Sezer: Cumhurba?kan? tarafs?z olmal?

DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, tarafs?z kalabilece?i belli olan bir ki?inin cumhurba?kan? olmas?nda yarar oldu?unu belirterek, ?Dayatmayla gelirlerse, say?m?z az da olsa o dayatmaya direncimiz g??l? olur? dedi.


DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, tarafs?z kalabilece?i belli olan bir ki?inin cumhurba?kan? olmas?nda yarar oldu?unu belirterek, ?Dayatmayla gelirlerse, say?m?z az da olsa o dayatmaya direncimiz g??l? olur? dedi.
DSP Parti Okulu?nda konu?an Sezer, cumhurba?kan? se?iminden ?nce ya?anan s?recin T?rkiye?yi yordu?unu, gerdi?ini belirtti. Sezer, ??ktidar partisi bundan ?nce yapt??? dayatmay?, bu se?im s?recinde yapmamal?. Buna hakk? yok. Cumhurba?kan? sadece sana oy verenlerin de?il, T?rkiye?nin cumhurba?kan? olacak. Tarafs?z kalmas? gereken bir ki?inin cumhurba?kan? olmas? gerekiyor. Tarafs?z kalabilece?i belli olan bir ki?inin cumhurba?kan? olmas?nda yarar var. Bu olmazsa ne olur, ge?mi?te oldu?u gibi k?s?r ?eki?melerle birbirimizi yemeye devam ederiz. Bu haks?zl?k. Bunu T?rkiye de, T?rk milleti de hak etmiyor? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net