D?nyan?n unuttu?u ?lke: Somali

?nsan Haklar? ?zleme (HRW) ?rg?t?, b?t?n d?nyan?n Somali?de sava?an taraflar?n ve ?zellikle ABD destekli i?galci Etiyopya ile Somali h?k?meti g??lerinin, i?ledi?i sava? su?lar?n? g?rmezden geldi?ini belirtti.


?nsan Haklar? ?zleme (HRW) ?rg?t?, b?t?n d?nyan?n Somali?de sava?an taraflar?n ve ?zellikle ABD destekli i?galci Etiyopya ile Somali h?k?meti g??lerinin, i?ledi?i sava? su?lar?n? g?rmezden geldi?ini belirtti.
?rg?t?n idari m?d?r? Ken Roth, ?Havan ?oku: Mogadi?u?da Ku?atma Alt?ndaki Siviller? ba?l?kl? raporunda, kom?usu Somali?yi ABD deste?iyle i?gal ederek, ?lkedeki i? sava?? k?r?kleyen Etiyopya ordusunun, ?sivillerin ya?ad??? kalabal?k b?lgeleri fark g?zetmeksizin bombalad???n?, hastaneleri hedef ald???n? ve ya?malad???n?, sivilleri de yarg? karar? olmadan katletti?ini? bildirdi.
Raporda, Etiyopya askerlerinin yan? s?ra sava?an Somali ge?ici h?k?met g??lerinin ?at??ma b?lgelerinde, ?sivilleri uyarmada yetersiz kald???, ya?ma yapt???, yard?mlar? engelledi?i ve g?zalt?ndaki onlarca ki?iye k?t? muamele etti?i? de kaydedildi.
Bu arada Mogadi?u?da son 24 saat i?inde ??kan ?at??malarda, en az 31 ki?i ?ld?.
Canl? kalkan su?lamas?
Raporda, ?slamc?lar?n liderlik etti?i isyanc?lar?n ise sivilleri ?kalkan? olarak kulland??? su?lamas?nda bulunuldu. ?slamc? gerillalar?n, ?sivillerin aras?nda mevzilenerek onlar?n hayat?n? tehlikeye att??? ve d??manlar?n? canl? canl? yakma gibi sava? su?lar? i?ledi?i? belirtildi.
2006?da Etiyopya?n?n, ?lkenin b?y?k bir b?l?m?n? kontrol eden ?eriat Mahkemesi Birli?i liderli?indeki g??leri ba?kentten atmas?ndan sonra alevlenen ?at??malar ?zerinde yo?unla?an raporda, ?taraflar, sivil n?fusun iyili?ine kar?? canice bir umursamazl?k g?stermi?tir? denildi. Raporda, ?len sivillerin say?s?n?n 400-1300 kadar oldu?u ve 400 bin ki?inin de kentten ka?t??? kaydedildi. Roth, ?BM?nin bu krize kar?? g?sterdi?i umursamazl?k, sadece trajediyi daha da art?r?yor. Bu kriz, bir dizi uluslararas? insani yasan?n ihlal edildi?i, h?k?metlerin ve kurulu?lar?n utan? verici bi?imde sessiz kald??? bir krizdir? dedi. (DI? HABERLER)
Niger Deltas??nda kriz endi?esi

Afrika?n?n petrol ve do?al gaz bak?m?ndan oldu?u kadar ?at??ma ve ka??rma olaylar? a??s?ndan da ?zengin? Niger Deltas??nda ?al??an petrol i??ileri, b?lgedeki ?iddetin s?rmesi halinde b?lgeden ?ekilecekleri uyar?s?nda bulundu.
???ilerin bu uyar?s?, uzmanlar taraf?ndan ?B?y?k kriz olur? yorumlar?yla kar??land?. ?Nijerya Petrol ve Do?al Gaz ?al??anlar? Derne?i? taraf?ndan yap?lan a??klamada, Niger Deltas??ndaki ?at??malar nedeniyle h?k?met su?land? ve h?k?metin, yerel ?eteleri silahland?ran petrol tekellerine engel olmad??? ifade edildi. Niger Deltas??ndaki yerel ?eteler halka kan kusturuyor. B?lgenin bu denli zengin olmas?na ra?men halk?n yoksullukla bo?u?tu?unu belirten militan gruplar? ise s?k s?k b?lgede yabanc? ?al??anlar? ka??r?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net