Fotoğraf: Evrensel

Tunceli?de LPG bitti!

Tunceli?de LPG istasyonunda gaz bitmesi ticari taksileri ma?dur etti. ?ki LPG bayisi bulunan ilde baylerine biri icra nedeniyle zaten kapal?yd?.


Tunceli?de LPG istasyonunda gaz bitmesi ticari taksileri ma?dur etti. ?ki LPG bayisi bulunan ilde baylerine biri icra nedeniyle zaten kapal?yd?. Bir ay i?inde iki kez gaz bitti?i i?in sorun ya?ayan taksiciler, ??z?m istiyor. Taksici Sava? Artu?, ilk kez b?yle bir durumla kar??la?t?klar?n? kaydetti.
Gaz s?k?nt?s?ndan dolay? ma?dur olduklar?n? belirten Artu?, sorunun kal?c? olarak ??z?lmesini beklediklerini anlatt?. ?zg?r Bilgi adl? taksici de ilde LPG s?k?nt?s?n?n ?ekiliyor olmas?n?n anla??l?r olmad???n? kaydetti. Yeni ba?lad??? taksicilikte b?ylesi bir durumdan dolay? ma?dur olduklar?n? s?yleyen Bilgi, i? yapamad?klar?n? belirtti. Uzun yola ??kamad?klar?n? dile getiren Bilgi, s?rekli k?sa mesafeli m??teriyi tercih etmek zorunda kald?klar?n? anlatt?. ?l d???na ??k?p gaz almak istemediklerini ifade eden Bilgi, LGP gaz?n?n kendileri i?in daha ekonomik oldu?unu s?yleyerek soruna ??z?m bulunmas?n? talep etti. Taksisini benzin istasyonuna b?rakarak ?al??t??? dura?a gelen Karata?, i?lerinin en yo?un oldu?u d?nemde LPG?nin olmamas?ndan dolay? ma?dur duruma d??t?klerini ifade etti. B?ylesi durumlarda s?rekli m??teri kaybettiklerini s?yleyen Karata?, ekonomik olarak zor durumda kald?klar?n? belirtti. Soruna kal?c? ??z?m bulunmas?n? talep eden Karata?, s?z konusu LPG istasyonunu daha duyarl? olmaya ?a??rd?. (Tunceli/EVRENSEL)
?erif Karata?
www.evrensel.net