Fotoğraf: Evrensel

G?NCEL

 • ???i s?n?f?n?n haklar? g?ndeme geldi?inde, bir hak m?cadelesi grev oldu?unda, burjuva medyas? nas?l tek v?cut olup i??ilere kar?? sald?r?ya ge?iyor g?r?yor musunuz?


  ???i s?n?f?n?n haklar? g?ndeme geldi?inde, bir hak m?cadelesi grev oldu?unda, burjuva medyas? nas?l tek v?cut olup i??ilere kar?? sald?r?ya ge?iyor g?r?yor musunuz?
  THY i??ilerinin toplus?zle?me s?recinde, medya sanki i?veren gibi davran?yor.
  THY ?al??anlar? uzun zamand?r ?al??ma ko?ullar?ndan ve ?cretlerinden ?ikayet?i. Hangi ?al??anla konu?san?z, saatlerce yak?n?yor. ?cretleri, kendi s?n?f?ndaki havayollar?n?n en d???k ?cretleri. ?al??ma saatleri d?zensiz ve fazla. U?ak ve sefer say?s? art?yor ama personel say?s? buna paralel artm?yor. Yani, daha az personel daha ?ok i? yap?yor. Birka? sene ?ncesine kadar THY, seferlerinde gecikme olmamas? ile ?v?n?rken, ?imdi neredeyse gecikmesiz bir u?ak kalkm?yor. Bir?ok hizmet ta?eronlara verilmi? ve hizmetin kalitesi d??m??. THY?de eski temizli?in yerinde yeller esiyor. Personelin haddinden fazla ?al??t?r?lmas?, sadece onlar?n daha fazla s?m?r?lmesi anlam?na gelmiyor. Ayn? zamanda yolcular i?in de risk ortaya ??k?yor.
  AKP?nin ve u?ak pistinde deve kesen adamlar?n?n g?z? doymazca k?r elde etme politikalar?, hem ?al??anlar? ma?dur ediyor, hem de yolcular?.
  THY i??ileri y?llard?r grev yapamam??. H?k?met, her toplus?zle?me d?neminde bin bir t?rl? oyunla s?rece m?dahale edip, i?verenin s?re?ten k?rl? ??kmas?n? sa?lam??.
  THY ?al??anlar?n?n reel ?cretleri s?rekli d??m??.
  B?t?n bu ?hal ve ?erait i?inde? ?al??anlar, bu toplus?zle?me d?neminde hak kayb?na u?ramak istemiyor, durumlar?n?n bir par?a iyile?mesini istiyor.
  THY i??ilerinin istekleri ve izledikleri yol, tamamen yasal s?n?rlar i?inde.
  Fakat, heyhat, kar?? taraf; yani THY y?neticileri, yaz?l? ve s?zl? burjuva medyas? ve h?k?met ve bilumum patronlar, olay? halka ?yle takdim ediyorlar ki, THY?de i??iler sanki bir su? i?liyor.
  Tabii, her zamanki taktikle, m?zra??n sivri ucunu sendikaya y?neltiyorlar. Sanki i??iler, toplus?zle?me g?r??melerinde sendikan?n savundu?u talepleri istemiyor da, sendika i??ilere ra?men bu talepleri ileri s?r?yormu? havas? veriyorlar. Oysa i??iler burnundan soluyor. Pek ?ok i??i, sendikay? pasif davranmakla su?luyor.
  ???ilerle sendikay? kar?? kar??ya getiremediklerinde, bu kez her zamanki nakarat? tekrarl?yorlar: ?Grev ?lke ekonomisine darbe vurur!?
  Eeee, ne olacak o zaman?
  Patrona hi?bir zarar vermeden mi grev yapacak i??iler? Patronun zarar g?rmeyece?i, onu zorlamayaca?? bir eyleme grev denebilir mi? Grevin manas? zaten budur. Patronu toplus?zle?meye zorlamak i?in ona ekonomik olarak zarar vermeyi i?erir.
  ?lke ekonomisi ve turizm zarar g?rmesin diyorsan?z; hak ve adalet gere?i, o zaman patrona sesleneceksiniz. ?Ey, THY y?neticileri, ?al??anlar?n taleplerini kabul edin, yoksa turizm bu s?re?ten k?t? etkilenecek? diyeceksiniz.
  ?u anda, i??i s?n?f?n?n birli?i ve ?rg?tl?l??? zay?f oldu?u i?in b?ylesine onlar aleyhine a??ktan ?al??abiliyorsunuz. Bu g?nler, ilelebet b?yle gitmeyecek. ???i s?n?f?na kar?? tak?nd???n?z d??manca tutumun cevab?n? alaca??n?z g?nler, elbette gelecek.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net