Irak?ta zirve haz?rl?klar? ??l?ml?? ba?lad?

Irak?ta ?st d?zey yetkililer, ?lkedeki siyasi krizin ??z?m? i?in bu hafta i?inde Ba?bakan Nuri El Maliki?nin ?nerisiyle yap?lmas? planlanan zirvenin haz?rl?klar? i?in ilk toplant?lar?n? ?nceki g?n yapt?.


Irak?ta ?st d?zey yetkililer, ?lkedeki siyasi krizin ??z?m? i?in bu hafta i?inde Ba?bakan Nuri El Maliki?nin ?nerisiyle yap?lmas? planlanan zirvenin haz?rl?klar? i?in ilk toplant?lar?n? ?nceki g?n yapt?.
D?n de devam eden toplant?ya, h?k?met toplant?lar?n? boykot edeceklerini a??klayan 5 bakandan 3?? kat?ld?. Irak devlet televizyonu, H?k?met S?zc?s? Ali El Dabba???n a??klamas?na dayanarak, eski Ba?bakan ?yad Allavi?nin Ulusal Liste?sine ba?l? 5 bakandan 3??n?n bug?nk? h?k?met toplant?s?na kat?ld???n? duyurdu.
Maliki?nin ulusal birlik h?k?meti, en b?y?k S?nni siyasi blokun ve ?ii lider Mukteda El Sadr?a sad?k bakanlar?n h?k?metten ?ekilmeleri, di?erlerininse kabine toplant?lar?n? boykot etmeleri nedeniyle May?s 2006?daki kurulu?undan beri en zor g?nlerini ya??yor.
?Yasakl? konular? konu?ulacak
Bu hafta ba?layacak zirvede, ?lkenin en ?nemli be? liderinin, Ba?bakan Nuri El Maliki, Devlet Ba?kan? Celal Talabani, S?nni Devlet Ba?kan? Yard?mc?s? Tar?k El Ha?imi, ?ii Devlet Ba?kan? Yard?mc?s? Adil Abd?lmehdi ve Irak??n kuzeyindeki b?lgesel y?netimin lideri Mesud Barzani?nin bir araya gelece?i belirtiliyor. Irakl? yetkililer, zirvede siyasi s?re?le ilgili b?t?n konular?n ve ?ii, S?nni ve K?rtler aras?ndaki g?? payla??m?n?n da masaya yat?r?laca??n?, ancak Maliki?nin yerine yeni bir isim getirilmesinin tart??ma d??? oldu?unu kaydetti.
Ad?n? vermek istemeyen bir ?ii yetkili, ?be? liderin (bu zirvede), siyasette ?yasakl?? konulara da de?inebilece?ini, bu konular? tart??abilece?ini, ancak Maliki?nin yerine ba?ka birisinin getirilmesinin s?z konusu olmad???n?? s?yledi.
Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, ?birka? g?n i?inde Irak?taki siyasi s?recin de?erlendirilece?i bir zirve d?zenlenece?ini? s?ylemi?ti. (DI? HABERLER)
3 ya??ndaki ?ocu?u katlettiler!

ABD ve Irak g??lerinin, Ba?dat??n ?ii yo?unluklu Sadr semtine kanl? bir operasyon d?zenledi?i ve bask?nda, yerel yetkililere g?re biri 3 ya??ndaki ?ocuk, 4 ki?inin ?ld??? ??renildi. ABD askeri yetkilileri ise ?bask?n s?ras?nda ??kan ?iddetli ?at??mada 4 militan?n ?ld?r?ld???n?? ileri s?rd? ve sivil kay?p oldu?u y?n?nde bilgileri olmad???n? a??klad?. Irak polisi ise b?lgedeki AP muhabirinin ?ekti?i foto?raflardaki, tabutta yatan cesedi g?r?len, beyaz geceli?i kanl? 3 ya??ndaki Zehra H?seyin ile babas?na, evin ?at?s?nda yatarken ?arapnel par?alar?n?n isabet etti?ini s?yledi.
?lkenin kuzeyine ba?layan k?pr?ye d?zenlenen bombal? sald?r?da ise 10 ki?i ya?am?n? yitirdi. 4 ABD askerinin de direni??ilerce ?ld?r?ld??? bildirildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net