Fotoğraf: Evrensel

Of K?lt?r ve Sanat ?enli?i?nin ard?ndan

A?ustos ay?n?n 1 ile 5?i aras? Of Folklor Derne?i taraf?ndan d?zenlenen 5. Of Yaz K?lt?r ve Sanat ?enli?i?ne, foto?raf sergisi a?arak kat?ld?m. Bu festival ile ilgili izlenimlerimi sizlerle payla?mak istedim.


A?ustos ay?n?n 1 ile 5?i aras? Of Folklor Derne?i taraf?ndan d?zenlenen 5. Of Yaz K?lt?r ve Sanat ?enli?i?ne, foto?raf sergisi a?arak kat?ld?m. Bu festival ile ilgili izlenimlerimi sizlerle payla?mak istedim.
?Bir ?enlik tutturduk, Karadeniz?in dalgalar?yla co?an. T?rk?lerle yans?n diye y?reklerimiz. Bir ?enlik tutturduk, fabrikalardan y?kselen ?ay kokusu gibi, taze g?l??lerde bulu?sun g?zel insanlar?m?z. Bir ?enlik tutturduk ki birle?en ellerde yeniden i?lensin diye hayat??
Festivale ?a?r?lar?, davetiyede bu sat?rlarla ba?l?yordu.
Son aylarda ba?ta b?y?k kentler olmak ?zere, neredeyse T?rkiye?nin her taraf?nda festivaller yap?l?yordu. Kimi resmi, kaymakaml?k veya belediye destekli; kimi bol paral?, bol reklaml? sponsorlar taraf?ndan yap?lan festivaller... Ama ilinden il?esine ve hatta k?ylerine kadar festivaller ya?and? ve ya?an?yor.
Ba?ta i?lerimin yo?unlu?u nedeniyle gidemeyece?imi bildirmeme ra?men ?ok ?srar edilince ?Foto?raflar? yollayay?m, siz sergileyin? dedim. ?Olmaz, gelmeniz laz?m? dediler. Neyse son anda gitmeye karar verdik ama ne u?aklarda ne de otob?slerde yer vard?. E?im sonunda otogardaki t?m Karadenizli firmalar? dola?arak y?resel ?al??an bir firmada zorla yer bulabildi. 18 saat s?ren yoculuktan sonra Arakl??ya ula?abildik. Erdal arkada? bizi kar??lad? ve Of?a do?ru yola devam ettik.
Festival program? ?ok yo?undu. ?lk ?? g?n film g?sterileri ve resim sergileri vard?. Film organizasyonunu N?z?m K?lt?r Merkezi Sinema Birimi yapmaktayd?. Her g?ne bir ba?l?k alt?nda s?n?fland?r?lm?? filmler g?sterildi. ?Sinemada ?ocuk?, ?Emperyalizme kar?? sinema?, ?Umudu arayan sinema? gibi. Her film izlendikten sonra mini bir s?yle?i yap?l?yordu. Festivalin 4. ve 5. g?nleri daha yo?undu. Konserler, tiyatro, folklor g?sterileri, sergiler ve standlar...
Ne var ki ay?n 3??nde ya?an ya?mur sele neden olmu? ve Cuma Pazar? k?y?nde ciddi maddi hasara yol a?m??t?. Fakat korkulan olmad? ve program aksamadan uyguland?.
Peki Of festivalini farkl? k?lan neydi?
Of, Karadeniz?in bir?ok kenti gibi da?lara yay?lan ve birbirlerine uzak k???k yerle?imli k?ylerden olu?an bir yap?ya sahip. ?l?ede ne bir otel (ki 2 y?ld?r yap?m? s?ren 2 b?y?k in?aat?n otel olaca?? s?yleniyor) ne sinema, ne kafe... K?saca sosyal alan olarak yaln?zca erkeklerin gitti?i kahvehaneler ve cami, kuran kurslar?n?n aktif oldu?u bir yap?ya sahip. Bulundu?um s?re i?inde festival afi?lerinden daha ?ok icazet merasimleri afi? ve duyurular? vard?. Filanca camide yap?lacak olan icazet merasimlerine halk ?a?r?l?yordu. Geleneksel feodal de?erler ge?erli. Of?ta halk kendi sorunlar?n? kendi i?inde ??zen bir k?lt?r olu?turmu?. Bu nedenle d??ardan gelen her ?eye ??phe ile yakla??yor. Kapal? toplum yap?s?, sosyalle?me ve k?lt?rel geli?imi olduk?a zorluyor. Yakla??k 25 bin n?fusu var. B?y?k?ehirlere ?nemli ?l??de g?? vermi?.
Of?ta ya?ayan ve bir araya gelen ayd?n, sanat??, zenaatkar, memur, i??i, k?yl?, i?siz, ev kad?n? ve ??renciler, ne yapmal? diye d???nm??ler. Of Folklor Derne?i?ni canland?rm??lar. Ya?ad?klar? b?lge olan Of?un, k?lt?rel birikiminin insan haklar? ve demokrasi temelinde geli?iminin ?n?ndeki engellerle m?cadele etmek i?in birlik ve dayan??ma i?inde olduklar?n? g?rd?m. Bu ama? etraf?nda, ?e?itli g?r?? ve d???nce i?inde olan bu arkada?lar, imece usul? ?al??arak kolektif ?retim i?inde bulunuyorlar. Tart???yorlar, karar al?yorlar ve o bildi?iniz Karadenizli inad?yla da uyguluyorlar. ?yi de ediyorlar?
Kendilerini ??yle tarif ediyorlar: ?Of Folklor Derne?i olarak, kurulu?umuzdan bug?ne kadar ger?ekle?tirdi?imiz etkinliklerle y?re k?lt?r?m?ze sahip ??kmaya ve onu ya?atmaya ?al???yoruz? K?lt?r?m?ze sahip ??kman?n, benli?imizi korumak anlam?na geldi?ini biliyoruz. Bu ama?la de?erlerimizi ya?atmaya ?al???yoruz. Gayemiz, k?lt?r?m?z? yozla?madan korumak ve gelecek ku?aklara aktarmakt?r.?
Bu y?l be?incisini d?zenledikleri festivalle art?k kendilerini ispatlam?? durumdalar. Yani Of i?in ciddi g??ler. ?nceki festivallerinin konuklar? aras?nda yer alan Kaz?m Koyuncu?yu h?l? anlat?yorlar. Festival ba?lamadan gelip ?al??malara kat?lm??. Festival bitiminden sonra fahri dernek ?yesi olarak ayr?lm??. Karadeniz?de ?nemli festivaller aras?nda yer almaya ba?layan Of festivalini ger?ekle?tiren Of Folklor Derne?i, ?imdiden alt?nc? festivalin ?al??malar?na ba?lad?. Evet bunun i?in diyorum ki; bu soluk, bu yoku?u a?ar?
Festival nas?l ge?ti?
Film g?sterileri, tiyatro, ?ocuk korosu, halkoyunlar?, resim, foto?raf sergisiyle ve tan?nm?? tan?nmam?? bir?ok ?ark?c?-t?rk?c?yle, y?resel yemek mutfaklar? ile a??lan kitap ve hediyelik standlar?yla dolu dolu bir etkinlikler ??leni ge?irdik. Of Meydan?, festivalin son iki g?n? boyunca i?gal alt?ndayd?. ?nsana, ke?ke i?galler hep b?yle olsa dedirtiyordu. ?ocu?undan gencine, ya?l?s?na t?kl?m t?kl?m...
Of Folklor Derne?i ?nc?l?k ediyordu ama Oflu kimi kurum ve ki?iler de destek veriyorlard?. Kimi ara? gere?, kimi para, kimi i?g?c? olarak katk? sundular. Ama aslolan, halk?n kat?l?m? ve sahiplenmesiydi; bu ba?ar?lm??t?.
Konsere kimler gelmi?ti? Alaaddin Us, Haluk Levent, Suavi, Volkan Konak, Seyfettin ?ak?ral, Ceyhun ?i?mano?lu, Cemal Berber, Sevim Ak?n, E?ref Abdik, Dursun Dereli...
Horonlar oynand?. Bal yeti?tiricilik yar??mas? ve futbol turnuvas? yap?ld?. Resim sergisiyle Oflu ressam Cemal Aky?ld?z, geleneksel Karadeniz mimarisi ve as?rl?k konaklar?n resimleriyle bizleri tarihe ta??d?. Sa?l?k oca?? stand?nda Oflulara sa?l?kla ilgili bilgiler vermek i?in canla ba?la ?al??t? g?revliler.
Ve de ben, foto?raf?? ?zcan Yaman. Y?z kadar foto?rafla a?t???m Ya?am?dan konulu foto?raf sergisiyle epey ilgi g?rd?m. Ayr?ca haz?rlam?? oldu?um Filistin?le ilgili sinevizyon g?sterisinin Oflulardan g?rd??? ilgi, beni daha ?ok ?al??mam i?in y?reklendirdi. 15-20 bin ki?inin kat?ld??? festival, havai fi?ek g?sterisiyle sona erdi. (K?LT?R SERV?S?)
Bir ?yk?: Atmaca Yusuf

Konserlerde g?revlendirilenlerden biri de Yusuf?tu. Sahnenin ?n?ndeki g?revini sorumluluk bilinciyle yerine getiren Yusuf, ??kan bir arbede s?ras?nda 15-20 kadar polisle kar?? kar??ya kal?r. Polis ?Sahneden in? der. Yusuf direnir. ?Ben g?revliyim? diyerek boynundaki g?revli kart?n? g?sterir. Polis iyice sinirlenir. Olay? g?ren dernek y?neticisi bir g?revli, ko?arak gelir ve polislere, ?Ona dokunmay?n, o normal de?il? diyerek m?dahale eder. Polis ?a??r?r ve ??yi ama g?revli kart? var? diye cevap verir. Bir an duraklayan m?dahaleci g?revli, ?Olsun, hi?birimiz normal de?iliz zaten? der ve kendi g?revli kart?n? polise g?sterir. Polisler ?a?k?n durumda ayr?l?rlar? Festivali d?zenleyen Of Folklor Derne?i ?yeleri, 25 bin n?fuslu il?eyi t?m ?lkeye tan?tmak, dayan??may? ve karde?li?i sa?lamak gibi bir i?e soyunmakla zaten normal olmad?klar?n?(!) ortaya koyuyorlard?.

Dernekten a??klama

5. Of Yaz K?lt?r ve Sanat ?enli?i?nin ard?ndan, Of Folklor Derne?i bir a??klama yapt?. ?Halk?n ilgisinden dolay? gururland?k? diyen dernek y?netimi, ?Bu ilgi, do?ru yolda oldu?umuzu g?stermi?tir bizlere? dedi. A??klaman?n devam?nda ??yle denildi: ?Of Folklor Derne?i olarak yola ??kt???m?z ilk g?nden beri baz? ilkelerimizin oldu?unu her f?rsatta belirtmi?tik. Yapt???m?z etkinliklerde sundu?umuz t?m ?r?nlerin, halk?m?z?n ger?ek de?erleri ?zerinde ?retilmesine fazlas?yla ?nem veriyoruz.? Bunun ard?ndan ?enli?in konuklar?ndan Volkan Konak??n tutumundan dolay? hayal k?r?kl???na u?rad?klar?n? belirten Of Folklor Derne?i y?netimi, kendisine ?srarla 3 bu?uk saat ayr?lmas?n? talep eden Konak??n, hem sahneye ge? ??kmas? hem de program? bir saatten uzun tutmamas?n?n, kapan?? gecesinin olduk?a s?n?k ge?mesine neden oldu?unu belirtti. ?Bu durum, organizasyon konusunda daha da dikkatli olmam?z gerekti?i ger?e?ini bir kez daha ortaya koymu?tur? diyen dernek y?netimi, ?enli?in hedeflediklerinin d???nda erken bitirilmesine neden olan geli?melerden dolay? kamuoyundan ?z?r diledi.
A??klamada, bir sonraki ?enli?e de ?a?r? yap?ld?.
?zcan Yaman
www.evrensel.net