Pakistan kurulu?unun 60. y?l?n? kutluyor

Artan siyasi gerilim ve Afgan s?n?r?ndaki ?at??malar nedeniyle zor g?nler ge?iren Pakistan, d?n ?ngiliz hakimiyetinden kurtulu?unun ve kurulu?unun 60. y?ld?n?m?n? kutlad?.


Artan siyasi gerilim ve Afgan s?n?r?ndaki ?at??malar nedeniyle zor g?nler ge?iren Pakistan, d?n ?ngiliz hakimiyetinden kurtulu?unun ve kurulu?unun 60. y?ld?n?m?n? kutlad?.
Askeri t?ren, Pakistan??n kurucusu Azam Muhammed Ali Cinnah??n Kara?i?deki mozolesi ?n?nde ba?larken, y?ksek g?venlik ?nlemlerine ra?men kutlamalardan k?sa bir s?re ?nce de Kuzey S?n?r Eyaleti?nden sald?r? haberleri geldi. Afgan s?n?r?na yak?n b?lgede askeri birliklerini hedef alan sald?r? ve ard?ndan ??kan ?at??malarda 4 ki?i ya?am?n? yitirdi.
?afak vakti 31 pare top at???yla ba?layan kutlamalar, 4 eyalet ba?kentinde d?zenlenen t?renlerle devam etti. 1947?de ?ngiliz s?m?rgesindeki Hindistan?dan, ya?anan kanl? bir m?cadele sonras? dini gerek?eleri g?stererek ayr?lan Pakistan, 14 A?ustos 1947?de kurulmu?u. Daha sonras?nda yine bir b?l?nme ya?am?? ve ?lkenin bat?s?, bug?nk? Pakistan do?usu da Banglade? olmu?tu. Kanl? ?at??malar, yakla??k 1 milyon ki?inin ya?am?na ve milyonlarcas?n?n evinden olmas?na neden olmu?tu.
Halk, M??erref?i terletti
Di?er yandan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref, ba??ms?zl?k y?ld?n?m? nedeniyle yapt??? a??klamada, Pakistanl?lar? gelecek genel se?imlerde ?a??r?l?k yanl?lar??na oy vermemeye ?a??rd?. Pakistan lideri, sporcular, i?adamlar? ve sanat??lar dahil olmak ?zere halk?n baz? sorular?n? da yan?tlad?. M??erref zaman?n?n ?o?unu, m?ttefiki ABD?ye hizmet etti?i y?n?ndeki su?lamalara yan?t vererek ge?irdi.
Ba?bakan ?evket Aziz ise ?lkenin n?kleer kapasitesinin ?ulusal onur ve ba??ms?zl???n simgesi? oldu?unu s?yledi. Aziz, ?N?kleer kapasitemize kem g?zle bakanlara asla m?samaha etmeyece?iz? diye kom?ular? ima ederek tehdit savurdu.
Bu arada Pakistan, ba??ms?zl?k y?ld?n?m? kutlamalar? ?er?evesinde 134 Hindu mahkumu serbest b?rakt?.
Serbest b?rak?lanlar?n ?o?unun bal?k?? ve s?n?r? yanl??l?kla ge?en insanlar oldu?u belirtildi.
Hindistan??n da bunun kar??l???nda 100?den fazla Pakistanl?y? serbest b?rakaca?? bildirildi.
Di?er yandan Hindistan da resmi ba??ms?zl?k kutlamalar?na bug?n ba?layacak. ?ranl? Press TV?nin haberine g?re Ke?mir?in da?lar?ndan Hindistan??n merkezine ve sorunlu kuzeybat? b?lgesine de?in ?lkenin tamam?nda askeri g?venlik hat safhaya ??kar?lm?? durumda. Pakistan gibi, ?ngiliz s?m?rgesinden kurtulu?unun ve kurulu?unun 60. y?l?n? kutlamaya haz?rlanan Hindistan?da, resmi kutlamalar bu sabah ba?layacak. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net