Kutluay: Haz?rl?klar olumlu

A Milli Basketbol Tak?m?, Avrupa ?ampiyonas? haz?rl?klar?n? s?rd?rd?. Tecr?beli oyuncu ?brahim Kutluay, haz?rl?klar?n her a??dan olumlu ge?ti?ini s?yledi.


A Milli Basketbol Tak?m?, Avrupa ?ampiyonas? haz?rl?klar?n? s?rd?rd?. Tecr?beli oyuncu ?brahim Kutluay, haz?rl?klar?n her a??dan olumlu ge?ti?ini s?yledi. ?spanya?da yap?lacak Avrupa Basketbol ?ampiyonas? Finalleri?ne kat?lacak A Milli Tak?m, ?stanbul?da yapt??? ?ift antrenmanla haz?rl?klar?n? s?rd?rd?.
Antren?r Bogdan Tanjevi? y?netiminde Abdi ?pek?i Spor Salonu?nda yap?lan ak?am antrenman?nda, ay-y?ld?zl?lar beyaz, mavi ve siyah tak?mlara ayr?larak be?e be? taktik ?al??mas?n?n yan?nda ?ut ?al??mas? da yapt?. Olduk?a sert ge?en antrenmanda ?brahim Kutluay ve Hidayet T?rko?lu k?sa s?reli sakatl?klar ya?asa da ?al??may? tamamlad?lar.
?brahim Kutluay, ak?am yap?lan antrenman sonras?nda yapt??? de?erlendirmede, haz?rl?klar?n her a??dan olumlu ge?ti?ini s?yledi. Avustralya ile birbirinden farkl? iki ma? yapt?klar?n? ifade eden ?brahim Kutluay, ???lk ma?ta ?ok y?ksek y?zde ile oynamam?za ra?men, rakibimize daha iyi y?zde ile oynama f?rsat? verdik. Bundan dolay? 101 say? yedik. Bu da zaten kazanmak i?in yeterli de?ildi. ?kinci ma?ta ?ok daha iyi savunma yapt?k. Rakibi d???k ?ut y?zdesinde tutmay? ba?ard?k. Tak?m olarak zaten iyi potansiyele sahibiz. ?kinci ma? bize ?rnek oldu. M?cadele etti?imiz ve rakibe iyi savunma yapt???m?z takdirde iyi sonu?lar alaca??m?z? d???n?yorum. Avrupa ?ampiyonas??na en iyi ?ekilde gitmek istiyoruz?? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net