Baykal: Derdimiz k?l?k k?yafet de?il

CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, cumhurba?kan? se?iminde ?k?l?k k?yafet ?art?? aramad?klar?n? s?yledi.


CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, cumhurba?kan? se?iminde ?k?l?k k?yafet ?art?? aramad?klar?n? s?yledi. Baykal, CNNT?rk?te cumhurba?kan? se?im s?recini ve aday tart??malar?n? de?erlendirdi. Baykal, ?Bizi ilgilendiren k?l?k k?yafet de?il. Geride b?rakt???m?z parlamentoda bizim destek verece?imiz ifade edilen baz? AKP?li isimlerin ad? ortal?kta dola??yordu. Bu ki?ilerin k?l?k k?yafetine hi?bir zaman bakmad?k. E?inin ba?? kapal? m? a??k m? diye hi? bakmad?k? diye konu?tu.
Cumhurba?kanl????n?n T?rkiye?de s?n?rl? bir g?revi bulunmad???na dikkat ?eken Baykal, G?l??n adayl???na neden kar?? olduklar?n?, ?Cumhurba?kanl??? T?rkiye?de b?t?n kurumlar?n, devletin temel organlar?n?n belirlenmesinde yetki kullanan bir makamd?r. Anayasa Mahkemesi?ni, yarg? kurumlar?n?, ?niversiteleri belirleyen bir organd?r. Y?ce Divan?? belirleyen bir organd?r. Bir parti idologunun ?stelik ideolojisi T?rkiye?nin cumhuriyet ?izgisiyle problemliyse, cumhuriyet ?izgisini benimsemi? de?ilse, kimli?i ortadaysa, bu insan yarg?y? belirleyecek, ?niversiteyi de belirler? diye a??klad?.
Baykal, Ba?bakan Erdo?an ba?ta olmak ?zere pek ?ok AKP?li y?neticinin ?meydanlar?n s?z?ne kulak verilmeli? ?eklindeki a??klamalar?na da, ?Madem y?zde 47 oy o demek, ??ks?n Ba?bakan desin ki aday?m?z G?l. Niye g?nlerdir bu konuda teredd?t var? diye g?nderme yapt?.
?Tav?an aday?
Ba?bakan Erdo?an??n kendisini arad???n? ve uzla?? mesaj? verdi?ini hat?rlatan Deniz Baykal, cumhurba?kanl??? i?in birden fazla aday ??kar?lmas? aray??lar?na da tepki g?sterdi.
Baykal, ?Niye tav?an adaylar ??kar?yorlar. Niye ?? aday ??kar?yorlar. Meclis Ba?kanl????na niye ?? aday ??karmad?n. Abdullah G?l d???nda biri se?ilince demokrasiye ihanet mi etmi? olacaklar. Olay? niye b?yle kurgulad?lar. Bu b?y?k yanl?? de?il mi?? ?eklinde konu?tu. T?rkiye?de belli tedirginlikler bulundu?una dikkat ?eken Baykal, ?Tedirginliklerin iki tane ana kayna?? var. O kaynaklardan bir tanesi T?rkiye?nin laik ?izgisine y?nelik bir umutsuzluk ortaya ??kmas?. Bunu koruyal?m, gelecekte buna ?ok b?y?k ihtiya? vard?r. Bu T?rkiye?nin bar???n?n g?vencesidir? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net