Telekom i??isi greve haz?r

Haber-?? ?yesi Telekom i??ileri, patronun t?m dayatmalar?na kar?? greve ??kmaya haz?r olduklar?n? bildirdiler.


Haber-?? ?yesi Telekom i??ileri, patronun t?m dayatmalar?na kar?? greve ??kmaya haz?r olduklar?n? bildirdiler.
Sendikan?n genel merkez binas? ?n?nde toplanan Ankara Merkez ?ube ?yesi bin i??i, sloganlarla kararl?l?klar?n? dile getirdi. ???ilere seslenen ?ube Ba?kan? Selami Terkan, toplus?zle?mede g?r???len 4, 54, 56 gibi bir?ok maddede anla??lamad???n?, anla??lamayan maddelerin Telekom i??isinin olmazsa olmaz? oldu?unu bildirdi. 4??nc? maddeyle Telekom i??isinin ?rg?tl?l???n?n ortadan kald?r?lmak istendi?ini belirten Terkan, ?T?rk Telekom y?neticilerine sesleniyorum. 16 A?ustos?a kadar sendikal haklar?m?z?n korunmas? i?in gerekli ad?m at?lmazsa greve gidece?iz? dedi.
Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan da 2005 y?l?nda Telekom?un ?zelle?tirilirken sat?lmas?na kar?? ??kt?klar?n?, bug?n gelinen noktada ?al??an i??i say?s?n?n azald???n? ve kuruma yat?r?m da yap?lmad???n? belirtti. Akcan, toplus?zle?me g?r??melerinde kazan?lm?? haklar?n Telekom i??isinin elinden al?nmak istedi?ini aktararak, kazan?lm?? haklar? korumak i?in ne gerekiyorsa yapacaklar?n? kaydetti. Toplus?zle?mede hedeflerinin kazan?lm?? haklar? korumak ve kazan?mlar? art?rmak oldu?unu vurgulayan Akcan, 4??nc? maddede i??ilerin s?zle?me kapsam? d??? ve i?i gibi tan?mlar yap?larak, sendikan?n yok edilmek istendi?ini ifade etti. S?zle?menin bu bi?imde sonu?lanmas? halinde, iki y?l sonra toplu i? s?zle?mesi yapmak istendi?inde Telekom i??isine ?Toplu i? s?zle?mesi yapmaya haiz de?ilsiniz? denece?i uyar?s?nda bulunan Akcan, greve gideceklerini, m?cadeleyi onurlu bir ?ekilde sonuna kadar g?t?receklerini belirtti.
?K?r? kim yapt???
Akcan, ayn? k?deme sahip i??ilerin ?cretleri aras?nda fark oldu?unu, bunun da ?al??anlar aras?ndaki birli?i bozmak i?in yap?ld???n? i?aret ederek, sendikas?z i??iye tan?nan haklar?n sendikal?lara verilmesini istedi.
Telekom?un 2 milyar 700 milyon dolar k?r etti?ini aktaran Akcan, ?Bu k?r? ?ngiltere?den getirdi?iniz dan??manlar m? yapt?? diye sordu. ?kramiye ve harc?rahlar?n da s?zle?meyle i??ilerin elinden al?nmak istendi?ini s?yleyen Akcan??n ?Biz masada anla?mak istiyoruz. Olmazsa Anayasa?n?n size verdi?i grev hakk?n? kullanmak istiyor musunuz? sorusuna i??iler, ????i memur el ele genel greve? slogan?yla yan?t verdiler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net