10 dolar

 • Ya?l? bir ?ift her y?l, y?lda bir gelen festivale giderlermi?. Her sene ya?l? adam gezi ba??na 10 dolar olan bir u?ak gezintisine kat?lmak ister, kar?s? itiraz eder ve ??yle dermi?: ?10 dolar 10 dolard?r!?


  Ya?l? bir ?ift her y?l, y?lda bir gelen festivale giderlermi?. Her sene ya?l? adam gezi ba??na 10 dolar olan bir u?ak gezintisine kat?lmak ister, kar?s? itiraz eder ve ??yle dermi?: ?10 dolar 10 dolard?r!?
  ?? y?l be? y?l ?10 dolar 10 dolard?r? derken, en sonunda ya?l? adam demi? ki:
  ?Bak, art?k 71 ya??nday?m, bu u?a?a bu sene binmezsem bir daha hi? ?ans?m olmayabilir.? Fakat kar?s? t?nmam?? ve ??yle demi?: ?10 dolar 10 dolard?r? Bu s?rada u?a??n pilotu konu?ulanlar? duymu? ve ikisine bir pazarl?k ?nermi?. ?kisi de u?a?a binecekler, e?er u?u?un ba??ndan sonuna ses ??karmadan dururlarsa bedava. Ama e?er ??t ??kar?rlarsa, 10 dolar ?deyecekler... Ya?l? ?ift kabul etmi? ve u?a?a binmi?ler. Pilot da bahis s?z konusu olunca ba?lam?? acayip manevralar yapmaya... Taklalar atm??, u?a?? kendi ekseninde d?nd?rm??, ani d?n??ler, dal??lar yapm??. Ama arkadan ses yok! En sonunda pes etmi? ve u?a?? indirmi?. Ya?l? adama d?nm??:
  - Bildi?im her numaray? denedim. ?yi dayand?n?z. ?kiniz de ??t ??karmad?n?z... Ya?l? adam cevap vermi?:
  - Kar?m u?aktan d???nce akl?mdan s?ylemek geldi ama, 10 dolar 10 dolard?r diye d???n?p sustum...
  www.evrensel.net