Fotoğraf: Evrensel

KENT YAZILARI

 • Su, Kent Yaz?lar??n?n s?rekli g?ndem konular?ndan olagelmi?tir.


  Su, Kent Yaz?lar??n?n s?rekli g?ndem konular?ndan olagelmi?tir. ?Yaz?n i?emedi?i suda, k???n bo?ulan ?lke? ba?l??? ile ba?layan seride, kontrol alt?na al?namayan ve de?erlendirilemeyen sular ile kentlerin ili?kisi, suyun bilin?siz kullan?m? Kent Yaz?lar??n?n s?k ele al?nan konular?ndand?r. Ankara?n?n ve Anadolu topraklar?n?n i?ine d??t??? dikkat ?ekici kurakl?k ve susuzluk, bug?n i?in de ka??n?lmaz olarak g?ndem konumuz.
  Ankara kentinin belirli b?l?mleri bir haftad?r susuz. Giderek kutsal topraklar?n sahip oldu?u ??l iklimine sahip olmaya ba?layan Ankara?n?n ya?ad??? sorunlar?n giderilmesine y?nelik ?abalar da giderek bu iklimlerde ya?ayan anlay??a uygun hale gelmeye ba?lad?. Ya?mur dualar?, suyu t?kenmek ?zere olan Ankara?da, susuzlu?un giderilmesi i?in B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan geli?tirilmi? olan en ?somut ??z?m?. ??z?m?n Tanr??ya havalesi, di?er yandan sorunlar?n ortaya ??kmas?n?n da Tanr??ya havalesini getiriyor ka??n?lmaz olarak. Belediye Ba?kan? ?. Melih G?k?ek?in, uzun s?re sakland??? yerden ??k?p kendini g?sterdi?i TV kanallar?nda s?yledi?i, sorumlulu?un kendisinde olmad???, ya?anan kurakl???n Tanr??n?n takdiri oldu?u y?n?ndeki a??klamalar? da bunun en g?zel ?rnekleri.
  Asl?nda Ba?kan G?k?ek, duan?n yan? s?ra susuzlu?a kar?? ba?ka ?ok ciddi ?nlemler de geli?tirmi? ve bunlar? seri halde a??klam??t?. ?Okullar?n ge? a??lmas??, ?Ankaral?lar?n ya?anan susuzlu?u f?rsat bilip annelerini g?rmeye gitmesi ve birka? ay k?y?nde kalmas??, ?toplu halde tatile ??k?lmas??, ?az banyo yap?lmas?? bunlar aras?nda dikkat ?ekenlerdi. Ya?anan susuzlu?un nedenleri aras?nda ise Tanr??n?n takdirinin yan? s?ra ba?ka baz? etmenlerin de var oldu?u ortaya ??kt? bu s?re?te. Ba?kan G?k?ek?in, her ?eyin i? y?z?n? g?steren m?thi? g?zl?kleri ile bak?nca, Ankara?da ya?ananlar?n sorumlular? da ??p diye anla??l?yordu. DS? taraf?ndan yap?lan baz? a??klamalar, yaz??malar ve ge?mi? y?llarda yap?lm?? ve belediye taraf?ndan uygulamaya sokulmam?? projeler tersini s?ylese de, G?k?ek?in g?zl?kleriyle bak?nca ba?l?ca sorumlunun DS? oldu?u ??p diye anla??l?yordu.
  Asl?nda belediye beceriksizli?inin en ?su g?t?rmez? kan?t? olan son on be? g?n i?inde ya?ananlarda, Ba?kan G?k?ek taraf?ndan su?lananlar aras?nda iki de belediye yer ald?. As?l sorumlu olmas? gereken Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nin tertemiz ve su?suz oldu?unu a??klayan G?k?ek, isim vermeden iki belediyeyi su?lad?. Bunlardan ilki G?k?ek?in koltu?unda g?z? olan(!) partilisi, ?elaleci ba?kan Turgut Alt?nok?un Ke?i?ren Belediyesi, di?eri ise veliaht G?k?ek?in gelecekte ba?kan olmaya haz?rland??? CHP?li ?ankaya Belediyesi. San?yorum ki Ke?i?ren Belediyesi; olur olmaz yerlerde G?k?ek?e ra?men ?elalelerden ak?tt??? sular nedeniyle, ?ankaya Belediyesi de ba?kan G?k?ek?in ya?anacak susuzlu?u erken g?r?p ?nlem amac?yla ortadan kald?rmak istedi?i(!) Ku?ulupark gibi ?ok su harcayan parklar? korumaya ?al??mas? nedeniyle su?lular aras?nda.
  Ya?anan bu ge?ici susuzluk, Ba?kan G?k?ek?in taht?n? sarsmak i?in kullan?ld? ve abart?ld?. Baz? hainler, kentte salg?n hastal?klar ba?layabilece?i y?n?nde spek?lasyonlar ile halk? kand?rmaya ?al???rken, bu b?l?c?lerle i?birli?i i?indeki doktorlar ve solcu ba?hekimler de ameliyatlar? durdurarak halk?n sa?l??? ile oynad?lar. Ancak hepsi bizzat Ba?kan ?. Melih G?k?ek taraf?ndan de?ifre edildi ve a??kland?. Suyun tasarruflu kullan?lmas?n? sa?layamayan belediye y?netiminin ??z?m olarak geli?tirdi?i su kesintileri ise bir ba?ka partilisi belediyenin provokasyonu ile rezalete d?n??t?. Ulu Ba?kan G?k?ek?in a??klamalar?na g?re Yenimahalle Belediyesi?nin a??r makineleri taraf?ndan ?i?nenen ana su borular?, her kesinti sonras?nda verilen su ile patlad? ve susuzluktan k?r?lan Ankara, suya doydu; i?ilemeyen i?me suyu sel olup kenti bast?. Gecenin bir yar?s? televizyon kameralar?na, suyun i?inde ?Helal olsun Melih G?k?ek?e, s?z?nde durdu, Ankara?ya denizi getirdi? diye seslenenler de ku?kusuz Ankara?y? kar??t?rmak isteyen ve halkla ba?kan aras?na nifak sokmak isteyenlerdi.
  Patlamalar sonras? g?nlerce susuz kalan Ankara?da, ana borular? k?zd?rmadan, patlatmadan ilerleyecek bi?imde su verilmeye ba?land?. Ancak ge?en bir haftay? a?k?n s?redir su alamayan ?ok say?da konut, bug?n bile susuz. Ya?ananlardan sonra t?m Ankara, ??imdi ne olacak? sorusuna yan?t ar?yor. Soru, k?sa vadede birka? ay i?inde ya?anacak olanlar?n yan? s?ra gelecek y?llarda Ankara?y? ve t?m Anadolu?yu nas?l g?nlerin bekledi?ini de i?eriyor. Ankara?da suya ayr?lmas? gereken kamusal kaynaklar, gereksiz alt ge?itlere, da??t?lan toplara, oyuncaklara, futbolculara, susuz yaz aylar?nda da??t?lan k?m?rlere ayr?l?nca; kentte artan su t?ketimini ve artan kurakl??? dikkate alan yat?r?mlar yap?lmay?nca, bug?nk? tablo ka??n?lmaz olarak ortada.
  Hem G?k?ek?e oy verip hem de ?Ankara?da sular nereye gitti? diye ?a?k?n ?a?k?n soranlar?n, 60 g?nde 70 g?nde yap?mc? firmalar? zengin eden alt ve ?st ge?itlere, otob?sten halk?n kafas?na f?rlat?lan oyuncaklara, se?im ?ncesi da??t?lan erzak kutular?na, k?m?r torbalar?na, su bekleyen ve kuruyan binlerce ithal a?aca, ref?jde in?a edilen ve arabesk konserlerle a??l??? yap?lan, ancak hi?bir zaman ?al??mayan ?ar??lara, ASK? kaynaklar?yla su deposu yerine yap?lan ve parti toplant?lar? d???nda i?e yaramayan spor salonlar?na, kentin spor kul?pleriyle inatla?mak i?in kurulan futbol tak?mlar?n?n soyunma odalar?na bir de bu g?zle bakmas? gerek...
  Di?er yandan, y?netim eksikli?i ve ihmali sonucunda ortaya ??km?? olan bu tablonun, ?zelle?tirmeler i?in gerek?e yap?lmas?, ?n?m?zdeki y?llar?n beklenen geli?mesidir. Ankara?da EGO?da ya?ananlar?n bir benzeri, yak?n zaman i?inde g?ndeme getirilecek ve Ankara?da ve di?er kentlerde suyun ?zelle?tirilmesinin ?n? a??lmaya ?al???lacakt?r. Devletin sosyal niteliklerinin zay?flat?lmas? ve halk?n daha pahal? su i?mesinin yan? s?ra sular, kamusal kaynaklar?n ?zel sekt?re aktar?lmas?n?n yeni bir arac? haline getirilecektir.
  Necati Uyar
  www.evrensel.net