Kuzey Kore selle bo?u?uyor

Kom?usu ?in gibi Kuzey Kore de g?nlerce s?ren ?iddetli ya???lar?n yol a?t??? selle bo?u?uyor.


Kom?usu ?in gibi Kuzey Kore de g?nlerce s?ren ?iddetli ya???lar?n yol a?t??? selle bo?u?uyor. Uluslararas? K?z?lay ve K?z?lha? Federasyonu?nun verdi?i bilgilere g?re ?lkede ilk belirlemelere g?re 200 ki?inin kayboldu?u ya da ?ld??? bildirildi.
?ki kurum, rakamlar?n Kuzey Kore yetkililerce verildi?ini a??klad?. Kuzey Kore resmi bas?n yay?n organlar?n?n haberlerinde ise ya???lar?n ba?lad??? ge?en haftadan bu yana ?y?zlerce? ki?inin kayboldu?u ya da ?ld??? kaydedildi.
Ekinler tarumar oldu
Bu arada, ekin alanlar?na zarar veren sellerin, Kuzey Kore?nin en az 1 y?l kendi g?da ihtiyac?n? kar??lamas?na engel olaca?? bildiriliyor. Resmi Kore haber ajans? da sellerin yol a?t??? maddi hasar?n ?ok b?y?k oldu?unun tahmin edildi?ini belirterek, 63 bin 300 ailenin etkilendi?i, 30 bin evin tamamen harap oldu?u sellerde, ?lkenin ana demiryollar?n?n, karayollar?n?n, k?pr?lerinin harap oldu?unu, elektrik ve ileti?im a??n?n kesildi?ini duyurdu. Y?llard?r g?da s?k?nt?s? ?eken Kuzey Kore?nin, son 10 y?ldaki en b?y?k sel felaketini ya?ad??? belirtilerek, yoksul ?lkede zaten s?n?rl? olan g?dan?n kar??lanmas?n?n en az 1-2 y?l zor olaca?? bildirildi. (DI? HABERLER)
G. Korelilerden ikisi serbest

Afganistan?da i?gal g??lerine kar?? silahl? m?cadele veren Taliban, rehin tuttu?u G?ney Koreli evangelist rehinelerden hasta olan 2 kad?n? serbest b?rakt?. 2 G. Koreli, Uluslararas? K?z?lha? Komitesi arac?l???yla ?nceki g?n TS? 15.30?da G. Koreli yetkililere teslim edildi.
Taliban, 19 Temmuz?da esir ald??? 23 G?ney Koreliye kar??l?k zindanlarda bulunan militanlar?n sal?verilmesini ve G. Kore?nin Afganistan?dan ?ekilmesini istiyordu. ?rg?t, taleplerinin yerine getirilmemesi ?zerine 2 erkek evangelisti ?ld?rm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net