Kamu emek?ileri toplus?zle?me ?a?r?s? yapt?

H?k?met ile yetkili sendika ve konfederasyonlar aras?ndaki toplu g?r??melerin 6?nc?s? 15 A?ustos?ta ba?layacak.


H?k?met ile yetkili sendika ve konfederasyonlar aras?ndaki toplu g?r??melerin 6?nc?s? 15 A?ustos?ta ba?layacak. KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ise ?sonucu ?nceden belli olan toplu g?r??me sisteminin iflas etti?ini? belirterek, h?k?meti toplus?zle?meye ?a??rd?.
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, d?n sabah ??kale Otel?de KESK y?netimi ve ba?l? sendikalar?n genel ba?kan ve y?neticilerinin de kat?l?m?yla bas?n toplant?s? d?zenleyerek talepleri ve eylem takvimini a??klad?. Bug?ne kadar yap?lan 5 toplu g?r??menin ciddi bir kazan?m getirmedi?ini, 15 g?n s?ren toplu g?r??melerin zaman kayb?ndan ba?ka bir ?ey olmad???n? anlatan Tombul, 5 y?ll?k s?re?te sosyal hak ve yard?mlar, ?al??ma hayat?n?n demokratikle?tirilmesine ili?kin hi?bir taleplerine yan?t alamad?klar?n? s?yledi. Toplus?zle?me ve grev ?n?ndeki yasaklar? kald?raca??n? iddia eden AKP H?k?meti?nin, buna yana?mad??? gibi di?er konfederasyonlar? da sendika aidat? ile kendisine ba?lad???n? belirten Tombul,?i?verenden ba??ms?z olmas? gereken sendikal hareketin ba??ml?l?k ili?kisine sokuldu?unu? s?yledi.
Yetki belirlemede usuls?zl?kler yap?ld???n? ifade ederek ge?ti?imiz y?l T?m Bel-Sen?in yetkisinin Memur-Sen?e ba?l? Bem-Bir Sen?e verilmesini ?rnek g?steren Tombul, ??al??ma Bakanl??? kendine yak?n sendikalar? korumu? ve kollam??t?r? dedi. Hem Anayasa?n?n 90??nc? maddesi gere?i, hem de Yap?-Yol Sen ve T?m Bel-Sen?in A?HM?den ald?klar? kararlar do?rultusunda toplus?zle?me ve grev haklar? oldu?unu hat?rlatan Tombul, KESK?in ?nderli?indeki fiil ve me?ru zeminde y?r?t?len m?cadelenin, toplus?zle?me hakk? al?nana kadar s?rece?ine dikkat ?ekti.
?Toplu g?r??me sistemi iflas etti?
?Sonucu ba?tan belli, her hal?karda son karar? Bakanlar Kurulu?nun verdi?i toplu g?r??meler art?k yap?lmamal?d?r? diyen ve ?ortaoyunu? olarak nitelendirdikleri bu oyunun i?inde olmayacaklar?n? belirten Tombul, h?k?mete T?S masas?na oturma ?a?r?s?n? yineledi. Toplu g?r??me masas?nda konu?ulmadan ?nce bile kamu emek?ilerine ne verilece?inin, zamlar?n?n ?nceden belli oldu?unu, 15 g?n boyunca masada bo?una zaman ge?irildi?ini kaydeden Tombul, ?Toplu g?r??me ile pratik bir sonu? ??kmayaca?? art?k g?r?lm??t?r. Yap?lmas? gereken, bu anlay??a derhal son vermektir? diye konu?tu.
?sim vermeden Kamu-Sen ve Memur-Sen?e ?ortak m?cadele? ?a?r?s? yapan Tombul, ?Gelin birlikte h?k?meti toplus?zle?meye zorlayal?m. H?k?met toplus?zle?me ?a?r?s? yapmazsa, yana?mazsa birlikte grev ?rg?tleyelim. Biz, eylem ve g?? birli?i yapmaya haz?r?z? dedi.
Tombul, Hava-???in m?cadelesini; bask? ile grev haklar? ellerinden al?nmak istenmesine kar?? ?al??anlar?n grev haklar?na sahip ??kt???n? hat?rlatarak, h?k?meti ve i?vereni Hava-???in taleplerini kar??lamaya ?a??rd?. Tombul, Hava-???in m?cadelesini desteklediklerini s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
Eylem takvimi
 • KESK, toplu g?r??me s?recinin ba?layaca?? 15 A?ustos ?ar?amba g?n? saat 13.30?da K?z?lay YKM ?n?nden Ba?bakanl??a y?r?y?p, bas?n a??klamas? yapacak.
 • Toplu g?r??melerin ikinci oturumuna denk d??ecek bir tarihte, ?kadrolu ve i? g?venceli istihdam? talebiyle, ma?dur ki?ilerin de kat?l?m? ile Ankara?da eylem yap?lacak.
 • G?r??melerin 3 veya 4??nc? oturumuna denk d??ecek tarihte, illerde bas?n a??klamalar? yap?lacak.
 • Toplu g?r??melerin son oturumuna denk d??ecek ?ekilde, KESK Dan??ma Meclisi ?yeleri, 27-29 A?ustos tarihleri aras?nda ?stanbul?dan Ankara?ya ?toplus?zle?me? talepli y?r?y?? ger?ekle?tirecek.
  KESK?in talepleri
 • T?S ve grev hakk?.
 • En d???k temel ?cret 1150 YTL olmal?.
 • Kamu emek?ilerinin mali ve sosyal haklar? iyile?tirilmeli.
 • Kamu kurum ve kurulu?lar?ndaki siyasi kadrola?ma durdurulmal?.
 • Kamudaki i? g?vencesiz s?zle?meliler (4/B,4/C, 4924?l?ler ve vekiller) kadroya al?nmal?.
 • ?zelle?tirilen kurumlar yeniden kamu hizmeti verecek ?ekilde d?zenlemeye tabi tutulmal?.
 • ?al??ma ya?am?nda kad?na y?nelik ayr?mc?l??a son verilmeli.
 • ?zelle?tirme ma?durlar?n?n ma?duriyeti giderilmeli.
 • G?rev tazminat?, en d???k maa? alan kamu emek?ilerinden ba?layarak t?m ?al??anlara verilmeli.
 • Ek ?deme adaletsizli?i giderilmeli.
 • Gelir vergisi dilimleri emek?iler i?in 5 puan indirilmeli.
 • Kamu emek?ilerinin siyaset yapma yasa?? kald?r?lmal?.
 • KEY hesaplar?ndaki alacaklar ger?ek faizleriyle birlikte ?denmeli.
 • ?al??anlar?n ortak ?rg?tlenmesini i?eren yasal d?zenleme yap?lmal?.
 • Kamu Personel Rejimi tasla?? ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? tasar?s? geri ?ekilmeli.
 • Evrensel de?erlerle ?al??ma ya?am?n? bulu?turmaya zemin haz?rlayacak, ?al??ma ya?am?n? demokratikle?tirecek, ?zg?rl?k??, demokratik bir anayasa haz?rlanmal?.
  www.evrensel.net