Rusya, F?ze Kalkan??na kar?? ad?mlar?n? s?kla?t?r?yor

Rusya ile ABD aras?nda, Beyaz Saray??n Do?u Avrupa?ya F?ze Kalkan? Sistemi kurma projesiyle ba?layan, iki ?lkenin kar??l?kl? salvolar?yla devam eden ve en son Rusya?n?n, ABD g??lerine y?nelik Pasifik?teki So?uk Sava? sortileriyle s?ren gerilim, hafta sonunda daha da y?kselece?inin sinyalini verdi.


Rusya ile ABD aras?nda, Beyaz Saray??n Do?u Avrupa?ya F?ze Kalkan? Sistemi kurma projesiyle ba?layan, iki ?lkenin kar??l?kl? salvolar?yla devam eden ve en son Rusya?n?n, ABD g??lerine y?nelik Pasifik?teki So?uk Sava? sortileriyle s?ren gerilim, hafta sonunda daha da y?kselece?inin sinyalini verdi.
ABD?nin, F?ze Sistemi?nin yan? s?ra k?resel politikalar?na kar?? da her f?rsatta zehir zemberek a??klamalar yapan Rusya Devlet Ba?kan? Putin, ge?en hafta bas?na s?zan, Rusya?n?n, ABD?nin F?ze Kalkan??na rakip yeni Hava Savunma Sistemi planlar?n?n ilk ad?m? olarak ?lkenin en ?nemli kentlerinden St. Petersburg?a yeni radar istasyonu kurulaca??n? a??klad?.
Moskova, ABD?nin ?ek Cumhuriyeti ile Polonya?ya kurmak konusunda ?srarc? davrand??? F?ze Sistemi?ne kar??l?k Hava Savunma Sistemi?ni geli?tirece?ini a??klam??t?. ABD, D. Avrupa?ya kurmay? planlad??? F?ze Sistemi?nin ?ran ile Kuzey Kore ?tehlike?lerine kar?? oldu?unu savunsa da, Kremlin bunu kendisine y?nelik bir tehdit olarak alg?l?yor. ?ki ?lke aras?ndaki kriz, Putin ile ABD Ba?kan? George W. Bush?un ABD?deki gayriresmi zirvesinde de a??lamam??t?.
Derinle?en kriz
Bu arada uzmanlar, hafta sonunda St. Petersburg?taki Voronezh F?zesavar ?stasyonu?nu ziyaret eden Putin?in, ?yeni radar istasyonu? a??klamas?n?n, Washington-Kremlin aras?ndaki krizin daha da derinle?ece?inin sinyallerini ta??d???n? belirtti.
Putin, St. Petersburg?taki ziyareti s?ras?nda, ?Rusya?n?n 2015 y?l?ndan ?nce tamamlanacak yeni ve geni? ?l?ekli bir Hava Savunma Sistemi?nin ilk ad?m? olarak, b?lgede yeni bir radar istasyonu kurulaca??n?? a??klad?.
Son d?nemde petrol ve do?al gaz kaynaklar? nedeniyle ?zerinde hak iddia eden ?lkeler aras?ndaki rekabetin k?z??t??? Kuzey Kutbu?ndan Afrika?ya de?in g?zlem yapabilen Voronezh ?stasyonu?ndaki konu?mas?nda Putin, ?Bu, silahl? g??lerin modernle?tirilmesidir. Daha ucuz ve daha etkili bir modernle?me? diye konu?tu. Rusya?n?n askeri u?ak ?retimini ise 2025 y?l?na de?in iki kat?na ??karmay? ama?lad?klar?n? ifade eden Putin, ard?ndan Klimov helikopter par?alar? ?retim merkezine ge?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net