DURUM

 • ?lke se?imler, Cumhurba?kanl??? se?imi gibi i? politika sorunlar?na g?m?lm??ken i?gal alt?ndaki Irak?ta ?nemli geli?meler oluyor.


  ?lke se?imler, Cumhurba?kanl??? se?imi gibi i? politika sorunlar?na g?m?lm??ken i?gal alt?ndaki Irak?ta ?nemli geli?meler oluyor. Irak?taki direni? yay?l?p g??leniyor ve bunun sonucu olarak asker ve birlik say?s?n? art?rmas?na ra?men i?galci g?? ABD?nin kay?plar? her ge?en g?n biraz daha art?yor. ABD y?netimi, Irak?ta bir zafer kazanamayaca??n? a?a?? yukar? g?rm?? durumda. Ge?ti?imiz g?nlerde sorunu yeniden BM?ye -Birle?mi? Milletler- g?t?rd? ve BM?nin Irak?ta daha etkin olmas?n? isteyen bir karar ald?rd?.
  Bu ne anlama geliyor? ABD Irak ?zerindeki egemenlik ihtiraslar?ndan vazge?ip, ?ekilmeye mi haz?rlan?yor? Belirtiler aksi y?n? i?aret ediyor. ABD?nin plan? ?u, Irak i?ine di?er b?y?k ?lkeleri de dahil etme ama, kendisinin hepsinin ?zerinde y?netici ve egemen g?? olarak kalmas?, as?l stratejik ??karlar?n? b?ylece ger?ekle?tirmek. Bu gerici bir plan ve Irak??n egemenlik b?lgelerine ayr?lmas?n?, fiilen b?l?nmenin derinle?mesini i?eriyor. Peki di?er b?y?k devletler bu ?davete? s?cak bakacak m??
  D?nya ?zerinde g?? ve egemenlik m?cadelesi yapan b?y?k devletler ABD?nin Irak?ta tam anlam?yla bata?a sapland???n?, s?rekli dayak yedi?ini g?r?yorlar ve i?ten i?e memnunluk duyuyorlar. ABD d?nyan?n her taraf?nda kar??lar?na ??kan s?per bir g?? ve di?erlerinin hi?birisinin tek ba??na ABD?ye kafa tutacak g?c? bulunmuyor. ABD?nin Irak?ta veya d?nyan?n di?er b?lgelerinde zora d??mesi, burnunun s?rt?lmesi di?erlerinin i?ine geliyor. Bu madalyonun bir y?z?.
  Bir de madalyonun di?er y?z? var. D?nya emperyalist sisteminin tehlikeye d??memesi, ba?kald?r?lar?n yayg?nla?mamas? i?in k???k ?lkelerin, direni?lerin kontrol alt?na al?nmas? ve bast?r?lmas? gerekiyor. Yani baz? d?nemlerde birlikte davranarak k???kleri ezmek, ganimetten de g?c? oran?nda pay almak gerekiyor. Bosna?da, Kosova?da, Afganistan?da uygulanan sistemin bir benzerini Irak?ta da denemek ve bu ?lkenin kaynaklar? ?zerinde g?c?ne g?re s?z sahibi olmak.
  Belli ba?l? b?y?k devletlerin d?meninde oturdu?u d?nya emperyalist sisteminin Irak sorunundaki tutumu ne y?nde olacak? Hep birlikte i?in i?ine girip ganimetten g??leri oran?nda pay almaya m? ?al??acaklar, yoksa ABD?nin bir s?re daha dayak yemesine, y?pranmas?na yol a?an geli?melerin devam etmesini mi isteyecekler? Ku?kusuz bu sorun emperyalist b?y?k devletler aras?ndaki gizli pazarl?klar?n en ?nemli konusu ve halklar aleyhine bir uzla?maya var?p varamayacaklar?n?, var?rlarsa nas?l bir uzla?maya varacaklar?n? g?rece?iz.
  BM?ye sunulan teklif Irak?a kom?u ?lkelerin de belirli oranda i?in i?ine ?ekilmesini i?eriyor. Bu ise daha tehlikeli geli?melerin kap?s?n? a?acak bir yol. A??k?as? yang?n? s?nd?rme de?il, yay?lmas?na yol a?acak bir yol. B?lgenin gerici devletlerinin her birinin ayr? hesaplar?, gerici ??karlar? var ve Irak??n i?i?lerine ne kadar girerlerse, b?lgedeki yang?n?n o kadar yay?lmas? tehlikesi bulunuyor.
  Peki ??z?m nerede? Asl?nda yap?lmas? gereken i?gal g?c? ABD?nin Irak?tan ?ekilmesi ve Irak ?zerinde herhangi bir ??kar iddias?nda bulunmayan ?lkelerden bir g?c?n -BM denetiminde olabilir- Irak?a yerle?mesi ve as?l y?netimin Irakl?lara devredilerek, bu uluslararas? g?c?n bir mezhep ve milliyet ?at??mas?n? engellemekle ve halk?n gerici ?at??malara s?r?klenmesini ?nlemekle g?revlendirilmesi. Bu arada ?lke kaynaklar?n?n Irak??n yeniden imar? i?in kullan?lmas?. Sa?duyu ve ak?l b?yle diyor. Ama d?nyay? sa?duyu ve akl?n de?il, temelinde daha fazla k?r ve egemenlik iddialar?n?n bulundu?u, gerici ihtiraslar?n ve ??karlar?n y?netti?i de bir ger?ek.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net