AKP?nin haberleri, oyundan ?ok!

Medya Takip Merkezi?nin 1700?e yak?n gazete, dergi, televizyon kanal? ve haber sitesini kaynak alarak haz?rlad??? medya g?ndemi raporuna g?re, siyaset, ekonomi, magazin ve spor d?nyas?n?n en ?ok konu?ulanlar? belirlendi.


Medya Takip Merkezi?nin 1700?e yak?n gazete, dergi, televizyon kanal? ve haber sitesini kaynak alarak haz?rlad??? medya g?ndemi raporuna g?re, siyaset, ekonomi, magazin ve spor d?nyas?n?n en ?ok konu?ulanlar? belirlendi.
Buna g?re, 22 Temmuz?da yap?lan milletvekili se?imleri, ay boyunca medyan?n en ?ok konu?tu?u konu oldu. Avrupa Birli?i haberlerinde ise Haziran ay?na g?re y?zde 19 oran?nda azalma ger?ekle?ti. ?nceki aya g?re haber say?s?nda y?zde 22?lik d???? olmas?na ra?men Irak, Temmuz ay?n?n en ?ok konu?ulan g?ndem maddeleri aras?nda yerini ald?. T?rk Hava Yollar? ?al??anlar?n?n grev karar?, medyada en ?ok yer alan konular aras?ndayd?.
AKP?nin ise haber oran?ndaki art??, oy oran?ndaki art??tan fazla oldu. Haziran ay?na g?re Temmuzda haberlerini y?zde 51,4 oran?nda art?ran AKP, 43 bin 210 habere konu edildi. Temmuz ay?n?n haber say?s? en b?y?k art?? g?steren siyasi partisi, Milliyet?i Hareket Partisi?ydi. ?nceki aya g?re haber say?s? y?zde 116 oran?nda y?kseldi. Ba?bakan??n haberlerinde y?zde 27, Baykal??n haberlerinde ise y?zde 107 oran?nda art?? oldu.
?nl?ler d?nyas?nda ise, en ?ok haber, ani ?l?m?yle sevenlerini yasa bo?an gen? ?ark?c? Bari? Akarsu oldu. Onu milletvekili se?ilemese de listedeki yerini koruyan ?brahim Tatl?ses ve B?lent Ersoy izledi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net