mas?n?n ard?ndan sahneye Tiyatro Simurg ??kt?. Yazar Aziz Nesin?in bir Karag?z oyunundan yola ??k?larak olu?turulan oyun, 22 Temmuz se?imlerine g?ndermeler i?eriyordu. Bilgesu Ataman ve ?irin G?rb?z ise Naz?m Hikmet?in ?Havana R?portaj?? adl? ?iirinden uyarlanan ?Havana? adl? oyunu sundular. ?Sahne Seyirci ?li?kisi? ba?l?kl? panele Tiyatroevi?nden Hamit Demir, Gen?oyuncular Sahnesi?nden Selim Kal??, Bart?n Sanat Tiyatrosu?ndan Zafer Geceg?r?r, Yenikap? Tiyatrosu?ndan Or?un Masat?? ve ?stanbul Sahnesi?nden Mehmet Esato?lu kat?ld?. Seyirci ve sahne aras?ndaki ili?kiyi tart??an konu?mac?lar, sahne?izleyici ili?kilerinin geli?ip g??lenebilmesi yolunda de?i?ik ?nerilerde bulundular. G?n?n son etkinli?inde ise ?zg?r Tiyatro, Naz?m Hikmet?in ?Taranta Babuya Mektuplar? adl? yap?t?ndan uyarlad??? ?A?k?n Vatan? Yoktur? adl? oyunu, ?zg?r Ba?kaya?n?n yorumu ve sahnelemesiyle sundu. Bulu?man?n ikinci g?n?, ?Tiyatrolar?n Birli?i? ba?l?kl? forumla ba?lad?. Mu?la Duvar Sahnesi, Yenikap? Tiyatrosu, ?zg?r Tiyatro, Tiyatro Simurg, Van ?ehir Tiyatrosu, Bart?n Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Veto, Tiyatro Kakt?s, Tiyatroevi, Mimi Komedi Oyuncular?, D?n???m At?lyesi Oyuncular?, Hayal Oyunca??, Manisa ?ehir Tiyatrosu, Gen? Oyuncular Sahnesi, tiyatro adam? Rasim A??n ve Mehmet Esato?lu?nun kat?ld??? forumda resmi bir yap?lanmaya gitmeksizin kendi g?c?ne dayanarak onlarca ?enlik, panel, seminer ve at?lyeler d?zenleyen AT? modelinin ?nemli deneyler i?erdi?i anlat?ld?. ?zg?r Tiyatro?dan ?zg?r Ba?kaya ise 1997 y?l? s?recinde olu?an T?rkiye ?ap?nda bir birliktelik olan Amat?r Tiyatrolar ?retim Kooperatifi (AT?K) deneyiminden s?z etti.
Yap?lan konu?malar?n ard?ndan s?z alan Yenikap? Tiyatrosu, Mu?la Duvar Sahnesi, Bart?n Sanat Tiyatrosu ve Gen? Oyuncular Sahnesi temsilcileri, ?tiyatrolar?n birli?i? konusunda perspektiflerini ortaya koydular. Tiyatro Simurg, Yazar Sabahattin Ali ve Onat Kutlar??n yap?tlar?ndan b?l?mler sundu. Gece etkinli?inde ise Azerbaycanl? tiyatro adam? Rasim A??n??n, ?Tiyatro?da E?itim? ba?l?kl? konu?mas? vard?. ?zleyicilerin de yo?un bir bi?imde kat?ld??? s?yle?ide; e?itimde, tiyatroda sanat??s?n?n katk?lar? ele al?nd?. ?T?rkiye Tiyatro Bulu?mas??n?n ikinci g?n etkinlikleri, topluluklar?n kendilerini tan?tmalar?, kar??l?kl? s?yle?ileri ve deniz k?y?s?nda Bahariye Alpman?n?n t?rk?lerini hep birlikte seslendirmeleriyle son buldu. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net