Fotoğraf: Evrensel

Ankara, su ve kakt?s

Pazartesi sa? kolumuzu y?kayaca??z. Sonra v?cudumuzun bir yan? kokmas?n diye ayn? g?n sol bacak.


Pazartesi sa? kolumuzu y?kayaca??z. Sonra v?cudumuzun bir yan? kokmas?n diye ayn? g?n sol bacak. Ve haliyle sal? g?n? sol kol, sa? bacak. Tabii bunlar? yaparken ?rne?in pazartesi sa? kol ve sol baca??n?z? bir kovaya sokmay? becereceksiniz ki tasarruf yapm?? olun. O kovadaki suyu evdeki kakt?s?n dibine d?k?n. ??lde susuz kal?nca yard?ma kakt?s yeti?irmi?. Hemen sert yapra?? ikiye b?l?n?r ve aradan ??kan su i?ilirmi?. Film izlerken mutfa?a giden biri varsa ve bir bardak su rica edecekseniz art?k bir bardak su de?il dibine kovayla su d?kt???n?z kakt?s?n yapra??n? isteyeceksiniz. ?Annecim zahmet olmazsa gelirken bir kakt?s yapra?? getirir misin??
Biraz susuzlu?a dayan?n ve binbir u?ra?la yeti?tirdi?iniz kakt?s?n suyunu i?meyin. O ?zveriyle yeti?tirdi?iniz bitkiyi Ankara Anakent Belediyesi?ne g?nderin. Di?er bir ?nerim o kakt?sleri 2009 yerel se?imlerinde sand?k ba?lar?na koyun. Her sand?k ba??nda bir kakt?s. De?erli se?menler sand?k ba??na geldiklerinde kakt?se dokunsunlar, hemen ak?llar?na susuzluktan ne ?ektikleri gelsin ve G?k?ek?e oy verirlerse daha ba?lar?na neler gelece?ini d???nme f?rsat? bulsunlar.
Belediye ba?kan? bir televizyon program?nda, yurtd???nda ne kadar felaket olduysa onlara bile yard?m ettik, ?patlak boruzede? yurtta?lar?m?za da yard?m ederiz diyor. 13 y?lda do?ru d?zg?n bir altyap? veya I??kl? Baraj? gibi projeler kazanamasa da Ankara ?dost? kazanm???z. K?z?l?rmak?tan gelen su nedeniyle salg?n hastal?klar ba?larsa yard?m?m?za ko?an ?ok olacak anla??lan.
Baraj yapmaya para kalmam?? ??nk? belediye kaynaklar?n? metroya aktarm??. Alt-?st ge?itler yapm??. Bence o metro yap?yorum diye kazd??? yerleri biraz daha kazs?n bari oralardan kuyu suyu almak i?in faydalans?n Ankaral?. Zira o kaz?lar?n metroya d?n??mesi ?imdilik hayal. Ne bir metre ray d??enmi?, ne bir tek vagon al?nm??. Her ge?i?imde ?sabunum nerde benim? diye kendi kendime konu?tu?um banyoya benzeyen Ku?ulu Kav?a???n?n da i?levi kalmad? bence. Kav?ak, mavi fayansl? banyo ama ne ?are ki Ankaral?n?n ?Ku?ulu hamam???nda y?kanacak suyu da yok.
Peki ne yapaca??z?
Da??t?lan k?m?rlerin ?uval?na biraz pirin? biraz bulgur koyulur. ?uvalda iyice salland?ktan sonra ??kar?lan ?kara kuru bakliyat? bir kakt?s?n dibine g?m?l?r. O kakt?s bol s?lfatl? K?z?l?rmak suyuyla sulan?r ve belediye binas? etraf?nda ?? kez dola?t?r?l?r, bu b?y?yle Ankara?ya ya?mur ya?ar ve susuzluktan kurtuluruz. Bakt?n?z bu y?ntem akl?n?za yatm?yor ve bana ?olur mu karde?im b?yle ?ey? diye s?yleniyorsunuz o zaman size bu rezillikten kurtulman?n ikinci yolu var. Yerel y?netim se?imlerinde sabah sand?k ba??na gidilir ve ?? d?nemlik bu i?kenceye son vermek i?in G?k?ek?e oy verilmez. Bu y?ntemle hem Melih G?k?ek?ten hem susuzluktan kurtulmu? oluruz. Karar sizin?
Umut Akdo?an (ANKARA)
www.evrensel.net