Bir yanda umut bir yanda endi?e

Manisa ?dare Mahkemesi, U?ak E?me yak?nlar?ndaki K??lada? Alt?n Madeni?ne DS? taraf?ndan verilen su kuyular? a?ma izninin y?r?tmesini durdurdu.


Manisa ?dare Mahkemesi, U?ak E?me yak?nlar?ndaki K??lada? Alt?n Madeni?ne DS? taraf?ndan verilen su kuyular? a?ma izninin y?r?tmesini durdurdu. Ge?ti?imiz haftalarda Dan??tay 6. Dairesi?nin madene verilen ?ED olumlu belgesinin y?r?tmesini durdurmas?n?n ard?ndan gelen bu yerel mahkeme karar?, madene kar?? olan y?re k?yl?lerinin umutlar?n? daha da art?rd?. Ancak ge?ti?imiz g?nlerde ger?ekle?en bir patlamada k?yl?lerde zehirlenme belirtileri ya?and?. Baz? k?yl?ler, nefes almakta g??l?k ?ekti, kimisi de kustu.
Alt?n madenine kar?? m?cadelede ba?? ?eken ?nay k?yl?lerinin m?cadele s?recinde olu?turdu?u ?nay Vicdan Hareketi S?zc?s? Muammer Sakaryal?, Manisa ?dare Mahkemesi?nin karar?n?n ard?ndan yapt??? yaz?l? a??klamada, y?re halk?n?n Bergama?dan daha ?duyarl? ve isyanc?? oldu?unun alt?n? ?izerek, ?Bu mahkeme karar?ndan sonra ?nayl?lar ba?ta olmak ?zere y?re halk?n?n hukuka kar?? hile yap?lmas?na izin vermeyece?i bildiriliyor? dedi.
Manisa ?dare Mahkemesi, alt?n madenine verilen yeralt? suyunun kullan?lmas? belgelerinin iptali i?in k?yl?ler taraf?ndan a??lan davada, 2577 say?l? ?dari Yarg?lama Usul Kanunu?na dayanarak ??dari i?lemin uygulanmas? durumunda telafisi g?? ve imkans?z zararlar?n do?mas? ve i?lemin a??k?a hukuka ayk?r? olmas? ?artlar???na at?fta bulunup, izinlerin y?r?tmesini durdurdu. Kanada k?kenli T?PRAG ?irketi taraf?ndan i?letilen K??lada? Alt?n Madeni, haz?rlad??? ?ED raporuna g?re 17 y?l s?recek madencilik faaliyeti boyunca toplam 30 milyon metrek?p su kullanacak. Bu toplam 150 milyon insan?n bir g?nde t?ketece?i su miktar?na e?it! Madene 13 kilometre uzakl?ktaki U?ak ili Ulubey il?esi arazisinde a??lan ?? kuyudan al?nan yeralt? suyu, b?lgede i?ilebilir nitelikte ?ok az oldu?u bilinen su rezervinin ?nemli bir par?as?n? olu?turuyor. ?irketin haz?rlatt??? ?ED raporunda bile bu durum, ?S?z konusu madencilik faaliyetinin yeralt? sular?nda kuruma ve azalmaya yol a?aca???? c?mlesiyle itiraf edilmekte. ?irketin Yeralt? Sular? Kanunu?na g?re ald??? ?su kuyular?n? a?ma ve kullanma? ruhsat?, hukuk?ular bu maddenin ancak ?faydal? ihtiya?lar? i?in ge?erli oldu?u ele?tirisi ile kanuna ayk?r? olarak niteleniyordu.
Vali g?reve
Ge?ti?imiz y?l madende meydana gelen bir kazan?n ard?ndan 2 bin ki?inin siyan?rden zehirlenmesi ile madene yak?n k?yl?ler adeta diken ?st?nde oturuyorlar. Ge?ti?imiz g?nlerde madenden gelen patlaman?n ard?ndan ya?anan sa?l?k sorunlar?n? bir tutanakla kay?t alt?na alan ?nay k?yl?leri, tutanakta ya?ad?klar? endi?eyi ve korkuyu ortaya serdiler. Y?zlerce k?yl?, korkular?n?, kayg?lar?n? yans?tan tutanaklar ve son bir ay i?inde Dan??tay ve yerel mahkemeden ald?klar? kararlarla, bug?n U?ak Valili?i ?n?nde olacaklar. K?yl?ler, validen mahkeme kararlar?n? uygulamas?n? ve siyan?rl? alt?n madenini derhal kapatmas?n? isteyecekler. (?zmir/EVRENSEL)
?Zehirleniyoruz?

?nay K?yl?leri, 30.07.2007 gecesi ya?ad?klar? korku ve endi?eyi tutanakla tespit ettirdiler. Tutanakta ya?ad?klar?n? ?i s?zlerle anlatt?lar: ?Her zamankinden farkl? b?y?k bir patlama duyduk. Bu s?rada saat 18.00 civar?yd?. Yo?un bir toz ve duman dikildi g?ky?z?ne. Patlamadan yakla??k 2 saat sonra yo?un bir koku almaya ba?lad?k... Evlerinin d???nda olan, tarlalarda koyun otlatan insanlar?m?z?n yak?nmas? ortakt?. Geniz yanmas?, nefes almakta zorluk, kusma hali, bo?ulacak gibi olma, uyuyamama, i? s?k?nt?s?. Ertesi g?n k?y?n kahvesinde toplanan insanlar?n tamam? ayn? ?ekilde yak?n?yordu... Korkuyaruz. Endi?eliyiz K??lada? Alt?n Madeni?ndeki patlamalar sonras?nda tozlandan ve madende kullan?lan siyan?rden par?a par?a zehirlendi?imizi d???n?yoruz. ?ki ayda bir kan analizi, hava analizi yap?lmas?n? istiyoruz.?
?zer Akdemir
www.evrensel.net