Fotoğraf: Evrensel

Ayd?n?da incir verimi d???k

TAR?? ?ncir Birli?i Denetim Kurulu ?yesi Hasan H?seyin Karazor, ??Bu y?l incirde ya?anan verim ve kalite d???kl??? y?zde 40 civar?nda?? dedi.


TAR?? ?ncir Birli?i Denetim Kurulu ?yesi Hasan H?seyin Karazor, ??Bu y?l incirde ya?anan verim ve kalite d???kl??? y?zde 40 civar?nda?? dedi. Karazor, Ayd?n il genelinde kurutmaya elveri?li sar? lop cinsi incir a?a?lar?n?n K???k ve B?y?k Menderes Havzas??nda yer ald???n?, a?a? say?s?n?n da yakla??k 6-7 milyon aras?nda oldu?unu hat?rlatt?.
?ncir a?ac?n?n metrekareye 600-630 milimetrek?p ya??? istedi?ini, ama bu y?l Ayd?n?da metrekareye 240 milimetrek?p ya??? d??t???n? belirten Karazor, ?unlar? kaydetti: ??Ge?en sene yap?lan ?retim 60 bin ton civar?ndayd?. Kurakl?k, s?cakl?k ve kuzey r?zgarlar?n?n (poyraz) sert esmesi nedeniyle bu y?l incirde ya?anan verim ve kalite d???kl??? y?zde 40 civar?nda. Verim ve kalite d???kl??? bu seneye has bir durum. ?retimin d??mesi muhakkak ki fiyatlara da yans?yacakt?r. ??nk? y?zde 90?? ihra? edilen bir ?r?nle kar?? kar??yay?z. ?Merdiven alt?? olarak tabir edilen ihracat??lar?n ikinci bir fiyat olu?turmalar? engellenirse, incir fiyatlar?n?n y?kselmesi ?reticiye yans?r.?? (Ayd?n/EVRENSEL)
www.evrensel.net