Zehir yutmak istemiyoruz

Bornova?ya ba?l? Nald?ken k?y? halk?n?n toz derdi bitmiyor. K?ylerinin yan? ba??nda kurulu olan ?imento fabrikas?na kar?? yapt?klar? eylemler s?rerken ?imdi de k?y?n di?er taraf?na kurulmak istenen ta? ocaklar? nedeniyle halk tekrar soka?a d?k?ld?.


Bornova?ya ba?l? Nald?ken k?y? halk?n?n toz derdi bitmiyor. K?ylerinin yan? ba??nda kurulu olan ?imento fabrikas?na kar?? yapt?klar? eylemler s?rerken ?imdi de k?y?n di?er taraf?na kurulmak istenen ta? ocaklar? nedeniyle halk tekrar soka?a d?k?ld?. ?imento fabrikas?n?n filtrelerini ?al??t?rmad???n?, geceleri fabrikada biriken tozu havaya b?rakt???n? dile getiren k?yl?ler, ta? ocaklar?n?n a??lmas?n?n engellenmesini ve ?imento fabrikas?n?n bir ?nce kapat?lmas?n? istedi.
K?y meydan?nda toplanan Nald?ken halk?, caddenin iki ?eridini trafi?e kapatarak BATI??M fabrikas?na kadar y?r?d?. S?k s?k ?Nald?ken sahipsiz de?ildir?, ?Analar do?urur, BATI??M ?ld?r?r? sloganlar? atan k?yl?ler, fabrikan?n at?klar? y?z?nden bir?ok k?yl?n?n akci?er hastal?klar?na yakaland???n? dile getirdiler.
??z?m de?il sorun ?retiyorlar
Nald?ken halk?n?n aralar?nda olu?turdu?u ?Bornova ?imento ve Ta? Ocaklar?na Kar?? Giri?im Hareketi? D?nem S?zc?s? ?smail G?m??, fabrika ?n?nde yapt??? a??klamada, k?y halk?n?n m?cadelesine kar??n yerel y?netimlerin hi?bir ??z?m getirmedi?ini s?yledi. ?Bizler ?u an mevcut olan ?imento fabrikalar?n?n ve ta? ocaklar?n?n yerle?im alanlar?n?n d???na ??kart?lmas?n?, insan ve ?evre sa?l??? a??s?ndan risk olu?turmayacak b?lgelere al?nmas?n? beklerken, ya?am alanlar?n? yok eden yeni projeler geli?tirildi? diyen G?m??, ?imdiye kadar yap?lan b?t?n bilimsel ara?t?rmalarda Nald?ken halk?n?n toza ba?l? ast?m, bron?it, akci?er ve g?rtlak kanseri ba?ta olmak ?zere solunum yollar? hastal?klar?n?n ?ok yo?un ya?and???n?n belirlendi?ini s?yledi. G?m??, ?Sermayenin k?rlar? u?runa daha ka? insan?n zehirlenmesine, ka? a?ac?n kurumas?na izin verilecektir? diye sordu.
G?m??, toplum ve ?evre sa?l???ndan birinci dereceden sorumlu yetkilileri, g?revlerini yapmaya davet ederek gerekenler yap?lmazsa eylemlerin devam edece?ini belirtti.
A??klaman?n ard?ndan k?yl?ler yine sloganlarla fabrikan?n ?n?nden ayr?larak k?y meydan?na d?nd?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net