Susuzlu?un sorumlusu kim? 6

Susuzlu?un sorumlusu kim? 6

Ya?anan susuzluk ve kurakl?kla ilgili pembe tablo ?izenler ge?mi?te s?ylediklerini s?ylememi? gibi davran?yorlar


K?resel ?s?nma ve iklim de?i?ikli?i tehlikesine kar?? ?ubat ay?nda bir araya gelen Enerji Bakan? Hilmi G?ler, ?evre ve Orman Bakan? Osman Pepe ile Tar?m ve K?yi?leri Bakan? Mehdi Eker, ?Mart-may?s aras?nda ya??? bekliyoruz, 2007?de kurakl?k olmaz. Enerjide ise bu y?l herhangi bir problem s?z konusu de?il? demi?ti.
Ya?anan susuzluk ve kurakl?k sorunuyla ilgili pembe tablolar ?izen ve ?nlemleri ?di? f?r?alama, sakal t?ra??...? indirgeyen ve ??z?m? ?Ay?e Teyze?ye, Bakkal Hasan?a? havale eden bakanl?klar, ge?mi?te s?ylediklerini, s?ylememi? gibi yapmay? s?rd?r?yor.
K?resel ?s?nman?n olas? etkilerine kar?? belirlenecek ?nlemleri konu?mak ?zere yap?lan toplant?n?n ard?ndan s?ylenenler ve ger?ekle?enler ??yle:
TARIM BAKANI MEHD? EKER
T?rkiye?nin hi?bir yerinde acil bir tar?msal kurakl?k riski bulunmuyor. Mart-nisan aylar?nda ?nceki y?llar?n ortalamalar?na ula??lmas? halinde T?rkiye?nin 2007 y?l? d?neminde hububat ?retim rekoltesinde herhangi bir d???? beklenmiyor.
Gelinen nokta: Bu?day, arpa, m?s?r ve pamukta ciddi ?retim kay?plar? ya?and?. Konya Ovas?, ?ukurova, Ege b?lgelerinde rekolte kay?plar? ortalama y?zde 40?lara ula?t?. Hububatta 2 milyar dolara yak?n ithalat yap?lmas? gerekecek. Geli?me ?zerine ayn? Tar?m Bakanl???, ?kurakl?k kararnamesi? ??kartmak zorunda kald?.
?EVRE BAKANI OSMAN PEPE
?u anda T?rkiye i?in bir kurakl?ktan s?z etmek meteoroloji raporlar?na g?re m?mk?n g?r?nm?yor ??nk? T?rkiye?de mart, nisan, may?s aylar?nda daha fazla ya??? al?nd??? hepimizin malumudur.
Gelinen nokta: Meteoroloji Genel M?d?rl???, T?rkiye?nin ciddi bir kurakl?k tehlikesiyle kar?? kar??ya oldu?unu a??klad?. Meteorolojiye g?re, T?rkiye, deprem gibi, kurakl?k riskiyle de ya?amas?n? ??renmek durumunda.
ENERJ? BAKANI H?LM? G?LER
Enerji maksatl? kullan?m a??s?ndan, bu y?l herhangi bir problem s?z konusu de?il. Barajlar?n doluluk oran? gayet iyi. Mart-may?s aras?nda ya??? bekliyoruz, s?k?nt? olmaz.
Gelinen nokta: T?rkiye artan s?cakl?klar ve hidroelektrik santrallerinde azalan su oran? nedeniyle elektrik krizinin e?i?ine geldi. Yakla??k 3 ayd?r elektrik talebi s?rekli artarak, kar??lanamaz noktalara ula?t?. T?rkiye?nin bir?ok b?lgesinde d?zenli kesintiler ba?lad?. Y?ksek fiyatlar? nedeniyle kamuya pahal?ya mal oldu?u i?in kapat?lan mobil santrallere de ??retime ba?lay?n? talimat? g?nderildi.
BA?BAKAN RECEP TAYY?P ERDO?AN
Ba?bakan Erdo?an, ge?ti?imiz y?l sonunda Ankara?n?n su s?k?nt?s?n?n ??z?lece?ine inand???n? belirterek, ?stanbul?da ise herhangi bir s?k?nt?n?n olmad???n? dile getirdi. Erdo?an, daha sonraki s?rece y?nelik olarak b?y?k?ehirlerin, ?zellikle denizlere bo?a ak?p giden t?m ?rmaklar? de?erlendirmesi gerekti?ini vurgulayarak, ?zel sekt?re ihale ettikleri bir?ok yerler oldu?unu ve onlar? bir an ?nce devreye alacaklar?n? s?yledi.
Gelinen nokta: Erdo?an??n s?yledi?i gibi Ankara?da su sorunu ??z?lmedi?i gibi ?stanbul?da da s?k?nt? ya?and?. Ancak Ba?bakan??n s?yledi?i gibi sorunun ??z?m? i?in ?nlem almayan AKP akarsular?n ?zelle?tirilmesi i?in bo? durmayarak yasa tasar?lar? haz?rlad?.
Vatanda?lar?m?z tatile ??ks?n

ANKARA B?Y?K?EH?R BELED?YE BA?KANI MEL?H G?K?EK :
Ya?anan susuzlu?un en fazla hissedildi?i Ankara?n?n B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in, su sorununa getirdi?i ??z?mler AKP H?k?meti?nin bakanlar?na da rahmet okutur cinsten. 14 y?ll?k belediye ba?kanl??? s?resince geliyorum diyen susuzlu?a kar?? ?nlem almayan G?k?ek bununla da yetinmeyerek, kentin ?e?itli yerlerine Ankara?n?n iklimi ile uyu?mayan a?a? ve bitkiler ekti ve su f?skiyeli havuzlar yapt?.
G?k?ek ?imdi susuzluk gelip kap?ya dayan?nca bak?n neler s?yledi ve ?nerdi.
 • ?Banyo yaparken tasarruf i?in ayaklar?n?n alt?na kova koyup toplanan suyu tuvalete d?k?yorum.?
 • ?Ankara?n?n susuz kalmas?nda kimsenin su?u yok. Tek sorumlu k?resel ?s?nma.?
 • ?Allah??n bu kadar afet verece?ini ?ng?remedik.?
 • ?Belediye personelini iki ayl?k izne g?ndermeyi planl?yorum, bir kasaba n?fusu kadar insan Ankara?dan ayr?l?r. Vatanda?lar?m?z tatile ??ks?n. 50 bin, 60 bin ki?i bir s?re Ankara?dan ayr?lsa biraz rahatlar?z. Annelerini babalar?n? ziyaret etseler fena m? olur??
 • ?Cenab? Allah dilerse bir anda susuzluk gider. Tek ??z?m Rabbimin ya?mur vermesi, kar vermesi. Allah??n b?yle bir afet g?nderece?ini ?ng?remedik.?
 • ?Okullar ge? a??ls?n.?
  Kapitalizmin do?ayla uyu?mazl???n?n do?al sonucu

  Susuzlu?un sorumlusu kim? diye sorarak ba?lad???m?z yaz? dizimizde bu konu ?zerine fikir ?reten, ara?t?rmalar yapan, ?nerilerini toplumla da payla?an bilim insan? ve uzmanlar?n de?erlendirme ve ?nerilerini yans?tmaya ?al??t?k. G?ncel olaylardan yola ??karak bu sorunun tart???lmas?n? ve susuzlu?un sorumlular?n?n s?ylediklerinin b?t?n?yle aldat?c? oldu?unu g?stermeyi hedefledik. Susuzluk ve kurakl?k sadece bug?n?n bir sorunu de?ildi. Ge?mi?te de ba?ta ?stanbul olmak ?zere bir?ok kentimiz temiz, kullan?labilir su kaynaklar?na ula?mada sorunlar ya?ad?. ?stanbul?da Nurettin S?zen?in belediye ba?kan? oldu?u d?nemde ?ya?mur bombalar?yla? sorun ??z?lmeye ?al???lm??t?. Bug?n ise ??z?m ?ya?mur dualar?nda? aran?yor. Oysa bu sorun b?t?n?yle d?nyevi ve ancak yery?z?nde birtak?m ?nlemler almak ya da bir ?eylerin de?i?mesini sa?lamakla ??z?lebilir. Ama susuzlu?un sorumlular? d?nyevi ???z?mleri? d???n?nce de ak?llar?na ilk gelen ya ba?ka kaynaklar? ta??yarak kayna??n bulundu?u b?lgenin de dengesini bozmaya ?al???yorlar ya da ?zelle?tirerek i?i bitirmeye.
  Bilim insanlar? ve uzmanlar uyar?yor
  Yaz? dizimizde s?ylenenleri bir kez daha hat?rlamakta fayda var. ?evre M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ube Ba?kan? Eylem Tuncaeli, hakim olan anlay???n devam etmesi durumunda ya?ad???m?z her saniye i?in para ?demek durumunda kalaca??m?z uyar?s?n? yaparak, temel ve ya?amsal bir ihtiya? olan suyun piyasa kurallar?na tabi bir ??r?n? haline getirilmek istenmesinin tehlikelerine i?aret etmi?ti.
  ?SK? Anadolu Yakas? eski B?lge M?d?r? ?nder ?eri ise ?zellikle b?y?k kentlerin kar?? kar??ya oldu?u susuzlu?un, konuyla ilgili birimlerde i?lerin uzmanlar arac?l???yla de?il de rant ?evrelerinin iste?inin belirleyici olmas?yla ba?lant?l? oldu?unu s?yleyerek, ?E?er belediyelerde ve devletin di?er kurulu?lar?nda y?netim bilirki?ilerin, uzmanlar?n elinde olsayd? bu denli b?y?k bir su s?k?nt?s? ya?anmazd?? demi?ti.
  ?Susuzluk da kurakl?k da bir gecede ortaya ??kmad?? diyen ?stanbul Teknik ?niversitesi ?n?aat Fak?ltesi Dekan? Prof. Dr. Derin Orhon da k?resel ?s?nma ve kurakl???n ?lkelerin uygulad??? politikalar?n sonucu oldu?unu dile getirmi?ti.
  Kocaeli ?niversitesi Halk Sa?l??? Ana Bilim Dal? Ba?kan? Onur Hamzao?lu ise, susuzlu?un bir halk sa?l??? sorunu oldu?unu belirtti?i r?portajda ?Su kesintilerinin tifo, paratifo, dizanteri, hepatit A, kolera gibi pek ?ok hastal??a davetiye ??karmak anlam?na geldi?i? uyar?s?nda bulunmu?tu.
  Marmara ?evre Platformu taraf?ndan yap?lan a??klamada h?k?metin su krizine ??z?m ?nerisi olarak sundu?u akarsular?n yap-i?let-devret modeli ile ?zelle?tirilmesinin, kamuya ait suyun kamu yarar?na kullan?lmamas?n? getirece?i ifade edilmi? ve temiz i?me suyuna ula?amayan insan say?s?n?n giderek artt??? kaydetmi?ti.
  ???z?m?lerinin yalan oldu?u ortaya ??kt?
  Son bir ay i?inde susuzluk ve yarataca?? sorunlar b?t?n gazetelerde farkl? i?eriklerde de olsa tart???ld?. Ancak ?o?unlukla sorunun ??z?m? birtak?m projelerle s?n?rl? bir ?ekilde ele al?nd?. Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek bir hafta ?nce projelerini anlatmak amac?yla bas?n? K?z?l?rmak dolaylar?nda dola?t?r?rken bug?n, s?ylediklerinin b?t?n?n?n hi?bir anlam? olmad??? ortaya ??kt???ndan, sessizli?e b?r?nd?. Muhtemelen ?f?rt?nan?n? dinmesini, hem halk?n hem de gazetelerin olan biteni unutmas?n? bekliyordur.
  Su sorunu ya?ayan ?stanbul?un durumu da Ankara?dan farkl? de?il. B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, birka? g?n ?nce ?ok say?da gazeteciyle Melen Projesi?ni tan?tt??? bir gezi d?zenledi. Ancak ?stanbul?u kurtaraca?? iddia edilen Melen ?ay??nda bu geziden birka? g?n sonra bal?klar ?lmeye ba?lad?. Bal?klar?n ?l?m nedenleri hen?z a??klanmad?, ara?t?r?l?yor; ya da daha do?ru bir deyi?le ara?t?r?l?yormu? gibi yap?l?yor.
  B?t?nsel, sosyal ve siyasi bir yakla??m
  Di?er kentlerde de a?a?? yukar? ayn? ?eyler yap?l?yor; ayn? ??z?mler tart???l?yor. Hepsinin ortak y?n? bug?nle oyalanmalar?; ger?ek sorunla ve ??z?mleriyle ilgilenmemeleri. Hatta bug?n daha net bir ?ekilde ortaya ??kan bir ger?ek var: Bu bug?n?n sorunu de?ildir. Y?z y?ldan fazla bir s?redir hem insan? hem de do?ay? tahrip ederek kendi varl???n? s?rd?ren bir sistem; gelece?i de olmad??? i?in i?g?d?sel bir ?ekilde sadece bug?n?, bug?nk? k?r?n? d???nmektedir. Cem Somel hocam?z, pazar g?nk? k??esinde bunu ?ok net bir ?ekilde ifade etmi?ti. Biz de dosyam?z? onun yaz?s?n?n bir b?l?m?yle kapat?yoruz. ?B?t?nsel, sosyal ve siyasi bir yakla??m? ?nerisinin alt?n? bir kez daha ?izerek...
  ?B?t?n T?rkiye?yi ve d?nyay? etkileyen ortalama s?cakl?k de?i?meleri, kurakl?k ve sellerin gerisinde ortak bir sorun mevcuttur: kapitalizm ile tabiat?n uyu?mazl???. Bunu modern sanayi toplumu ile tabiat?n uyu?mazl??? ?eklinde ifade etmek de m?mk?nd?r. ?eli?kinin ??z?m? ise b?t?nsel, sosyal ve siyasi bir yakla??m gerektirmektedir.?
  B?TT
  ?ahin Do?an-Ceren Saran

  İLGİLİ HABERLER

  15 Aralık 2018 16:10
  Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Cevizlibağ'da raydan çıktı, karşıdan gelen tramvayla çarpıştı. Kaza nedeniyle 4,5 saat seferler yapılamadı.
  15 Aralık 2018 14:17
  Ünlü soprano Zehra Yıldız ölümünün yirmi birinci yılında anıldı. Opera ile dolu gecede ezgiler bu kez Zehra Yıldız için yükseldi.
 • Toplam Query: 34