15 Ağustos 2007 00:00

UZUN MESAFE

Bir arkada??m?zla bulu?urken, i?e giderken bug?n ne giysem ya da nas?l makyaj yapsam diye d???nmeyenimiz yoktur.

Paylaş

Bir arkada??m?zla bulu?urken, i?e giderken bug?n ne giysem ya da nas?l makyaj yapsam diye d???nmeyenimiz yoktur. Ya hekim muayenesine giderken? G?zlemlerim bu konuda gereksinimin genelde hissedilemedi?i y?n?nde. Oysa o kadar ?nemli ki! Hekim muayenesine giderken tercih edilen giyim ve makyaj hatal? tan? veya tan? gecikmelerine yol a?abiliyor. Nas?l m??
?ok sevdi?iniz k?na ya da ojenin bazen kanser veya sedef hastal??? tan?s?n?n atlanmas?nda rol? olabilece?i akl?n?za gelir miydi hi?? G?n olur hasta t?rnak alt?ndaki bir koyula?may? "k?ym?k batm??" diye ge?i?tirebilir. Oysa Malin Melanom adl? ciltteki benlerden k?ken alan kanser t?rnak alt?nda belirmeye ba?lam??t?r belki de. Yine y?llard?r net tan? alamayan eklem a?r?lar?n?z?n Sedef Hastal???na ba?l? olabilece?i; bazen bu hastal?kta cilt, sa?l? deri ve t?rnak bulgular?n?n eklem yak?nmalar?ndan y?llar sonra ??kabilece?i erken tan? ve tedavide ?nemli ayr?nt?lar.
"Al yanak mor dudak" ilk duyuldu?unda bir film ad? duygusu uyand?rsa da bazen ba?ka bir nedenle ba?vuran hastada kalp kapa??nda darl???n hekimin dikkatini ?eken t?bbi bir kli?edir. Tahmin edece?iniz gibi bir?ok hastada ruj ve all???n vazge?ilmez cazibesi ?zellikle tan? almam?? ve ba?ka bir yak?nmayla hekime ba?vurmu? hastalarda te?hisi geciktirmekte. Yine bu makyaj t?r? ?lkemiz kad?nlar?nda genelde artm?? adet kanamas?na ba?l? olarak geli?en demir eksikli?i anemisindeki solgun y?zde hastanelerin lo? ???klar?n?n da eklenmesiyle bir anda ?rt?ye d?n??ebiliyor.
Makyaj?n di?er boyutu far, fond?ten ve g?z alt? kremler. Polikliniklerin vazge?ilmez yak?nmalar?ndan halsizlik, g??s?zl?k, kas a?r?s? bazen basit bir viral enfeksiyon veya yorgunlu?a ba?l? olabildi?i gibi kimi zaman da altta ciddi bir hastal?k yatabiliyor. Bunlardan birisi Dermatomyozit adl? romatizmal kas hastal??? olup en ?nemli ve kolay fark edilen bulgu g?z etraf?nda geli?en erguvan rengi halkalar. Bir ba?ka ciddi romatizmal hastal?k olan SLE'de ise y?zde burun s?rt?n? kapsayan kelebek benzeri d?k?nt? tan? koydurucu. Kad?nlar?n ?zellikle daha sorunlu hissettikleri y?z b?lgelerinde makyaj?n dozunu art?rd??? herkesin malumu. Hal b?yle olunca and???m?z birka? ?rnekle s?n?rl? olmayan hastal?klarda makyaj salt bir ?rt?ye d?n??mekle kalm?yor bedene r?tu?la tan?y? t?bbi teknolojinin insaf?na b?rak?yor.
Makyaj deyince erkekleri ve parf?m? unutmamak gerekiyor. Abart?l? parf?m baz? hastal?klarda tan? koydurucu olabilen tipik beden kokular?n? hekimin dikkatinden ka??rabiliyor. Yine muayeneden k?sa s?re ?nce hasta ve yak?nlar?nca s?r?len oje veya temizleyicisi olarak kullan?lan aseton ?eker hastal???nda koma ?ncesi geli?en aseton kokusuyla i? i?eyse kafa kar??t?rabiliyor. Asl?nda hekime giderken bedenden utanmamak gerekiyor ?rne?in e?er ?ok terleyen biriyseniz hekim bunu hissedebilmeli.
T?m bunlar?n ?????nda hastanelerde makyaj odas? kurulmas?n? ?nermek t?bbi bir zorunlulu?a d?n??m?? durumda. Ne dersiniz?
...
Muayene ?ncesi k?yafet se?imi

Muayeneye giderken rahat ve gere?inde kolay ??kart?labilir bir k?yafet ve m?mk?n oldu?unca makyajs?z olmak ?nemli.
Hasta bazen kendince basit ve lokal bir yak?nma ile hekime ba?vurdu?unu zanneder. Oysa hastal???na dair alg?lad??? yak?nma ciddi bir hastal???n yan bulgusu olabilir. Bazen de hi? fark?na varmad??? bir hastal?k ba?ka bir yak?nma nedeniyle ba?vurusunda hekim taraf?ndan te?his edilebilir. Hasta sadece elimde ??kan yaray? g?sterece?im, hekim nas?l olsa muayene etmez duygusuyla tak?p tak??t?r?r, korseden tayta ??kart?lmas? zor k?yafetlerle ??kagelir. Elindeki lezyonu sistemik hastal???n cilt bulgusu olarak de?erlendirip genel muayene yapmak isteyen hekim ise bir anda 'k?yafetim uygun de?il, muayeneyi ba?ka zamana ertelesek' c?mlesi ile kar??la??r.
Sorun sadece s?k? giysilerden ibaret de?ildir. ?zellikle dahili muayenenin ayr?lmaz par?as? olan tansiyon ?l??mlerinde kolun s?vanmas?nda k?yafette dar tasarlanm?? man?etler zaman kayb?n?n ?tesinde hatal? ?l??mlere yol a?abiliyor. Tansiyon ?l??mlerinde k?yafet tam olarak ??kart?lam?yorsa cihaz?n kolu saran man?onunun ?st k?sm?nda giysinin kolu s?kmamas? gerekiyor. Bazen de ?zellikle ya?l? bayanlar uzun ?oraplar?n?n ?zerine d??mesin diye lastik takarlar. Bu ven?z dola??m? engelleyerek ?dem yapt???ndan bacaklarda ?i?likle giden kalp yetmezli?i dahil bir?ok hastal?kta tan? kar??malar?na veya mevcut hastal???n evresiyle ilgili hatal? de?erlendirmelere yol a?abiliyor.
Hastalar?n en s?k?ld?klar? yer e?er kirliyse ayaklar? oluyor. Aya??n? y?kamadan veya kirli ?orapla gelen hastalar?n ?orap ve ayakkab?lar?n? ??karmaktan imtina etmesi ilgili hastal?klar?n tan? almas?n? ?teliyebiliyor.
Memede kitle yak?nmas?yla gelen ?zellikle gen? hastalar?n ??kart?lmas? kolay olamayan s?tyenle gelmesi ise nadirattan de?ildir. Anlamakta zorland???m k?yafet tercihi ise s?cak ve ya?mursuz havalarda muayeneye uzun ?izmelerle gelinmesi. ?zellikle kar?n muayenesinde karaci?er dalak gibi organlar?n rahat hissedilebilmesi i?in kar?n kaslar?n? gev?etmek ama?l? bacaklar?n karna ?ekilme zorunlulu?u san?r?m hastalar?m?z?n tahmin edemedi?i bir ayr?nt?.
Boynu ?rten e?arp, t?rban veya ??k bir fular ?lkemizde s?k?a g?r?len guatr tan?s?nda engel olu?turuyor. Oysa ?zellikle ba?ka bir nedenle gelen hastalarda boyun b?lgesine ili?en hekim g?z?n?n yutkunma veya ???k yans?malar?n?n katk?s?yla tesad?fen tan?ya y?nelmesi hi? de nadir de?ildir.
K?yafette hatal? tercihler salt tan? s?re?lerinde ?nemli olmay?p hasta ba??na ayr?lan s?renin son derece k?s?tl? oldu?u ?lkemizde g?n sonunda poliklinik say?s? toplam?nda yaratt??? zaman kayb?yla da anlaml? olsa gerek. Ge?mi?te en az?ndan kimi hastanelerde var olan muayene ?ncesi soyunma odalar?n?n yeniden hat?rlanmas?n?n zaman?n?n geldi?ini d???n?yorum. Her ne kadar sa?l?kta d?n???m s?reci olarak adland?r?lan g?n?m?z ?lke t?p ortam?nda t?m bo? mekanlar yazar kasalar?n kibar hali barkot al?m ve otomasyon merkezlerine d?n??t?r?lm?? olsa da ?srarc? olmak gerekiyor.
...
Hat?rda kalanlar

Bug?n sizlerle hekim muayenesine nas?l gelinir konusunda deneyimlerimi payla??rken ??k?? nok-tam y?llar ?ncesinde k?sa s?re ?al??t???m Hakkari'nin ?ukurca il?esi oldu. Ya?am buldu?um kent ?zmir al?nmas?n ama dilini anlamad???m o g?zel insanlara hekim olarak hizmet sunmak ?ok keyifliydi. En g?zel k?yafetlerini bir d???ne gidermi??esine giyinen ve muhakkak du? alarak gelen nezaketi unutmak m?mk?n de?il.
Di?er nirengim y?llar ?nce e?ini muayeneye getiren bir ?oband?. G?m??hane?nin Kelkit il?esine ba?l? P?ske k?y?nde muayeneye k?smen engel olu?turan e?inin elbisesinin yaka k?sm?n? y?rtarkenki hali h?l? g?zlerimin ?n?ndedir. A?r?'n?n bir k?y?nden a? ve i? u?runa da? bay?r ?al??maya gelen o g?zel insan?n e?ine dair sevgi ve kayg?s? hekimin zaman?na duydu?u sayg? ile bulu?mu? o yoksul haliyle asalete d?n??m??t?.
Adlar?n? hat?rlamad???m o g?zel insanlara ya?am?n her alan?nda ihtiyac?m?z var. ?yleyse hep beraber g?zelle?meye!
Dr. Zeki G?l
ÖNCEKİ HABER

Bunlar halka muhalif!

SONRAKİ HABER

Dersim'de koruma altındaki vaşak silahla vurularak öldürüldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa